Kontakt

tel: 34 351 14 08, e-mail: przedszkole8@vp.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Uchodźców 34

Mądre Sowy

grupa sowy

Grupa 5-6 – latków

Rok szkolny: 2021/2022

Wychowawca: mgr Ewa Monkos

Nauczyciel: mgr Agnieszka Sobania

Pomoc nauczyciela: Sylwia Jaskuła


             

                                                                          PAŹDZIERNIK

I Tydzień –  JESIENNY LAS

 • Mała krawcowa” – wprowadzenie litery „i”, „I” na podstawie wyrazu „igła” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „i”, „I”. Usprawnianie grafomotoryki.
 • Las” – praca plastyczna – rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej.
 • Kolorowa jesień” – słuchanie wiersza – ćwiczenie pamięci. Pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach pory roku – jesieni. Wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa – wdrażanie do dokładnego wykonywania poleceń nauczyciela. Kształcenie poczucia tempa. Wyrabianie szybkiej reakcji na pauzę w muzyce.
 • Posła nie dla jeża” – zabawa matematyczna – wspomaganie dzieci w intuicyjnym rozumieniu i kształtowaniu pojęć liczbowych. „Jeż szykuje posłanie” – zabawa do rymowanki D.Kossakowskiej.
 • Co to takiego równowaga” – ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość. Doskonalenie orientacji w przestrzeni. Umiejętność panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze.
 • Taniec liści” – improwizacja ruchowa do muzyki poważnej – rozwijanie wrażliwości muzycznej. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
 • Jesienny obraz” – tworzenie kompozycji z zasuszonych liści – rozwijanie kreatywności. Utrwalanie nazw drzew liściastych. Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Co dzieje się w lesie?” – rozmowa w oparciu o ilustracje i własne obserwacje – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie własnych obserwacji. Ćwiczenia w rozpoznawaniu drzew iglastych i liściastych.

II Tydzień –   DZIEŃ DOBRY PANIE LISTONOSZU

 • Emil podróżnik” – wprowadzenie litery „e”, „E” na podstawie wyrazu „ekran” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „e”, „E”.
 • Mój dzień w przedszkolu” – rysowanie kredkami ilustracji do książki obrazkowej – rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoimi przeżyciami i odczuciami.
 • Droga listu” – rozmowa w oparciu o wiersz „List” Doroty Kossakowskiej – uświadomienie konieczności przestrzegania w wypowiedziach kolejności zdarzeń jako elementu wpływającego na spójność i logiczność wypowiedzi
 • Miło jest dostawać listy” – improwizacje ruchowo – melodyczne – rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiew indywidualny. Przekazywanie informacji za pomocą ekspresji plastycznej.
 • Zabawy z kotami” – wprowadzenie liczby i cyfry 4 – zapoznanie z liczbą 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 4.
 • Dzień dobry panie listonoszu” – ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie umiejętności posługiwania się przyborem nietypowym – paczka chusteczek higienicznych.
 • Muzyka wokół nas” – ćwiczenia słuchowe – rozwijanie słuchu akustycznego. Wyrabianie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce.
 • Niespodzianka dla listonosza” – malowanie farbami plakatowymi – doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej.
 • Jak przekazujemy informacje” – rozmowa na podstawie opowiadania „Urodzinowe życzenia” Bożeny Koronkiewicz – zapoznanie z różnymi sposobami przekazywania informacji.

III Tydzień –    CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 • Tata i kot Teodor” – wprowadzenie litery „t”, „T” na podstawie wyrazu „tata” – doskonalenie słuchu fonematycznego. Doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter
 • Drzewa w jesiennej szacie” – malowanie farbami akwarelowymi – doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat. Dostrzeganie piękna jesiennych drzew.
 • Zbliża się zima” – rozmowa na temat przygotowania zwierząt do zimy na podstawie opowiadania „List od Pani Jesieni” i ilustracji – wzbogacanie wiedzy dziecka na temat przygotowania zwierząt do zimy. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Jesień maluje” – zabawy przy piosence – doskonalenie umiejętności reagowania na określone sygnały. Rozwijanie poczucia rytmu. Usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej.
 • Zapasy wiewiórki” – opowieść matematyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania. Utrwalanie liczebników porządkowych. Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Co robią zwierzęta jesienią” – ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. Umiejętność połączenia dźwięku z ruchem.
 • Nadeszła jesień” – instrumentacja opowiadania – wyrabianie poczucia rytmu. Doskonalenie umiejętności reagowania na określony sygnał. Rozwijanie wyobraźni muzycznej.
 • Zwierzęta leśne” –praca plastyczna – utrwalenie nazw i zwyczajów zwierząt leśnych. Rozwijanie inwencji twórczej dziecka. Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Zwyczaje jeża” – rozmowa w oparciu o wiersz i ilustracje – wdrażanie do nabywania umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie. Poszerzanie wiadomości na temat naturalnego środowiska jeża. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

IV Tydzień – JESIENNA SZARUGA

 • Mama” – wprowadzenie litery „m”, „M” na podstawie wyrazu „mama” – doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie. Doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter. „Szukaj drzewa” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
 • Szary świat za oknem” – malowanie farbami plakatowymi – Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Deszczowy dzień” – rozmowa na temat jesiennej szarugi – doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi. Zachęcanie do używania w wypowiedzi nazw zjawisk pogodowych.
 • Jesień” – malowanie muzyki – rozwijanie wrażliwości muzycznej i plastycznej. Doskonalenie zdolności wokalnych. Organizowanie sytuacji sprzyjających wyciszeniu się.
 • Pięć” – wprowadzenie liczby i cyfry 5 – zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Jesienna szaruga” – ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały.
 • Listopadowy dzień” – instrumentacja wiersza Doroty Kossakowskiej – umuzykalnianie dzieci. „Wiatr porusza chustką” – zabawa ruchowa doskonaląca sprawność i zwinność.
 • Kolorowe parasole” – kolorowanie i łączenie elementów papierowych – wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.
 • Do czego potrzebny jest deszcz?” – rozmowa na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń – uświadomienie znaczenia deszczu dla życia człowieka. Zachęcanie do wypowiedzi wielozdaniowych.

                                                       

                                                                  WRZESIEŃ

I  Tydzień –   WITAMY W PRZEDSZKOLU

 • „Nasza sala” – rozmowa w oparciu o ilustracje – zapoznanie z wyglądem sali oraz rozmieszczeniem kącików tematycznych. Wdrażanie do dbania o porządek w sali.
 • „Moja ulubiona zabawka” – rysowanie kredkami ołówkowymi – rozwijanie zainteresowań plastycznych. Doskonalenie sprawności manualnych.
 • „W przedszkolu mam kolegów” – rozmowa na temat właściwego zachowania się w grupie napodstawie wiersza „Przedszkolne rozterki” – współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie do pomagania innym.
 • „Moje ciało” – zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatówmimicznych. Utrwalanie nazw części ciała. „Jak to powiedzieć bez słów?” – zabawa pantomimiczna
 • „Kodeks zachowania” – wspólne tworzenie kodeksu grupowego – wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad współżycia w grupie. Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na podany temat. 
 • „ Dzień w przedszkolu” – ćwiczenia gimnastyczne – Kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały

II  Tydzień –   JESTEM BEZPIECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM

 • „Poznajemy nasze osiedle” – spacer . Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni
 • „Mój wymarzony samochód” – rysowanie mazakami – rozwijanie inwencji twórczej. Rozwijanie inwencji twórczej. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi
 • „Bezpieczna droga do przedszkola” – rozmowa w oparciu o ilustracje . Utrwalanie wiadomości o znakach drogowych i sygnalizatorze świetlnym. Uświadamianie konieczności poznania przepisów ruchu drogowego. „
 • „Uśmiechnięci kierowcy” – zabawy muzyczno – ruchowe – doskonalenie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce. Doskonalenie umiejętności wypowiadania tekstu w określonym rytmie.
 • „Jeden” – wprowadzenie liczby i cyfry 1 – zapoznanie z liczbą 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 1. Rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „Jak bezpiecznie posługiwać się przyborem” – ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2. Kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały.
 • „Ruch drogowy” – ćwiczenia rytmiczne Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej. Rozwijanie szybkiej reakcji oraz umiejętności koncentrowania się .
 • „Ulica w mieście” – praca plastyczna. Wyrabianie umiejętności pracy zespołowej. Wdrażanie do umiejętnego stosowania wiedzy z zakresu ruchu drogowego.
 • „Ważne numery” – zabawa dydaktyczna – przybliżanie dzieciom wiedzy na temat przydatnościpojazdów specjalistycznych: karetka, radiowóz policyjny, wóz strażacki. Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie

III  Tydzień –    CHCĘ BYĆ ZDROWY

 • „Jak dbamy o zdrowie?” – wypowiedzi dzieci na podstawie opowiadania „Sport to zdrowie” Doroty Kossakowskiej i własnych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności przewidywania następstw różnych zachowań. Podkreślanie znaczenia aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia
 • „Mapa zdrowia” – wycinanie i przyklejanie przedmiotów służących zdrowiu – doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • „Pyszna surówka” – opowiadanie historyjki obrazkowej – ćwiczenia w prawidłowym formułowaniu wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym. Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia.
 • „Owocowe rytmy” – ćwiczenia rytmiczno – melodyczne – kształtowanie poczucia rytmu. Doskonalenie umiejętności reagowania na zmianę rytmu.
 • „Dwa” – wprowadzenie liczby i cyfry 2 – zapoznanie z liczbą 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. Kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowej.
 • „Przedszkolna orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych – doskonalenie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.. Wzbogacanie wiedzy dziecka o nowe wyrazy dotyczące muzyki
 • „Moje drugie śniadanie” – zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków.
 • „Dyrygent ” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – wdrażanie do świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. Poszerzenie pojemności płuc.

IV  Tydzień   –   JESIEŃ W OGRODZIE I SADZIE

 • „Ola i osa” – wprowadzenie litery „o”, „O” na podstawie wyrazu „oko” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o”, „O”.. Określenie głoski o jako samogłoski.
 • „Warzywny teatr” – doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę. Zwrócenie uwagi na wartości odżywcze warzyw.
 • „Gotujemy zupę” – rozmowa w oparciu o opowiadanie „Obiadowe wierszyki” oraz własne doświadczenia – pogłębienie wiadomości o poznanych warzywach. Ukazanie znaczenia owoców i warzyw dla zdrowia. „Warzywa” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
 • „Owoce” – tworzenie muzyki do wiersza – rozbudzanie wrażliwości muzycznej. Rozładowanie obawy przed występem przed innymi osobami. „Jesień” – masażyk relaksacyjny A. Olędzkiej
 • „Trzy” – wprowadzenie liczby i cyfry 3 – zapoznanie z liczbą 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Rozwijanie myślenia matematycznego. „Zbieramy owoce” – zabawa ruchowa z elementem skłonu.
 • „Rozpoznawanie owoców” – ćwiczenia gimnastyczne – nauka prawidłowego posługiwania się dwoma przyborami naraz.
 • „Wesoło nam” – usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Kształtowanie estetyki ruchów. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
 • „Owoce i warzywa” – wydzieranka – wdrażanie do estetycznego wykonania pracy. Utrwalenie nazw owoców i warzyw. Ukazanie ich wartości odżywczych.
 • „Zapasy na zimę” – rozmowa przy ilustracjach połączona ze słuchaniem wiersza „Spiżarnia”D. Kossakowskiej – zapoznanie dzieci ze sposobem robienia przetworów na zimę.

       V  Tydzień –   NADCHODZI JESIEŃ

 • „Spacer pani Ali” – wprowadzenie litery „a”, „A” na podstawie wyrazu „antena” – doskonalenie słuchu fonematycznego. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery a, A.
 • „ Kolorowe liście” – praca plastyczna. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas cięcia nożyczkami.
 • „Las jesienią” – zabawy dydaktyczne – zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w świecie roślin i zwierząt w różnych porach roku. Rozwijanie zainteresowań jesienną przyrodę. Usprawnianie narządów mowy.
 • „Jesień maluje” – wprowadzenie piosenki – doskonalenie pamięci muzycznej. Usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej. Wyrabianie poczucia rytmu.
 • „Zabawa z kasztanami” – ćwiczenia matematyczne – doskonalenie umiejętności przeliczania elementów. Nauka współdziałania w parach.
 • „Kolorowa jesień” – ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały.
 • „Kręcimy się” – zabawy ilustracyjne – rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej. Doskonalenie ruchów zamierzonych poprzez naśladowanie „Zbieramy kasztany” – zabawa ruchowa z elementem skłonu.
 • „Jesienny pejzaż” – praca plastyczna – rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie sprawności manualnej. Poznanie nowej techniki plastycznej.
 • „Kto lubi jesień” – układanie historyjki obrazkowej – usystematyzowanie wiedzy związanej z aktualną porą roku. Doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się.

PIĄTEK

16.04.2021r.

1. Zapraszam na ćwiczenia poranne:

2.”Jak powstał Lubliniec?” – poproś rodzica o przeczytanie krótkiej historii Lublińca.
Lubliniec powstał wokół zamku myśliwskiego i kaplicy, które około 1272 roku zbudował książę Władysław Opolski. Na miejscu dawnej kaplicy wybudowano później dzisiejszy kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja. Legenda głosi, że bardzo dawno temu w miejscu gdzie stoją nasze piękne domy, sklepy, bloki i przedszkola szumiał piękny las. Właścicielem tej ziemi był Władysław Opolski. Bardzo lubił polowania. Pewnego pięknego ranka dostrzegł na leśnej ścieżce wielkiego jelenia. Wyjątkowa uroda i siła jelenia tak zachwyciła księcia, że postanowił upolować to zwierzę. Ruszył więc za nim w pogoń. Pędził tak długo leśnymi duktami, aż wreszcie bardzo zmęczony postanowił odpocząć. Przystanął na leśnej polance. Usiadł na pniu i podziwiał piękno okolicy. Tak soczystej trawy, tak ładnie śpiewających ptaków i tak wysokich drzew książę jeszcze nie widział. Zdecydował, że wybuduje tu osadę i wyrzekł podobno słowa „lubi mi się tu miasto i kościół zbudować”. Jak powiedział tak też zrobił. Tak oto z książęcego kaprysu na miejscu dawnego lasu powstało nasze piękne miasto.

3. „Co wiem o moim mieście?” – Quiz.

– Jak nazywa się miasto, w którym mieszkasz?
– Jak wygląda herb naszego miasta?
– Jaka rzeka przepływa przez nasze miasto?
– Jakie ważne instytucje i urzędy się w nim znajdują?
– Jakie zabytki znajdują się w naszym mieście?
– Jak nazywa się miejsce, w którym możemy zobaczyć pociągi i autobusy?
– Jak nazywa się ulica, na której znajduje się nasze przedszkole?
– Na jakiej ulicy mieszkasz?

4. „Mój adres” – utrwalenie nazwy ulicy i numeru domu.

5. Ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 74.

Cieszę się, że tak pięknie pracujecie w domu!

Widzimy się w poniedziałek w przedszkolu!


CZWARTEK
15.04.2021r.

1. Obejrzyj film:

Poznajesz miejsca pokazane na filmie?
Byłeś w którymś z tych miejsc?
Zachęcam Was do wybrania się na spacer i odszukania tych miejsc. Koniecznie zróbcie zdjęcia i nam prześlijcie!

2. Herb Lublińca
Co to jest herb?
Herby miejskie pojawiły się z chwilą powstawania miast, a dokładniej po uzyskaniu praw miejskich przez osady. Powstanie herbu ma ścisły związek z pieczęcią miejską, która była zewnętrznym wyrazem samorządnej odrębności miast.

Przyjrzyj się, jak wygląda HERB MIASTA LUBLIŃCA i opisz go.

4. „To Polska i herby województw” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 72, 73.

5. „Herb miejscowości, w której mieszkam”
za pomocą dostępnych materiałów wykonaj herb Lublińca (kredki, farby, plastelina, bibuła).


Czekam na zdjęcia Waszych prac!


RELIGIA

Jezu ufam Tobie:
Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Sklorz

J. ANGIELSKI

Drogie Przedszkolaki,

Utrwalimy sobie nazwy poznanych owoców i kolorów oraz wykonamy zabawną kolorową gąsienicę.

1.Rozpoczynamy od znanej już piosenki o kolorach, wymieniajcie jednocześnie kolory

2. Przypominamy nazwy owoców i kolorów.

 • Najpierw rodzice na planszy z owocami pokazują owoce i wymieniają nazwy po angielsku, a dzieci pokazują wymienione owoc.

 • a red apple (red epl)- czerwone jabłko

 • a green pear ( grin per)- zielona gruszka

 • a blue plum ( blu plam)- niebieska śliwka

 • a red strawberry (red strołbery)- czerwona truskawka

 • an orange orange ( oryndż oryndż)- pomarańczowa pomarańcza

  3. Następnie rodzice wskazują owoce a dziecko mówi nazwę, przy tej okazji możemy wykonać kostkę do gry.
   Rzucamy więc kostką i wymieniamy nazwę owocu, który wypadnie.


  4. Zadajemy pytanie: Do you like fruit? ( ( Du ju lajk frut?, Czy lubisz owoce?), dziecko może powiedzieć owoc, który lubi, wybieramy z poznanych owoców.

  • Wybieramy sobie ulubiony owoc i kolorujemy na odpowiedni kolor, możemy wyciąć pokolorowane owoce, można wydrukować z podanej strony lub samemu narysować.

  http://www.kizclub.com/storypatterns/caterpillar.pdf

  5. Jako podsumowanie proponuję wykonanie zabawnej gąsienicy, możemy pokolorować ją na nasze owocowe kolory lub swój wybrany kolor.

  szablon 1

  szablon 2

  • Zadajemy pytanie: What did the caterpillar eat? ( łot did te katepilar it, Co zjadła gąsienica). Tutaj dzieci wymieniaj poznane owoce wraz z kolorami.

  • a red apple (e red epl)- czerwone jabłko

  • a green pear (e grin per)- zielona gruszka

  • a blue plum ( e blu plam)- niebieska śliwka

  • a red strawberry (e red strołbery)- czerwona truskawka

  • an orange orange (en oryndż oryndż)- pomarańczowa pomarańcza

   6. Bye, bye, bye, Butterfly

   Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam gorąco.😊


   Temat tygodnia: MOJA MIEJSCOWOŚĆ

   ŚRODA (14.04.2021r.)

   DZIŚ TROCHĘ MATEMATYKI

   Ćwiczenia z liczeniem w podskokach – rytmika dla dzieci

   Zagadki:

   Toczę, toczę się wesoło, I do wszystkich macham w koło
   początku nie mam, ani końca
   podobne jestem do słońca.
   Wszyscy mnie doskonale znacie.
   Myślę, że gotową odpowiedź macie (koło) 

   Ta magiczna liczba trzy – zawsze towarzyszy mi.
   Mam trzy boki i wierzchołki, trzy mam kąty, trzy odcinki
   Twoja buzia mówi mi, że odgadniesz raz, dwa, trzy.
   (trójkąt)

   Powiem tylko: jestem szczery, ujrzysz u mnie boki cztery,
   cztery kąty i wierzchołki – obce mi są różne boki.
   Moje boki są równiuteńkie, a cztery kąty prościuteńkie.
   (kwadrat)

   Mam cztery boki równe parami,
   Chociaż różniące się długościami,
   Nie jestem jednak kwadratem,
   Lecz  jego bliskim bratem. (prostokąt)

   Piosenka o figurach:

   Wiersz  M. Platy Pajacyk   
   Hop – rączki w górę,
   Hop – rączki w dół.
   Co to za dziwny skaczący stwór?

   Jest koło, kwadrat,
   Prostokąt jest śliczny.
   To nasz pajacyk geometryczny.
   Głowa okrągła jest jak piłeczka,
   a na tej głowie trójkątna czapeczka.

   Kwadrat to brzuszek.
   Oczy i nosek są okrąglutkie jak groszek.

   Rączki i nogi pajaca – to prostokąciki,
   na nich z trójkątów  małe buciki.

   Figur przeróżnych ułóż kilka
   I już jest pajacyk , co skacze jak piłka.  

   Rozmowa na temat wiersza

   Jakie figury geometryczne wystąpiły w wierszu?

   Co powstało z figur geometrycznych?

   Z jakiej figury geometrycznej pajacyk miał głowę, czapeczkę, brzuszek, oczy, nosek,  nogi, buciki?

   Pajacyk z figur

   Spróbujcie ułożyć pajacyka z figur geometrycznych lub z przedmiotów w kształcie koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta, np. tak:

   Geometryczny rytm:

   Przygotujcie sobie figury (koło, kwadra, trójkąt, prostokąt) po 10 każdej z figur i ramkę z białej kartki. Spróbujcie ozdobić ją figurami wg podanego rytmu: koło, koło, koło, kwadra, kwadrat, trójkąt, prostokąt, koło, koło, koło…. Możecie też stworzyć swój własny rytm.

   Powodzenia!!!

    (prześlijcie nam Wasze prace)

   Karta pracy:

   „Kreśl figury po śladzie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 4, s. 75.

   Dziecko pisze ołówkiem po śladzie figur geometrycznych, a następnie kreśli je samodzielnie.

   Rysuje kredką po przerywanych liniach ramki. Kończy kreślić figury geometryczne i koloruje je. Na zakończenie rysuje miejscowość, w której mieszka.

   Pozdrawiam, pani Jola


   WTOREK
   13.04.2021r.

   1. Zapraszam Was na ćwiczenia poranne:

   2. Zobacz:

   3.„Co to jest Polska? – rozmowa z dzieckiem w oparciu o planszę
   – Jaka jest pierwsza głoska w słowie Polska?


   4. Ułóż puzzle z mapą Polski

   https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/137216-mapa-polski-dla-dzieci/4×4

   5. Rozwiąż zagadki:

   6. Wskaż z pomocą rodzica Lubliniec na mapie Polski.

   7. Praca z książką „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 70, 71.

    

   DZIĘKUJĘ ZA SPOTKANIE ONLINE!
   ŻYCZĘ WAM MIŁEGO DNIA!


   PONIEDZIAŁEK
   12.04.2021r.

   1. Zapraszam Was na ćwiczenia poranne:

   2. Układanie zdań do ilustracji
   Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, w których występuje głoska „p”.

   3. Analiza i synteza słuchowa słowa – wyrazu podstawowego „Polska”:
   • wypowiadanie całego słowa – wyrazu,
   • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
   • podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
   • określenie położenia głoski „p” w słowie-wyrazie „Polska”,
   • podawanie przykładowych słów z głoską „p” w nagłosie,
   • wyszukiwanie głoski „p” w swoim imieniu i nazwisku.

   4. Analiza i synteza wzrokowa słowa – wyrazu podstawowego „Polska”
   Przygotuj: 8 białych karteczek, 2 czerwone karteczki, 4 niebieskie karteczki
   • podział słowa – wyrazu „Polska” na sylaby i ułożenie 2 białych kartoników
   • podział słowa – wyrazu „Polska” na głoski i ułożenie 6 białych cegiełek
   • podział słowa – wyrazu „Polska” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie 2 czerwonych i 4 niebieskich cegiełek),
   • wskazanie miejsca nowej litery (na początku wyrazu).

   5. Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej i pisanej:

   • analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia oraz innymi literami);
   • ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na podłodze;
   • układanie litery np. z papierowych kółek, guzików, tasiemek itp.

   6. Praca z książką „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 68 i 69.

   7. Poćwicz pisanie „p”

   P – nauka pisania dla dzieci

   ŻYCZĘ WAM MIŁEGO DNIA
   I CZEKAM NA WAS JUTRO!


   RELIGIA

   Cieszymy  się, że Jezus Zmartwychwstał:
   Pozdrawiam serdecznie
   Małgorzata Sklorz

   PIĄTEK
   09.04.2021r.

   1. Ćwiczenia gimnastyczne:
   Przygotuj: woreczek gimnastyczny lub zwinięte skarpetki.

   1. Przekładanie woreczka z ręki do ręki, z przodu i z tyłu.
   2. Przekładanie woreczka z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową.
   3. Kładziemy woreczek na głowę i wykonujemy skłon głowy w przód, woreczek spada na ziemię, podnosimy woreczek i powtarzamy tę czynność 5 razy.
   4. Ćwiczenie jak wyżej tylko wykonujemy skłon głowy w tył, później to samo na prawy i lewy bok.
   5. Kładziemy woreczek na głowę i na hasło „hop” wykonujemy przysiad podparty (woreczek nie może spaść z głowy), a następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie.
   6. Z postawy zasadniczej unosimy raz prawą, raz lewą nogę i za każdym razem przekładamy woreczek pod kolanem.
   7. W siadzie podpartym o nogach ugiętych woreczek leży między stopami. Dzieci chwytają woreczek obiema stopami unoszą go w górę, następnie odkładają na podłogę, ćwiczenie powtarzamy 10 razy.
   8. Ćwiczenie jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę woreczek puszczamy.
   9. W siadzie podpartym o nogach ugiętych palce stóp oparte na woreczku. Ruch: przesuwamy woreczek stopami jak najdalej do przodu i przysuwamy również palcami stóp jak najbliżej do siebie.
   10. Ćwiczenie jak wyżej tylko raz ćwiczy prawa stopa raz lewa.

   2. Porządki Pana Języczka” – zabawa logopedyczna.

   Pan Języczek, który mieszka w buzi, postanowił posprzątać swój dom:
   • umył ściany (dziecko przesuwa język po wewnętrznej stronie policzków)
   • przetarł sufit (dziecko przesuwa język po podniebieniu)
   • umył okna od zewnątrz (dziecko oblizuje górne i dolne zęby od zewnątrz)
   • a później od wewnątrz (dziecko oblizuje górne i dolne zęby od wewnątrz)
   • po oknach przyszła kolej na drzwi (dziecko oblizuje wargi w koło)
   • gdy szorował drzwi, zobaczył swojego sąsiada, który akurat przechodził obok, więc radośnie mu pomachał (dziecko macha językiem od jednego kącika ust do drugiego)
   • na zakończenie – wytrzepał dywan (dziecko wysuwa język jak najdalej na brodę)
   • a gdy skończył sprzątanie, zmęczony poszedł spać (dziecko naśladuje odgłos chrapania).

   3. Słuchanie opowiadania nauczycielki pt. „Zabawki Hani”.
   – Jak szybko minął dzisiejszy dzień. I jaki był miły – pomyślała Hania leżąc wygodnie w swoim łóżku. W przedszkolu bawiłam się z Amelką, a po południu odwiedziła mnie Ala. Urządziłyśmy wspaniałą zabawę. Wszystkie moje zabawki grały rolę dzieci z przedszkola. Nawet miś wziął udział w zabawie… Po krótkich rozmyślaniach na temat mile spędzonego dnia, Hania zasnęła.
   Przyjaciel sen przyszedł bardzo szybko. Śniło się Hani, że bawią, się na placu zabaw i w ogrodzie. A po powrocie do domu Hania chce pokazać przyjaciółce swojego misia. Ale nigdzie nie może go znaleźć. Nie siedzi na swojej ulubionej półce obok lalki. Hania zaczyna niepokoić się.
   – Co mogło stać się z moim ukochanym misiem? – denerwuje się Hania. Powinien być na półce.
   – Może ktoś go zabrał? – pomyślała.
   Nagle do pokoju weszła mama.
   – Mamo, czy widziałaś mojego misia? – zapytała Hania. Nie wiem co się z nim stało.
   – Widziałam go wczoraj w garażu – odpowiedziała mama. Leżał z rzeczami do wyrzucenia.
   Myślałam, że już go nie potrzebujesz.
   – Mój miś z rzeczami do wyrzucenia? – rozpłakała się Hania. Nigdy nie wyrzucę mojego ukochanego misia.
   – A może nie zabrałaś go z ogrodu po skończonej zabawie? – zapytała mama.
   Hania przypomniała sobie, że rzeczywiście nie zabrała misia z ogrodu. Bardzo się tym zmartwiła.
   – Mamo i co teraz będzie? Tęsknię za swoim misiem. Tak bardzo go kocham.
   Nagle Hania usłyszała, że ktoś ją woła i lekko dotyka jej ramienia. Otworzyła oczy i zobaczyła mamę.
   – Haniu, co się stało? – zapytała mama. Płakałaś przez sen.
   – Mamo, śniło mi się, że mój miś zginął. Czy naprawdę już go nie mam?
   – Miś jest w twoim pokoju. Ale wydaje mi się, że nie jest zbyt zadowolony z tego co go spotkało. I wtedy Hania zobaczyła swojego ukochanego misia leżącego na środku pokoju.
   – Masz rację mamo – powiedziała Hania. Misiowi jest smutno, że go tak zostawiłam.
   – Myślę Haniu, że inne zabawki też trzeba uporządkować – powiedziała mama.
   – Zaraz zabieram się za sprzątanie, ale najpierw muszę mocno przytulić mojego misia.

   Dorota Kossakowska

   Rozmowa na temat opowiadania:
   – Jak Hani minął dzień?
   – Co jej się śniło?
   – Co się stało z misiem dziewczynki?
   – Czy miś był zadowolony z tego co go spotkało?
   – Jak wyglądał Hani pokój, gdzie znajdowały się zabawki?
   – Co powinna zrobić Hania, aby w jej pokoju był porządek?

   4. „Pokój Treflinki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu ” cz. 4, s. 64.
   Dzieci z pomocą rodzica czyta wyrazy w ramkach i łączą je z właściwymi meblami w pokoju Treflinki. Następnie opowiada o swoim pokoju i rysuje go w ramce na dole strony.

   5. Karta pracy – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu ” cz. 4, s. 65, 67.

   Dziękuję Wam za zajęcia online i życzę miłego weekendu!

    


   J. ANGIELSKI

   Drogie Przedszkolaki,
   Będziemy dzisiaj mówić o kolorach i liczbach, które już znacie oraz poznamy nazwy niektórych owoców.

   1. Rozpoczynamy od znanej już piosenki ruchowej, którą śpiewamy na każdej lekcji na dobry początek:

   2. Posłuchajcie książeczki ( którą już trochę znacie) o gąsienicy.
   Zapamiętajcie nazwy owoców, potem przypomnijcie sobie nazwy kolorów (czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy). O czym opowiada ta historia? (dzieci po polsku w skrócie mogą opowiedzieć tę historyjkę)

   a red apple (red epl)- czerwone jabłko
   a green pear ( grin per)- zielona gruszka
   a blue plum ( blu plam)- niebieska śliwka
   a red strawberry (red strołbery)- czerwona truskawka
   an orange orange ( oryndż oryndż)- pomarańczowa pomarańcza

   3. Poszukajcie teraz wymienionych kolorów w Waszym otoczeniu (rodzice czytają kolor po angielsku, dzieci szukają i pokazują, próbuj a powtarzać po angielsku.

   Rodzice mogą też wybrać kredki w wymienionych kolorach, mówić kolory po angielsku, a dzieci będą podnosić kredkę w wymienionym kolorze.
   Można poszukać także wymienionych kolorów na swoim ubraniu.

   4. Posłuchajcie teraz piosenki o korach tęczy i wymieńcie zapamiętane kolory.

   5. Wykonajcie zamieszczoną karty pracy:

   pokolorujcie gąsienicę na Wasze ulubione kolory wymieniając je po angielsku,

   policzcie po angielsku owoce, nazwijcie je i pokolorujcie na odpowiedni kolor wypowiadając jego nazwę również po angielsku.

   6. Spróbujmy teraz odpowiedzieć całym zdaniem:
   Do you like apples? ( du ju like epls)/ Lubisz jabłka?
   Yes, I do ( jes aj du) / Tak, lubię.
   I like apples. ( aj lajk eples)/ Lubię jabłka.
   No, I don’t like. ( no aj dont lajk)/ Nie, nie lubię.
   I don’t like apples. ( aj dont lajk epls)./ nie, nie lubię jabłek
   Możemy tak zapytać o inne wymienione tu owoce, a dzieci odpowiadają czy lubią, czy nie, całym zdaniem.
   Zobaczcie krótką historyjkę, utrwalającą zwrot I like/, I don,t like/ Do you like?

   7. Podsumujmy nazwy owoców
   dzieci patrzą na owoce i wymieniają ich nazwy po angielsku.

   8. W nagrodę dzieci zrobią labirynt- zagadkę i doprowadzą gąsienicę do wyjścia

    Bye, bye, bye, Butterfly.

   Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam gorąco.😊


   TEMAT TYGODNIA: MÓJ DOM

   CZWARTEK (08.04.2021r.)

   Inscenizacja opowiadania przez dzieci – określanie położenia obłoków względem siebie.

   Każde dziecko ma wycięte z papieru dwa obłoki: biały i niebieski. Rodzic czyta opowiadanie, a dziecko manipuluje obłokami. Następnie określa wysokość posługując się określeniami: wysoko-nisko, wyżej-niżej

   Słuchanie opowiadania ilustrowanego sylwetami pt. „Wędrówka obłoków”.

   Był sobie niebieski obłoczek. Sunął wolno po niebie i rozglądał się dookoła.

   – Ach jak tu pięknie. Jakie wspaniałe widoki. Mogę sobie patrzeć i patrzeć

   na ziemię. Widzę wszystko doskonale.

   Nagle usłyszał czyjś głos:

   – Witaj, niebieski obłoczku.

   Obłoczek rozglądał się wokół, ale nikogo nie widział.

   – Nie widzę cię. Kim jesteś i skąd mnie wołasz?

   – Jestem białym obłoczkiem i znajduję się niżej niż ty.

   – Niżej niż ja? A co to znaczy?

   – To znaczy, że jestem pod tobą.

   Niebieski obłoczek spojrzał w dół.

   – Ach, witaj biały obłoczku! Teraz już cię widzę. A dlaczego jesteś tak

   nisko?

   – Bo ja nie lubię być wysoko. Wolę być trochę niżej.

   – Ależ biały obłoczku, stąd są lepsze widoki. Widać wszystko i wszystkich.

   Widzę nawet dzieci w przedszkolu.

   – No coś ty, widzisz nawet dzieci?

   – Jasne, wejdź wyżej, to zobaczysz, co teraz dzieci robią.

   Biały obłoczek przesunął się wyżej. Teraz był już obok niebieskiego.

   – Ach, jak tu wysoko. Ale rzeczywiście wszystko widać.

   Rozmowa na temat opowiadania:

   – Kto spacerował po niebie?

   – Z kim rozmawiał niebieski obłoczek?

   – Który obłoczek był wyżej?

   – Który obłoczek był niżej?

   – Co to znaczy być niżej od czegoś?

   – Dlaczego biały obłoczek wolał być niżej?

   – Jak niebieski obłoczek zachęcił biały do wejścia wyżej?

   – Co widziały obłoczki będąc razem wysoko?

   Zabawa ruchowa do piosenki Samolocik:

   https://www.youtube.com/watch?v=Rh0dzGm9uZE&t=2s

   Kto jest wyższy, a kto niższy? – porównywanie wysokości.

   Rodzic stwierdza że jest wyższy od dziecka, ale co powie, kiedy przyklęknie na kolano.

   – Czy nadal jest wyższy? Dziecko wyszukuje w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od rodzica.

   – Co jest wyższe od nas? – dziecko szuka rzeczy wyższych i staje obok.

   – Co jest niższe od nas? – dziecko szuka i staje obok rzeczy niższych – rodzic sprawdza

   Karta pracy:

   „Porównujemy wysokość domów” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 4, s. 66.

   Dzieci piszą cyfry po śladzie. Określają wysokość kolorowych domów, liczą kratki przy każdym z nich i w puste pola wpisują odpowiednie cyfry. Następnie kolorują dom, który jest podobny do tego w którym mieszkają. Określają jego wysokość. Zamalowują odpowiednią ilość kratek przy każdym domu, liczą je i wpisują odpowiednie cyfry w puste pola. Na zakończenie mogą porównywać domy i określać który dom jest wysoki, a który niski.

   Pozdrawiam pani Jola

   ŚRODA

   07.04.2021r.

   1. „Jaki to element domu? – zabawa dydaktyczna.
   Przygotuj figury geometryczne: kwadrat, trójkąt, koło i prostokąt.
   Zadaniem dziecka jest określić jaki element domu możemy przedstawić za pomocą określonej figury geometrycznej np.:
   Kwadrat – okna, ściana domu,
   Koło – okno,
   Trójkąt – dach,
   Prostokąt – drzwi, okno, ściana domu.
   Następnie dziecko układa z wybranych figur geometrycznych dom.

   2. W jakim pomieszczeniu jestem? – zagadki pantomimiczne.

   Dziecko przedstawia scenkę, w której ma pokazać za pomocą mimiki, gestu
   i ruchów w jakim pomieszczeniu w domu obecnie przebywa np. odkręca wodę w kranie, myje ręce, osusza je ręcznikiem. Rodzic odgaduje jakie to pomieszczenie (łazienka). Następnie zamieniają się rolami: rodzic pokazuje, a dziecko odgaduje.

   3. Dom rodziny Treflików” – czytanie samodzielnie lub z pomocą rodzica tekstu z książki „Trefliki w przedszkolu”
   cz. 4, s. 62.
   Dziecko odpowiada na pytania:
   – Jakim domem jest dom Treflików?
   – Co to znaczy, że dom jest jednorodzinny?
   – Z jakich części się składa?
   – Co jest dookoła domu?
   – Co znajduje się na podwórku?
   – Co wisi obok bramy?
   – Jaki jest numer domu Treflików?
   – Z jakich dwóch cyfr się składa?

   4. „Dopasuj przedmiot do pomieszczenia” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu”
   cz. 4, s. 63

   5. Oglądanie filmu:

   Dziękuję Wam za wspaniałą zabawę!


   WTOREK
   06.04.2021r.

   1. Rozwiąż zagadkę:

   Zagadka
   Ma ściany, podłogi,
   okna i drzwi,
   a w nim mieszkasz ty.                   /dom/

   2. Budowanie domu

   Co jeszcze ma dom oprócz ścian, podłogi, okien i drzwi?
   Dzieci układają na dywanie dom z patyczków/klocków. Następnie wymieniają poszczególne elementy okna, dach, drzwi, podłoga, ściany, komin/. Dzielą nazwy poszczególnych elementów na sylaby.

   3. Słuchanie wiersza „Mój dom” Doroty Kossakowskiej.

   Każdy człowiek ma swój dom.
   Może być mały lub duży.
   Takie miejsce, do którego,
   chętnie wracamy z podróży.
   W moim domu jest wesoło,
   wszyscy sobie pomagamy.
   Gdy jest problem to idziemy,
   do taty, babci lub mamy.
   I jak być dobrym człowiekiem
   każdego dnia się uczymy.
   A gdy będziemy dorośli,
   wiele dobrego zrobimy.
   Ja kocham mój dom rodzinny
   i kocham ojczyznę moją.
   W Polsce chce mieszkać, pracować
   i oddać jej przyszłość swoją.

   Rozmowa na temat wiersza:
   – Czy każdy z nas ma swój dom?
   – Czy wszystkie domy są takie same?
   – Jak jest w naszym domu i czego się tam uczymy?
   – Co zrobimy jak będziemy dorośli?
   – Gdzie chcemy mieszkać i pracować?
   – Czy Polska jest naszym domem?

   4. Kończenie rozpoczętych zdań:

   – Kiedy jestem w domu czuję się …….
   – Lubię, gdy w moim domu …….
   – Chciałbym, aby mój dom …..

   5. „Znamy nazwy domów” – rozmowa na temat ilustracji
   Odczytanie z pomocą rodzica nazw domów widocznych na planszy: dom jednorodzinny, blok, wieżowiec, domy szeregowe, dom bliźniak. Omówienie ich wyglądu. Wskazanie przez dzieci domów, w których one mieszkają. Podział nazw na sylaby. Przeliczanie i porównywanie sylab.

   6. Domy w których mieszkamy” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu”
   cz. 4, s. 60.

   7. „Odwiedziny Robota” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu”
   cz. 4, s. 61.

   8. „Domy” – rysowanie kredkami.
   Rysowanie na kartce A4 swojego domu/bloku.

   ŻYCZĘ WAM MIŁEGO DNIA!


   PIĄTEK
   02.04.2021r.

   „Maleńki baranek, co ma złote różki,
   pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki.
   Kiedy nikt nie widzi, chorągiewką buja
   i beczy cichutko… Wesołego Alleluja…”


   Kochane Mądre Sowy!
   Z okazji Świąt Wielkanocnych
   życzę Wam i Waszym rodzinom
   duuużo zdrówka, spokoju
   i radosnego czasu spędzonego z najbliższymi
   oraz wymarzonych prezentów od Zajączka 😉

   Pani Monika

   Jeśli znajdziecie czas podczas przygotowywań do świąt to wykonajcie zadania ze stron: 57, 58 i 59.


   CZWARTEK
   01.04.2021r.

   1. Zapraszam Was na ćwiczenia poranne:

   2. Posłuchaj piosenki:

   3. Słuchanie fragmentu bajki pt. „O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaputku” E.Szelburg – Zarembiny.

   Za siedmioma łąkami, za siedmioma polami żyli sobie dziadek i babcia. Dziadek miał kogutka Szałaputka, a babcia miała kurkę Złotopiórkę.
   Kogutek Szałaputek co rano piał ku–ku–ry–ku! A kurka Złotopiórka co rano znosiła śliczne, duże, białe jajko.
   Wieczorem kogutek Szałaputek i Kurka Złotopiórka chodzili razem na spacer. Spacerowali sobie drogą, noga za nogą… Czasem szli łąką albo lasem. A raz poszli w pole. Na polu kogutek Szałaputek i kurka Złotopiórka znaleźli kłosek pszenicy.
   – Ku–ku–ry–ku! – mówi kogutek Szałaputek. – Najemy się porządnie pszenicznych ziarnek.
   – Ko–ko–ko! – mówi kurka Złotopiórka. – Zanieśmy te ziarnka do domu. Dziadek zmiele je na pszenną mąkę, a babcia z tej mąki upiecze pszenną bułkę.
   – Ki–ki–ry–ku! – krzyknął skąpy i łakomy kogutek. – Nie nośmy nic dziadkowi i babci. Sami zjedzmy! I zaczął łapczywie dziobaċ ziarnka.
   Widzi to kurka Złotopiórka i przestrzega kogutka Szałaputka:
   – Uważnie łykaj.
   Bo kogutek Szałaputek łyk–łyk! po dwa ziarnka na jeden raz łyka.
   – Po jednym ziarnku łykaj, po jednym! – przestrzega mądra kurka Złotopiórka.
   A kogutek Szałaputek nie słucha – po dwa łyka.
   – Po jednym! – krzyczy kurka.
   Po dwa łyka kogutek.
   – Po jednym! – kurka prosi.
   Kogutek swoje.
   Łyk–głdyk! – zakrztusił się.
   Masz ci los!
   Upadł kogutek Szałaputek jak długi. Upadł koło drogi, zamknął oczy, podkurczył nogi. Ani tchnie.
   Niewiele myśląc biegnie kurka Złotopiórka do morza po ratunek.
   – O mój Boże! Morze, morze, daj wody!
   – Komu wody?
   – Kogucikowi Szałaputkowi, bo kogutek Szałaputek jak nieżywy, wpadł w pokrzywy, ani tchnie!
   Morze dało wody kogucikowi Szałaputkowi.
   Kogutek Szałaputek napił się. Łyk-głdyk! przełknął dwa ziarnka, co mu w gardle uwięzły, i zdrów, żywy wyskoczył z pokrzywy.
   – Ku–ku–ry–ku! – zapiał kogutek Szałaputek dobrej kurce Złotopiórce.
   – Ki–ki–ry–ku! – zapiał dziadkowi i babci.
   – Na zdrowie! – odpowiedzieli mu dziadek, babcia i kurka Złotopiórka.

   Rozmowa na temat bajki:
   – Kto żył za siedmioma łąkami i za siedmioma polami?
   – Co miał dziadek i babcia?
   – Jak kogutek Szałaputek wraz kurką Złotopiórka spędzali wolny czas?
   – Co znaleźli na polu?
   – Co postanowił zrobić z ziarnami pszenicy kogutek Szałaputek, a co kurka Złotopiórka?
   – Co przydarzyło się kogutkowi Szałaputkowi podczas jedzenia?
   – Kto pomógł kogucikowi?
   – Czy należy tak postępować jak kogutek Szałaputek i dlaczego?

   4. Gra „Wielkanocne memory”
   https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/

   5. Praca z książką „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 52, 54 i 55.

   Dziękuję za wspólną zabawę i do zobaczenia jutro!


   J. ANGIELSKI

   Drogie Przedszkolaki,

   dzisiaj będziemy kontynuować poznawanie kształtów, które rozpoczęliśmy na ostatnich zajęciach.

   1. Rozpoczynamy od znanej już piosenki ruchowej, którą śpiewamy na każdej lekcji na dobry początek:

   1. Przypomnimy sobie kształty, które ostatnio poznaliśmy:

   circle– koło

   diamond- diament

   square- kwadrat

   heart- serce

   • zróbcie używając paluszków u rąk wymienione kształty,
   • poszukajcie w Waszym otoczeniu wymienionych kształtów,
   • zobaczcie krótki film o kształtach:

   3. Teraz dołóżmy kilka kształtów, które są także bardzo powszechne:

   triangle– trójkąt

   rectangle– prostokąt

   oval– owal

   star– gwiazda

   4. Powtórzmy zapamiętane kształty i spróbujmy je narysować różnymi kolorami.

   • możecie też ułożyć te kształty jeśli macie jakieś plastikowe lub drewniane patyczki
   • mogą być także słone paluszki

    5. Posłuchajcie kolejnej piosenki, jakie wymieniono kształty, możecie powtórzyć?

    The Shape Song #2

    6. Wydrukujcie zamieszczoną kartę pracy, rozpoznajcie i pokolorujcie kształty

    kształty

    • zobaczcie zmieszczony film ( jest tu więcej kształtów ale możecie wymieniać tylko te, które znacie)

    • z pomocą rodziców zadajcie pytanie i odpowiedzcie:

    What shape is it? (łot szejp is it) – Jaki to kształt?

    It is a triange, a circle, a rectangle, an oval, a strar, a heart, a diamond, a square. ( it is e trajangle, sirkl, rectangle, oval, star, hart, dajmond, skłer)- To jest trójkąt, koło, prostokąt, owal, gwiazda, serce, diament, kwadrat

     Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam gorąco.😊     TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC

     ŚRODA (31.03.2021r.)

     Dziś porozmawiamy sobie o ważeniu bo z pewnością podczas przygotowywania różnych smakołyków na święta Wasi rodzice będą używać wagi kuchennej. Jest jednak wiele innych rodzajów wag o czym się za chwilę dowiecie.

     – Słuchanie wiersza pt. ”Wielkie ważenie” – Anny Zabielskiej

     .Dzisiaj w sali jest ważenie, bardzo ważne wydarzenie.

     Posiadały dzieci w rzędzie i czekają co to będzie.

     Pani wagi ustawiła, wszystkim dzieciom oznajmił:

     Kiedy waga w równowadze szalki stoją równo, razem.

     Kiedy jedna w dół opada ciężki towar zapowiada.

     Gdy zaś w górę szalka leci lekki towar ważą dzieci.

     Zaraz zrobi się wesoło, bo zważymy wszystko w koło.

     – Rozmowa na temat wag:

     Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania:

     – do czego (w jakim celu) używamy wagi?

     – jakie są rodzaje wag?

     Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądają różnego rodzaju wagi:

     – Filmik o wadze z wieszaka, którą możecie zrobić sami w domu

     Po jego oglądnięciu spróbujcie pobawić się w ważenie różnych przedmiotów znajdujących się w waszym pokoju (tylko proszę nie próbujcie ważyć kanapy, fotela itp.:))

     – Karty pracy:

     „Zajączek” – składanka z papieru (wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s. 46).

     „Mamy różne wagi”,  dzieci liczą i nazywają wagi widoczne na ilustracji w książce. Piszą cyfry po śladzie. Kolorują rysunki według wzoru. Na zakończenie dzielą nazwy poszczególnych wag na sylaby. („Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 4, s. 50).

     „Ważymy mąkę” – ćwiczenie z książki („Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 4, s. 51).

     „Połącz napis z obrazkiem” – ćwiczenia w czytaniu („Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.4, s. 53).

     Pozdrawiam Was serdecznie
     pani Jola

     źródło ilustracji:

     https://www.google.pl/search?q=rodzaje+wag&sxsrf=ALeKk03AMkBDOa9fhh23jQt4I7gexjtEAw%3A1617169662252&source=hp&ei=_gxkYMKiDNDCkwX1hI_gCA&iflsig=AINFCbYAAAAAYGQbDjWCmHkEWWtg-w3xLw9diDsBUUuf&oq=rodzaje+wag&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyAggAMggIABCxAxCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQzohUWLyXVGC6oVRoAHAAeACAAfQDiAH0A5IBAzUtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjCmYe66tnvAhVQ4aQKHXXCA4wQ4dUDCAY&uact=5

     WTOREK
     30.03.2021r.

     1. Posłuchaj piosenki:

     2. Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica:

     „Treflinka opowiada o świętach w domu Treflików” tekst Jolanta Zapała

     Chmurki płyną gdzieś po niebie,
     ciepłe słonko wita Ciebie.
     Trawa wkoło się zieleni,
     tęcza kolorami mieni.
     A rodzinka Treflikowa
     już od rana jest gotowa.
     Najpierw palmę zrobić trzeba,
     będzie wielka aż do nieba.
     Palma zdobić będzie święta,
     kto z Was święta te pamięta ?
     Święta, Święta Wielkanocne
     dla nas bardzo są radosne.
     W wiosny i zieleni mocy,
     to są święta Wielkiej Nocy.
     A gdy palmę poświęcimy
     na stole ją postawimy.
     Rodzinka Treflikowa
     już od rana jest gotowa.
     Trzeba jajka ugotować,
     by je potem pomalować.
     Takie jajka to pisanki,
     zwać się mogą też kraszanki.
     Ozdabiane, malowane,
     znasz Wielkanoc bez pisanek?
     Mama piecze nam barana,
     ja go będę zdobić sama.
     O już babka Treflikowa
     prawie całkiem jest gotowa.
     Treflik idzie razem z Tatą
     szukać bazi, małych kwiatów.
     By w koszyku wielkanocnym
     nie zabrakło kwiatów mocy.
     Zanim koszyk przystroimy,
     co do niego tu włożymy?
     Jest baranek, ale heca,
     wyjęłam go prosto z pieca.
     Cukrem pudrem posypałam,
     chorągiewkę też mu dałam.
     I kiełbaskę włożyć trzeba,
     szynkę, sól, kawałek chleba.
     Trochę chrzanu i pisanki,
     czy to wszystko koleżanki?
     Kurczak, zając z czekolady
     dla Treflikowej brygady.
     Dodam bazi Treflikowych,
     kwiatki i koszyk gotowy.
     Przystrojony koszyk mały
     pachnie Wielkanocą cały.
     Po świeceniu każdy brzuszek
     pozna kto to łakomczuszek.
     Wie Treflinka i wie Ewa,
     w śmingus wszystkich się oblewa.
     Nikt się nie obraża w święta,
     każda buzia uśmiechnięta.
     Chociaż mokre są ubrania,
     ta tradycja jest lubiana.
     Śmigus dyngus jest zabawa
     i narzekać nie wypada.
     A zajączek uśmiechnięty,
     kica roznosząc prezenty.
     Znaleźć prezent wielka sztuka,
     Treflik wraz z Treflinka szuka.
     Pośród trawy są ukryte,
     och .. prezenty znakomite.
     Z Treflikami policz też,
     ile tych prezentów jest.
     Ile pisankowych jajek
     będzie dzisiaj na śniadanie?
     Teraz sprawdź i policz sam,
     czego więcej tutaj mam.
     Czy prezentów….. czy pisanek
     i zadanie wykonane!

     Rozmowa na temat treści :
     – Jakie tradycje są związane ze Świętami Wielkanocnymi?
     – Dlaczego obchodzimy Święta Wielkanocne i dlaczego się tak nazywają?
     – Co wkładamy do koszyka?
     – Ile było pisanek, a ile prezentów?

     3. Praca z książką „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 48, 49 i 56.

     4. Malowanie farbą figurki gipsowej.
     Pomaluj farbami wielkanocną figurkę, którą otrzymałeś w przedszkolu.

     Dziękuję za wspaniałą zabawę i życzę miłego dnia!     WITAJCIE W PONIEDZIAŁEK!

     29.03.2021r.

     1. Zapraszam Was na ćwiczenia poranne:
     https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

     2. Układanie zdań do ilustracji
     Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób, roślin, w których występuje głoska „w”.

     3. Analiza i synteza słuchowa słowa – wyrazu podstawowego „waga”:
     • wypowiadanie całego słowa – wyrazu,
     • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
     • podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
     • określenie położenia głoski „w” w słowie-wyrazie „waga”,
     • podawanie przykładowych słów z głoską „w” w nagłosie,
     • wyszukiwanie głoski „w” w swoim imieniu i nazwisku.

     4. Analiza i synteza wzrokowa słowa – wyrazu podstawowego „waga”
     Przygotuj: 6 białych karteczek, 2 czerwone karteczki, 2 niebieskie karteczki
     • podział słowa – wyrazu „waga” na sylaby i ułożenie 2 białych kartoników
     • podział słowa – wyrazu „waga” na głoski i ułożenie 4 białych cegiełek
     • podział słowa – wyrazu „waga” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie 2 czerwonych i 2 niebieskich cegiełek),
     • wskazanie miejsca nowej litery (na początku wyrazu).

     5. Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej i pisanej:

     • analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia oraz innymi literami);
     • ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na podłodze;
     • układanie litery np. z papierowych kółek, guzików itp

     6. Praca z książką „Trefliki w przedszkolu” cz. 4, s. 46 i 47.

     7. Dzieci sześcioletnie zapraszam do spróbowania swoich sił w czytaniu wyrazów z literą „w”
     https://wordwall.net/pl/resource/6997313/czytanie-wyrazów-z-literą-w

     Brawa dla tych, którzy wykonali wszystkie zadania!
     Życzę Wam miłego dnia!


     ZAJĘCIA Z RELIGII:

     Prezentacja o Wielkim Czwartku:
     https://view.genial.ly/605b0186016b370d6c34fd3a/interactive-image-interactive-image-wlkczwpstar?fbclid=IwAR3qsxqdCGhSCpq9iBrO0iO48cGwLm4cTKNyjNqOC9lj0pf37HwzjmQkl0c

     Wielki Piątek:
     https://www.youtube.com/watch?v=CZsaJ8m8vQI

     Wielka Sobota
     https://view.genial.ly/60563a1a5d00340dad3edeae?fbclid=IwAR1r0wpIteaKJSl73ypJQSK3nThRRyfW4CC63bwStzoNFoTLS5f37giTzKg

     Gra wielkanocna:
     https://view.genial.ly/605a1d9e50d6540d7138e621?fbclid=IwAR2BAbLSFB2dyspcEDM_H9jsm9e2ud0pwJY0a0lrdevzmHRlIVCF0N5KJv4     MARZEC

     1. Temat tygodnia: BAJKI I BAŚNIE

     • „Wesoły Świerszcz i pracowita Mrówka” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane serią obrazków. Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu. Kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie, właściwych relacji między dziećmi.
     • Ćwiczenia z przyborem kształtujące gibkość – zestaw 26.
     • „Czy warto czytać książki?” – wypowiedzi dzieci na podstawie filmu z serii RODZINA TREFLIKÓW pt. „Warto czytać” oraz własnych doświadczeń. Poznanie znaczenia książki w życiu człowieka oraz zachęcanie do interesowania się czytaniem. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
     • „Okładka do książki” – rysowanie kredkami. Zapoznanie dzieci z elementami , które powinna zawierać strona tytułowa książki /tytuł, autor, ilustracja/.
     • „Jak poznajemy bajki? – wypowiedzi dzieci; zapoznanie dzieci z różnymi sposobami poznawania bajek i baśni.
     • „Bajki i baśnie” -zabawy z muzyką. Kształcenie wrażliwości na odbiór muzyki poważnej. Wyrabianie umiejętności poprawnej gry na instrumentach perkusyjnych.
     • „Książeczki z naszej półeczki” – zabawa matematyczna. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek. Kształcenie umiejętności określania cech zewnętrznych książek tj. wielkość, grubość, kształt.
     • „Rodzina Treflików” – wykonanie sylwet postaci z serialu. Kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożycami. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
     • „Dmuchamy na kartkę papieru” – ćwiczenia oddechowe.
     • „Co widzisz na obrazku? – ćwiczenia w mówieniu; doskonalenie umiejętności tworzenia zdań.
     • „Zabawa w teatr” – tworzenie opowiadań przez dzieci ilustrowanych sylwetami; ułatwianie przystosowania społecznego, relacji międzyludzkich, a także eliminowanie egocentryzmu.
     • „Jaka to bajka? – rozwiązywanie zagadek. Utrwalenie poznanych bajek, kształcenie umiejętności rozpoznawania tytułów bajek po fragmentach czytanych przez nauczyciela, wdrażanie do obcowania z literaturą dziecięcą.
     • „Bajkowe muzykowanie”- opowieść muzyczna z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Rozwijanie muzycznej wyobraźni. Zapoznanie z kluczem wiolinowym i basowym.

      2. Temat tygodnia:
      MARCOWA POGODA

     • Wprowadzenie litery „G, g” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „garnek”. Zapoznanie z literą „g” „G” małą i wielka , pisaną i drukowaną. Przygotowanie do nauki czytania.
     • Ćwiczenia w parach z przyborem kształtujące ogólną sprawność fizyczną – zestaw nr 27.
     • „Marcowe granie”-zabawy muzyczne dźwiękonaśladowcze. Kształtowanie aparatu mowy, wyrabianie kojarzenia dźwięku z wyrazami, rozwijanie prawidłowej wymowy.
     • „Marcowa pogoda” – wprowadzenie wiersza Bożeny Borowik. wyjaśnienie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”; utrwalenie elementów marcowej pogody; rozwijanie pamięci i wyobraźni, umiejętności wypowiadania się na określony temat.
     • „Parasol z marcową pogodą” – wycinanie, naklejanie i rysowanie. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych przedmiotów i zjawisk po charakterystycznych cechach; wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożycami.
     • „Liczymy elementy marcowej pogody” – zabawa matematyczna. Doskonalenie dodawania i przeliczania w zakresie 8; utrwalenie składników marcowej pogody oraz znajomości cyfr od 1 do 8; wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.
     • „Marcowa pogoda” – malowanie farbami inspirowane wierszem Bożeny Borowik o tym samym tytule. Nabywanie umiejętności swobodnego wyrażania się nt. treści wiersza w sposób plastyczny; wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy.
     • „Gdzie jest bałwanek?” – opowiadanie nauczyciela na podstawie historyjki obrazkowej. Zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody na przedwiośniu, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
     • „Ukryte dźwięki” – zagadki muzyczne. Rozwijanie zainteresowań muzycznych. Kształcenie poczucia rytmu.3. Temat tygodnia: NADCHODZI WIOSNA
     • „Literka c, C”- wprowadzenie litery „C, c” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „cebula”. Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „c”, „C” ; doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej i techniki czytania wyrazów i zdań.
     • „W naszym ogródeczku”- założenie hodowli szczypioru. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych; zapoznanie z budową i warunkami rozwoju roślin; zachęcanie do hodowli i obserwowania rozwoju roślin.
     • „Literka j, J”- wprowadzenie litery „J, j” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „jajko”. Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „j”, „J” ; doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej i techniki czytania wyrazów i zdań.
     • Kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad swoim ciałem – zestaw nr 29. Rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość; rozwijanie orientacji w przestrzeni; kształcenie umiejętności panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze.
     • „ W marcu jak w garncu” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami. Kształtowanie rozumienia zjawisk atmosferycznych; rozwijanie spostrzegawczości;
      zapoznanie z przysłowiem i jego znaczeniem.
     • „Portret Pani Wiosny” – praca z materiałów różnorodnych. utrwalenie charakterystycznych cech oraz kolorystyki pór roku – zimy i wiosny; wdrażanie do współdziałania w zespole.
     • „Wiosenny walczyk” – nauka piosenki. rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;  kształtowanie pamięci muzycznej; tworzenie miłej atmosfery.
     • „W koszu Pani Wiosny” – zabawa matematyczna. Wprowadzenie cyfry 9. Rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów. Wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.
     • „Żonkile” – wycinanie i naklejanie gotowych elementów. Zapoznanie z wyglądem żonkila oraz sposobem wykonania pracy, do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy.
     • „Ptasie sprawki”- słuchanie opowiadania nauczycielki. Zapoznanie z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na wiosnę (bocian, jaskółka, szpak) ich wyglądem i miejscem gnieżdżenia się; nabywanie opiekuńczego stosunku do ptaków.
     • „Wiosenny deszczyk” – improwizacje ruchowe w oparciu o utwór Preludium deszczowe Fryderyka Chopina.

     4.Temat tygodnia: W GOSPODARSTWIE

     • „Brzydkie Kaczątko” – opowiadanie nauczyciela na podstawie bajki H. CH. Andersena. Wprowadzenie litery „Ł, ł” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „łodyga”. Doskonalenie techniki czytania i pisania oraz spostrzegawczości.
     • Ćwiczenia kształtujące wyobraźnię – zestaw nr 30. Kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie zwierząt mieszkających w gospodarstwie; kształtowanie sprawności ogólnej.
     • „Bajka o gęsim jaju, raku Nieboraku, kogucie Piejaku …” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami na podstawie fragmentu bajki Ewy Szelburg-Zarembiny. Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, postaci zwierząt występujących kolejno po sobie; wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania nauczycielki.
     • „Gęsie Jajo i przyjaciele” – wykonanie sylwet do przedstawienia. Zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych zwierząt wiejskich; rozwijanie sprawności manualnej poprzez cięcie nożycami; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, przygotowania rekwizytów do zabawy w teatr.
     • „Pokazywanki- śpiewanki”- zabawy ruchowe dźwiękonaśladowcze. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych; rozwijanie aparatu mowy; kształtowanie przyjaznej atmosfery w grupie.
     • „Jak Gęsie Jajo wędrowało” – próby samodzielnego układania opowiadań przez dzieci z powtarzającymi się motywami oraz ilustrowanie ich gestami. Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu; wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.
     • „Świnka” – technika origami /składanie z kwadratu/.
      Doskonalenie umiejętności składania papieru według instrukcji nauczyciela. Wdrażanie dzieci do dbania o czystość osobistą oraz czystość otoczenia.
     • „Rodziny zwierząt”- wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji. Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami, bogacenie słownictwa dzieci o nowe słowa: cielę, jagnię, prosię, źrebię.
     • „Koguty i kury”- zabawa z muzyką z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.5. Temat tygodnia: WIELKANOC
     • Wprowadzenie litery „W, w” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „waga”. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układania schematu wyrazu z cegiełek oraz z rozsypanki literowej; czytanie tekstów i krótkich zdań.
     • Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem piłki tenisowej – zestaw nr 31.
     • „Rodzina Treflików przygotowuje się do świąt” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami. Zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych; utrwalanie liczenia i porównywania zbiorów. Zabawa ruchowa „Kura i kurczęta”
     • „Drożdże i balon” – wykonanie doświadczenia; doskonalenie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń, prowadzenia obserwacji oraz wyciągania z nich wniosków.
     • „Święta Wielkanocne” – nauka piosenki. sł. i muz. Jolanta Zapała; opracowanie muzyczne Mirosław Krysztopa. Umuzykalnienie dzieci poprzez naukę i śpiew piosenki .
     • „Wielkie ważenie” – zabawa dydaktyczna. Ważenie przedmiotów za pomocą wagi szalkowej. Zapoznanie z różnymi rodzajami wag, w szczególności z wagą szalkową, wdrażanie do zgodnej zabawy podczas eksperymentowania z ważeniem.
     • Zasiali górale owies” – zakładanie hodowli owsa. zapoznanie z etapami sadzenia owsa; wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.
     • „Śniadanie Wielkanocne” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz wiersza „Wielkanoc” Doroty Kossakowskiej. Zapoznanie dzieci z treścią wiersza, potrawami wielkanocnymi; kształtowanie umiejętności składania życzeń najbliższym.
     • „Słuchaj i zagraj”- zabawy logorytmiczne. Rozwijanie pamięci muzycznej; kształtowanie prawidłowej wymowy; wyrabianie reakcji na sygnał.

     PIĄTEK
     (05.03.2021)

     1. Zapraszamy do ćwiczeń:
     https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk
     https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

     2. Wysłuchajcie bajki pt. „Kopciuszek”
     https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM

     Waszym zadaniem będzie zilustrowanie wysłuchanej bajki.

     3. Zgadnij, której bajki dotyczy zagadka.

     Rogi ma na głowie,
     Słynie z pięknej brody.
     Mieszka w Pacanowie.
     W bajce ma przygody.
     (KOZIOŁEK MATOŁEK)

     Jest rzadkim zwierzęciem, podobnym do Burka.
     W bajce Czerwonego pożarł nam Kapturka.
     (WILK)

     Maleńki człowieczek z wielu baśni i bajeczek.
     (KRASNOLUDEK)

     Z jakiej jesteśmy bajki?
     To my – braciszek i siostrzyczka.
     Znaleźliśmy w lesie śliczną chatkę.
     Całą ze słodkiego pierniczka.
     (JAS I MAŁGOSIA)

     Z drewna wystrugany,
     chłopiec z bajki znany.
     Kiedy kłamał w głos,
     szybko rósł mu nos
     (PINOKIO)

     4. Przypomnijmy sobie jak powinniśmy dbać o książki !!!

     – Myjemy ręce przed czytaniem.
     – Nie zaginamy rogów kartek.
     – Używamy zakładek.
     – Nie wyrywamy kartek.
     – Nie piszemy i nie rysujemy po książce.
     – Nie spożywamy posiłków podczas czytania czy oglądania książek

     5. „Bąbelkowe rytmy” – zabawa z folią.

     Każde dziecko ma folię z bąbelkami. Naciska bąbelki kolejno każdym palcem jednej ręki, potem drugiej i oburącz. Folia bąbelkowa może leżeć na twardym podłożu lub być trzymana w rękach. Robi to w rytmie piosenki „Był sobie król”.
     https://www.youtube.com/watch?v=xt39H5g-fJQ

     6. „Zamek– ćwiczenia graficzne („Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.3,s. 95)

     7. „Teatr sylwet” – ćwiczenie z książki („Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” cz. 3, s. 96)

     Do zobaczenia w przedszkolu!


     Witajcie w czwartek!
     Zapraszam do wspólnej zabawy!

     1. Zapraszam do zabaw ruchowych:
     https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

     2. Posłuchaj piosenki:

     3. Rozwiąż zagadkę:

     Wita cię kartek szelestem,
     tytułem na pierwszej stronie,
     bo po to przecież jest z nami,
     żebyś ją ujął w swe dłonie.
     Z niej w szkole i w domu,
     nauczysz się wiele.
     Szanuj ją i kochaj,
     jest twym przyjacielem.                          /książka/

     3. „Książeczki z naszej biblioteczki” – określanie cech wyglądu zewnętrznego książek tj. grubość, kształt i wielkość.
     Dziecko przygotowuje książeczki i układa je na dywanie. Rodzic zadaje pytania:
     – Czym różnią się od siebie książeczki?
     – Czy są tej samej wielkości?
     – Czy są tej samej grubości?
     – Czy mają takie same kolory?
     – Gdzie możemy kupić książkę?
     – Gdzie możemy wypożyczyć książkę?
     – W jaki sposób dbamy o nasze książki, żeby ich nie zniszczyć?

     4. „Porządkujemy książki” – umieszczanie książek na półkach według poleceń.
     Dziecko układa swoje książeczki na półce według wskazówek rodzica, np. – połóż książkę na pierwszej półce z prawej strony itd. Mogą również przeliczać, ile jest książek na każdej półce i porównywać ich ilość, a także układać działania.

     5. „Z jakich bajek pochodzą ilustracje?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 3, s. 92

     6. „Z jakich bajek pochodzą postaci?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 3, s. 94


     ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO

     Szanowni Państwo,

     Nazywam się Marzena Rudzka-Piotrowska i mam przyjemność uczyć Państwa dzieci od niedawna. Chciałam zaproponować kilka aktywności, które dzieci mogłyby wykonywać w domu, kiedy są nieobecne w przedszkolu. Zamieszczam tu materiał, który realizowałam ostatnio z dziećmi w przedszkolu. Tematem było słownictwo związane ze zwierzętami, a także kolory i liczby.

     1. Piosenka The animal song:

     http://zabawyzangielskim.pl/temat-zajec/zoo-animals-zwierzeta-w-zoo/

     • Dzieci tańczą do muzyki, naśladują czynności, zaznajamiają się ze słownictwem: nazwy zwierząt, liczby od 1-10, czasowniki, to jump, to fly, to shake, to sleep, to swing, słuchamy muzyki dwa razy.

     • Potem powtarzamy dzieciom czasowniki , to jump, to fly, to shake, to sleep, to swing, dzieci wykonują odpowiednie ruchy.

     1. Czytamy książeczkę Erick Carle Brown Bear, Brown Bear, what do see…

     Mam swoją papierową wersję, z obrazkami, którą czytam dzieciom. Państwo możecie użyć tego linku. Zwracamy uwagę za nazwy na nazwy zwierząt: a bear, a duck, a fish…, kolory yellow, blue, white

     https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM

     1. Wycinamy zwierzęta

      Możecie Państwo wyciąć kolorowe zwierzęta, dokładnie te, które są w książeczce, którą czytaliśmy, są w wersji kolorowej (link poniżej). Powtarzać (wszystko jest nagrane na filmiku) dzieciom po angielsku ich nazwy, a dzieci będą pokazywać podnosząc do góry odpowiednie zwierzątko ( dzieci najpierw rozumieją, potem zaczynają powtarzać), potem mogą sami nazywać zwierzęta.

     http://www.kizclub.com/storypatterns/brownbear(C).pdf

     1. Teraz dzieci mogą wyciąć ulubione zwierzątko lub kilka (link poniżej) i pokolorować na ulubiony kolor, lub na taki jaki jest w książeczce oryginalnie, nazwać zwierzątko i kolor po angielsku.

     http://www.kizclub.com/storypatterns/brownbear.pdf

     1. Powtarzajcie Państwo z dziećmi całe zdania z książeczki z punktu 2, Brown bear, brown bear, what do you see, I see a red bird looking at me….W książce cały czas powtarzana jest ta sama struktura, która jest jednocześnie rymowanką, dzieci szybko się uczą. Słówek zawsze uczę w określonym kontekście ( bajki, piosenki, tekstu). Dzieci muszą przyzwyczajać się do całych struktur. Język to nie pojedyncze słowa.

     2. Na koniec proponuję pooglądanie bajeczki także o zwierzętach, gdzie jest wymowa, a także zapisany wyraz, który dzieci mogą zobaczyć i przeczytać jeśli potrafią.

     https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=S6Ait911Emo&t=7s

     Mam nadzieję, że ten materiał zainteresuje dzieci.
     Ja czekam na nie z niecierpliwością w przedszkolu!


     Witajcie MĄDRE SOWY!

     Oto zadania dla Was na ten tydzień!

     Temat tygodnia: BAJKI I BAŚNIE

     • Słuchanie fragmentu wiersza pt. „Książką” E. Szymańskiego.
      Witam cię kartek szelestem.
      Tytułem na pierwszej stronie,
      bo po to przecież tu jestem,
      żebyś mnie ujął w swe dłonie.
      Jestem książką, mam tytuł i autora.
      Jestem książką, czytania przyszła pora.

      Rozmowa na temat wiersza:
      – Co to jest książka i do czego służy?
      – Co powinno znajdować się na stronie tytułowej, czyli jak powinna wyglądać okładka książki?

     • Okładka do książki

     Pomoce: kartka z bloku technicznego format A4, kredki, mazaki, karteczka z napisem „Nasze opowieści” i swoim imieniem i nazwiskiem, klej
     Dziecko otrzymuje kartkę z bloku technicznego. Składa ją na pół tak, że do środka możemy włożyć zeszyt 16 kartkowy, w którym ilustruje przeczytane przez rodziców bajki. Na pierwszej stronie kartki przykleja napisany na kartce tytuł książki: „Nasze opowieści” oraz swoją wizytówkę, czyli imię i nazwisko autora i rysuje dowolny rysunek według własnej inwencji twórczej.

     • Ćwiczenie oddechoweDziecko dostaje jedną chusteczkę higieniczną i wykonuje siad skrzyżny. Chusteczkę trzyma przed twarzą, wykonuje wdech nosem i wydech ustami tak, żeby chusteczka uniosła się ponad twarz, powtarzamy kilkakrotnie.
     • „Brzydkie Kaczątko” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 3, s. 90
     • „Rozwiązujemy zadania” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.3, s.91.

     •  „Czytamy bajeczki z naszej biblioteczki”
      Przygotuj zeszyt 16-kartkowy lub zepnij kartki papieru kserograficznego. Poproś rodziców, by każdego dnia przeczytali Ci bajkę, wiersz lub opowiadanie, a Ty w zeszycie narysuj ilustrację.
     • Słuchanie opowiadania „Wesoły Świerszcz i pracowita Mrówka” – Doroty Kossakowskiej.
      Wesoły świerszcz mieszka na leśnej polanie. Ma piękny głos i wspaniale gra na gitarze. Urządza koncerty, na które zlatują się różnokolorowe motyle i zapracowane pszczoły. Świerszcz urządzał swoje koncerty przez całe lato. Pewnego dnia, kiedy lato było jeszcze
      w pełni, świerszcz spotkał mrówkę. Chciała chwilę odpocząć. Wspólnie z siostrami gromadziły zapasy na zimę, ciężko pracując całymi dniami. Zdziwiony świerszcz zastanawiał się po co tak się trudzą. Życie jest piękne i nie należy tracić go na ciężką pracę. Trzeba grać, śpiewać, tańczyć – cieszyć się życiem. Mrówka wysłuchała świerszcza i wróciła do swojej pracy. A świerszcz dalej koncertował. Oparty o kamień zamknął oczy i wsłuchiwał się w muzykę. Był szczęśliwy. Zmęczone mrówki z zazdrością spoglądały na świerszcza, ale żadnej z nich nie przyszło do głowy porzucenie pracy. Po pewnym czasie mrówka, z którą rozmawiał świerszcz, znowu spotkała się z nim. Chciała mu wytłumaczyć, że zbliża się zima i trzeba gromadzić zapasy, ale świerszcz z uśmiechem na twarzy powiedział, że nie boi się zimy. Nie wiadomo czy w ogóle przyjdzie. I dalej grał. A zima przyszła. Nagle i niespodziewanie. Mroźny wiatr przeszywał ciało świerszcza. A śnieg przykrył pola i łąki. Brak jedzenia i zimno przeraziły świerszcza. Wszyscy gdzieś się pochowali. Zmarznięty przemierzał drogę
      w poszukiwaniu choćby jednego ziarenka. Nagle stanął przed wielkim drzewem i zobaczył drzwi. Zdziwiony zastanawiał się, kto może tam mieszkać. Jego przemarznięte ciało nie mogło dłużej wytrzymać na mrozie. Postanowił zapukać do drzwi. Jakież było jego zdziwienie, gdy w drzwiach zobaczył mrówkę. Tę samą, która ostrzegała go przed nadchodzącą zimą. Zawstydzony wyciągnął nieśmiało dłoń i poprosił o pomoc. Mrówka uśmiechnęła się przyjaźnie i zaprosiła świerszcza do domu. Wiedziała, że świerszcz to lekkoduch, ale miała dobre serce i postanowiła mu pomóc. Ugościła go i pozwoliła się ogrzać. Pomyślała, że zapasów ma dużo, a potrzebującym trzeba pomagać. Może świerszcz odwdzięczy się jej pięknym graniem…

      Rozmowa na temat opowiadania:
      – Co robił Świerszcz latem na leśnej polanie?
      – Kogo spotkał na swej drodze?
      – Co robiły mrówki?
      – Co tak bardzo zdziwiło Świerszcza w zachowaniu mrówek?
      – O czym chciała porozmawiać mrówka ze świerszczem?
      – Czy świerszcz posłuchał rad mrówki?
      – Co się wydarzyło gdy przyszła zima?
      – Kogo świerszcz poprosił o pomoc?
      – Co zrobiła mrówka widząc zmarzniętego i głodnego świerszcza?
      – Co to znaczy, że potrzebującym trzeba pomagać?
      – Czy trudno jest pomagać drugiemu?
      – Dlaczego należy pomagać?
     • Ćwiczenia ruchowe:
      https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
     • „Połącz napisy z odpowiednimi obrazkami” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 3, s. 89.
     • Oglądanie filmu pt. „Warto czytać”
      https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4

      Rozmowa z dziećmi na temat filmu:

     – Dlaczego Treflik i Treflinka pomimo ładnej pogody musieli pozostać w domu?
     – Co przyniósł im tatuś?
     – Czy Treflik był zadowolony z książek?
     – O jakiej ważnej rzeczy zapomniał tatuś?
     – Do kogo Trefliki zwróciły się o radę?
     – Co zaproponowała im mama?
     – W jaki sposób Gonduś, Robobot i dziadek chcieli uatrakcyjnić popołudnie dzieciom?
     – Czy dzieci skorzystały z tych ofert?
     – Co postanowiły zrobić?
     – Jaką radę dał Treflikom Wujcio?
     – Do jakiego świata ich zabrał?
     – Czy Trefliki zmieniły swoje zdanie na temat książek po powrocie z podróży, w którą zabrał ich Wujcio?
     – Czy zaczęliście już swoją przygodę z książką?
     – Jak myślicie, czy warto czytać?
     KOSMICZNA PRZYGODA

     Zapraszamy do udziału
     w kolejnych zajęciach
     z cyklu „Dzieci uczą rodziców”


     PIĄTEK
     12 II 2021r. 

      „BAL KARNAWAŁOWY”

     1. Zapraszamy do wesołej rycerskiej rozgrzewki:

     • Dzieci maszerując po obwodzie koła, wykonują naprzemienne unoszenie ramion i stąpają na palcach, po czym układają ręce na biodrach i chodzą na piętach.

     Następnie wykonaj ćwiczenia:

     https://www.youtube.com/watch?v=ItLciLLnbAU

     https://www.youtube.com/watch?v=QxUjfcy2dRY

     1. Analiza i synteza słuchowa słowa – wyrazu podstawowego „karnawał”
     • wypowiadanie całego słowa -wyrazu,
     • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
     • podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
     • znajdź wyraz odpowiadający każdej głosce np.:
     • k- jak kot
     • a- jak autobus
     • r- jak rakieta
     • n- jak narty……..
     1. Już niedługo bal karnawałowy. Zapraszamy do przygotowania domowego balu karnawałowego, na który możecie zaprosić rodziców i rodzeństwo.

     Zapraszamy do wesołej zabawy!!!

     https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

     https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8

     https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

     https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk

     https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc

     1. Improwizacja taneczna z balonikami do piosenki pt. ”Był sobie król”

     https://www.youtube.com/watch?v=u53yaijSnI0

     Dziecko otrzymuje balonik i wykonują dowolny taniec w rytm melodii.

     Był sobie król, był sobie paź

     i była też królewna.

     Żyli wśród róż, nie znali burz,

     rzecz najzupełniej pewna.

     Żyli wśród róż, nie znali burz,

     rzecz najzupełniej pewna.

     Kochał się król, kochał się paź,

     kochali się w królewnie.

     I ona też kochała ich,

     kochali się wzajemnie.

     I ona też kochała ich

     kochali się wzajemnie.

     Lecz stała się pewnego dnia,

     rzecz straszna niesłychanie.

     Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

     królewnę myszka zjadła.

     Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

     królewnę myszka zjadła.

     Lecz żeby Ci, nie było żal,

     dziecino ukochana.

     Z cukru był król, z piernika paź,

     królewna z marcepana.

     Z cukru był król, z piernika paź,

     królewna z marcepana.

     Na podstawie wysłuchanej piosenki wymień postacie, które zapamiętałeś.

     1. Froterujemy podłogę” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.

     Dzieci siadają na dywanie z nogami wyprostowanymi. Otwartymi dłońmi naśladują froterowanie podłogi (ważne żeby zataczały koła jak najdalej od siebie – nie można zginać nóg w kolanach).

     1. Powrót z balu- ćwiczenia logopedyczne:
     • Jedzie królewska kareta, koła turkoczą: tur-tur, tur-tur, tur-tur (uderzenie dłońmi o uda).
     • Końskie podkowy stukają o bruk (kląskanie językiem z naprzemiennym uderzeniem dłońmi o kolana).
     • Królewna jest zmęczona i bardzo chce jej się spać: aaaaaaaaaa (ziewanie).
     • Grube krople deszczu uderzają o dach karety; kap-kap, kapu, kap-kap, kapu (stukanie palcami o kolana).
     • Królewna biegnie przez dziedziniec, cichutko stukają buciki: stuku-stuk, stuku-stuk (uderzanie piętami o podłogę)
     • W oddali odzywa się sowa: puchu-puchu, puchu-puchu (skręt głowy w prawo i lewo)
     • Królewna puka w zamkowe wrota: puk-puk, puk-puk-puk (pukanie w podłogę)
     • Zaskrzypiały stare zawiasy: skrzyp-skrzypu-skrzyp, skrzyp-skrzypu-skrzyp (składanie i rozkładanie ramion na boki)
     • Królewna wchodzi do komnaty i nasłuchuje: cii-cii sza, cii-cii-sza (naprzemienne przykładanie dłoni do uszu)
     • Zegar wybija północ: bim-bam-bom, bim-bam-bom (kołysanie się na boki z rękami na ramionach)
     • Królewna kładzie się na łożu i zasypia: chrapu-chrap, chrapu-chrap (ułożenie głowy na złożonych dłoniach)
     1. Wykonaj ćwiczenia z karty pracy str. 18-19. Życzymy miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek!

     CZWARTEK

     11.02.2021r.

     „KARNAWAŁOWE MASKI”

     1. Zapraszamy do ćwiczeń porannych:

     https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

     2. „W jakiej masce chciałbyś wystąpić na balu?”

     – swobodne wypowiedzi dziecka.

     3. Prezentowanie emocji.

     Rodzic prosi dziecko, aby wyraziło uczucie radości za pomocą miny. Następnie rodzic proponuje inne emocje: zdziwienie, strach, smutek itd. Można odwrócić role, rodzic pokazuje minę, a dziecko odgaduje.

     Rozmowa na temat emocji:
     – Czy zgadzasz się z tym, że to co czujemy, maluje nam się na twarzy?
     – Kiedy ludzie próbują zmienić wyraz swojej twarzy?

     4. Zabawa dydaktyczna „Porządkujemy balony”

     Przygotuj: kilka balonów w różnych kolorach, różnej wielkości (Jeśli nie masz w domu balonów, możesz je narysować na kolorowej kartce i wyciąć.)

     – Obejrzyj swoje balony i powiedz czy są one takie same?
     – Co możesz powiedzieć o tych balonach? /kolorowe, różnej wielkości/

     Segregowanie i przeliczanie balonów:
     – Posegreguj balony według koloru.
     – Ile jest balonów każdego koloru?
     – Których balonów jest najwięcej?
     – Których balonów jest najmniej?
     – Posegreguj balony według wielkości.
     – Ile jest balonów dużych?
     – Ile jest balonów małych?

     5. „Karnawałowe maski” – ćwiczenia graficzne

     ”Trefliki w przedszkolu” cz. 3, s. 20.

     6. „Balony” – ćwiczenie z książki

     „Trefliki w przedszkolu” cz. 3, s. 21.

     7. „Maska karnawałowa” – praca z papieru.

     Przygotuj: szablon maski (pobierz tutaj kolorowanka-darmowy szablon maski do druku), nożyczki, klej, flamastry, kredki, papier kolorowy oraz dowolne ozdoby.

     IMG_20210210_144600
     Kolejność wykonywanych czynności jest następująca:
     – odrysowanie maski od szablonu na kolorowym papierze,
     – wycięcie maski,
     – ozdobienie,
     – zaczepienie gumki.

     ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ ZABAWY!


      

     ŚRODA

     10 II 2021r.

     „Baloniku nasz malutki…”

     1. Zapraszam do ćwiczeń porannych:

     https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

     1. „Dokończ zdanie…” – ćwiczenia w mówieniu.

     Rodzic rozpoczyna dowolne zdanie, które dziecko próbuje dokończyć np.

     Mój ulubiony kolor to…

     Lubię zimę ponieważ….

     Dzieci tańczą na balu i…

     Na spacerze można…

     1. Zabawy z muzyką karnawałową

     Rodzic czyta słowa piosenki pt. „Treflikowa orkiestra” a dzieci naśladują grę na instrumentach o których mowa            w tekście.

     Jestem przedszkolakiem, dziś to mówię Wam.

     Z Treflikami Treflikowo na bębenku gram.

     Ramtamtamtam, ramtamtamtam, Treflikowe tam.

     Jestem przedszkolakiem, dziś to mówię Wam.

     Z Treflikami, Treflikowo na fujarce gram.

     Fiziu miziu, fiziu miziu, fiziu miziu Treflikowe ziu.

     Jestem przedszkolakiem, dziś to mówię Wam.

     Z Treflikami Treflikowo na skrzypeczkach gram.

     Fiju fiju fiju fiju, Treflikowe fiu.

     Jestem przedszkolakiem, dziś to mówię Wam.

     Z Treflikami Treflikowo  też na trąbce gram.

     Trutututu trutututu Treflikowe  tru.

     Jestem przedszkolakiem, dziś to mówię Wam

     Z Treflikami Treflikowo na gitarze gram.

     Tra lalala, tra lalala Treflikowe la.

     1. Dziecko z misiem lub balonem tańczy do poniższej muzyki lub do muzyki którą lubi

     https://www.youtube.com/watch?v=GBLPA6phyMo

     1. „Od jednego do siedmiu” –zabawy matematyczne z patyczkami (lub guzikami)

     Dziecko przygotowuje karteczki z cyframi od 1 do 7  ale nie układa ich według kolejności tylko według własnego pomysłu. Następnie dziecko  obraca wszystkie  kartoniki tak żeby nie było widać cyfr. Zadaniem dziecka jest odkrycie dowolnego kartonika i ułożenie na kartce  taką ilość patyczków lub guzików) aby była zgodna z cyfrą którą wskazuje odkryty kartonik. Zabawa trwa do momentu odkrycia wszystkich kartoników.

     1. Matematyka z muzyką

     Do tej zabawy  będą potrzebne kartoniki z poprzedniego ćwiczenia ale tylko z cyframi 1,2,3,4

     Przy dowolnej muzyce dziecko  porusza się a na przerwę w muzyce rodzic pokazuje jedną z czterech cyfr np. 1  co  oznacza „dotknij podłogi  jedną nogą” cyfra 2 oznacza „dotknij podłogi dwiema nogami” cyfra 3 „dotknij podłogi  dwiema nogami i jedną ręką” cyfra cztery oznacza „dotknij podłogi   dwiema nogami i dwiema rękami). Rodzic może pokazywać cyfry w różnej kolejności.

     1. „Serpentyny” ćwiczenia z książki „Trefliki w przedszkolu” cz.3 str.16 i 17

     Miłego dnia:)


     PONIEDZIAŁEK

     8 II 2021r. 

     „KRÓL I KRÓLOWA BALU”

     1. Zapraszamy do ćwiczeń porannych:

     https://www.youtube.com/watch?v=44HW5mqOHVY

     1. A tu zagadka dla Was, o jakiej literze mowa?

     Słychać mnie w kukułki głosie,
     który leci hen, po rosie.
     Fruwam razem z żurawiami,
     rosnę w polu z burakami.
     Choć nie znajdziesz mnie w Rzeszowie,
     czym ja jestem – kto z was powie?                     ( litera „U”)

     1. Filmik z literą „U”. Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego:

     https://www.youtube.com/watch?v=TXDMCm6QwdE

     Na podstawie filmu wymień przynajmniej 6 przedmiotów rozpoczynających się na literę „U”.

     1. Analiza i synteza słuchowa słowa – wyrazu podstawowego „ule”:
      • wypowiadanie całego słowa -wyrazu,
      • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
      • podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
      • określenie położenia głoski „u” w słowie-wyrazie „ule”,
      • wyszukiwanie głoski „u” w swoim imieniu i nazwisku.
     2. Analiza i synteza wzrokowa słowa – wyrazu podstawowego „ule”:
      • podział słowa – wyrazu „ule” na głoski
      • podział słowa – wyrazu „ule” na spółgłoski i samogłoski
      IMG_20210205_080805
      • wskazanie miejsca nowej litery (na początku wyrazu).
     3. Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej i pisanej:
      IMG_20210205_080421
     4.  Karta pracy „Ul”
      https://www.okiemmamy.pl/wp-content/uploads/2018/05/u.pdf
     1. Niedługo Bal Karnawałowy. Proponujemy zabawę taneczną: „ Dwóm tańczyć się zachciało”.
      Zaproś do tańca rodzica lub rodzeństwo!
      https://www.youtube.com/watch?v=kYVHX1itkqg
     2. Sprawdź swoją spostrzegawczość. Pokoloruj wybraną królewnę.
      https://pl.pinterest.com/pin/2040762316769342/
      obraz_2021-02-07_223547
     3. Zapraszamy do zabawy z balonami.
      https://www.youtube.com/watch?v=l1rg95aNlsU&t=12s
     4. Przygotuj własną ozdobę na bal karnawałowy.
      Nadmuchaj balon w dowolnym kolorze, poproś rodzica o pomoc w zawiązaniu supełka na końcu balonu. Następnie wyobraź sobie, że jesteś królem lub królową balu i narysuj na baloniku swój portret.


      ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ ZABAWY!


      PIĄTEK

     5 II 2021r.

     „KRAINA ŚNIEGU I LODU”

     1. Zapraszamy do ćwiczeń porannych. Pamiętajcie, że „ruch to zdrowie !!!”

     https://www.youtube.com/watch?v=us1fwd64i0Q

     https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsr

     2. Samogłoski – powtórz wierszyk:

     Osiem samogłosek mamy
     i wszystkie pięknie wymawiamy: 
     a, e, o, i, u, y, ą, ę.

     Posłuchaj Pani Sowy Mądrej Głowy i powtarzaj:

     https://www.youtube.com/watch?v=4Qm9YgDemhQ

     3. Klaszcząc podziel wyrazy na sylaby. Policz ile sylab znajduje się w każdym wyrazie.
     6 – latki mogą podzielić wyrazy na głoski i policzyć je.

     • Eskimos
     • Pingwin
     • Foka
     • Lód
     • Ryby
     • Śnieg
     • Niedźwiedź
     • Renifer
     • Igloo

     Wskaż, w którym wyrazie pojawiła się głoska „r”.

     4. Zabawa logopedyczna „Pingwiny robią śmieszne miny”
     Do zabawy potrzebne będzie lusterko. Usiądź wygodnie, spoglądając w lusterko rób zabawne miny:

     • Zaśpiewaj la la la
     • Zrób szeroki uśmiech
     • Umyj zęby od środka językiem
     • Policz zęby językiem
     • Zrób wdech nosem, a wydech ustami
     • Zrób śmieszną minę
     • Zrób zdziwioną minę
     • Wysyłaj buziaki
     • Kląskaj
     • Żuj
     • Zrób dziubek
     • Zrób wymyślona minkę

     5.Kra” – zabawa z gazetami
     Na podłodze rozłóż kilka gazet (gazety to kry) i przeskakuj z kry na krę.
     Bądź ostrożny i pamiętaj o bezpieczeństwie!

     6. Wskaż następny element:
     https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347

     7. Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem:
     https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/pokoloruj-wedlug-numerow/kolorowanka24/

     obraz_2021-02-04_215019

     BAWCIE SIĘ DOBRZE !!!


     CZWARTEK
     4 II 2021r.

     „ IGLOO”

     1. Zapraszamy na ćwiczenia poranne:
     https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I
     https://www.youtube.com/watch?v=RyrEYiGKCxc

     2. Zagadki:

     • Co za białe piórka,
      sypie zimą chmurka? (śnieg)
     • Szczypie w uszy,
      nos czerwieni.
      W szklaną taflę
      wodę zmieni. (mróz)
     • Może być na rzece
      albo na jeziorze.
      Z niego długie sople,
      kiedy mróz na dworze. (lód)
     • Żyją sobie spokojnie w domkach z lodu,
      nie bojąc się śnieżycy, ani chłodu.
      Pogodnie mrużą swoje oczy skośne,
      gdy wieją wiatry północne nieznośne.
      Każdy z nich przez rok cały futro nosi,
      czy wiesz, kto to taki? To ….. (Eskimosi!)
     • Z lodowych klocków
      dom nie wysoki.
      Jego lokator,
      jadł mięso foki. (igloo)

     Rozmowa na temat zagadek:

     – Kto mieszka w dalekiej, mroźnej krainie?
     – Jak ubierają się Eskimosi?

     3. „ Nie odmrożę nosa, wiem od Eskimosa jak zbudować igloo.”

     Zapraszamy do obejrzenia bajki pt. „Pik Pok- Mały Eskimos”

     Rozmowa na temat bajki:
     Jak mieli na imię bohaterowie bajki?
     Czym żywią się pingwiny?
     Kogo spotkały pingwiny?
     Co zbudowali przyjaciele aby schronić się przed burzą śnieżną?
     Popatrzcie jak wygląda dom Eskimosa. To igloo.
     Z czego można zbudować igloo?
     Wejście do niego jest bardzo malutkie. W środku jest jeden pokój.
     Jak myślicie, czy da się tam mieszkać w tak strasznym zimnie?
     Jak wygląda dom Eskimosa, czy jest podobny do naszych domów?
     Czy bajka jest wesoła, czy smutna?
     4. Zabawa „ Rzut śnieżką do celu”

     Dziecko zgniata kilka kartek papieru , tak aby powstały kulki i stara się wrzucić zgniecione kulki papieru do wcześniej przygotowanego pojemnika oddalonego od 1,5m.
     5. Praca plastyczna:

     Przyjrzyj się jak wygląda igloo:
     obraz_2021-02-03_210417

     Na niebieskiej kartce narysuj ołówkiem igloo , przyjrzyj się jakich figur geometrycznych należałoby użyć do wykonania pracy. Następnie przyklej kawałki waty do wykonanego igloo.

     POWODZENIA !!!


      ŚRODA
     3 II 2021r.

     „W KRÓLESTWIE PINGWINÓW”

     1. Zagadka:

     Ptak, co swetrów nie nosi
     ani też szalika.
     We fraku nurkuje
     i po lodzie bryka. /pingwin

     2. Słuchanie piosenki „Pingwin”:

     kliknij: https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM

     Rozmowa na temat piosenki:
     – O kim jest mowa w piosence?
     – Czy jest ona wesoła czy smutna?
     – Jak porusza się pingwin?
     – Co najchętniej lubi robić?

     3. Zabawa „Chodzimy tip-topami”.
     Dziecko porusza się jak pingwin w rytm melodii śpiewając refren (ręce wzdłuż tułowia, dłonie i stopy skierowane na zewnątrz).

     4. Swobodne wypowiedzi dziecka na temat pingwinów.

     5. Ciekawostki o pingwinach:

     kliknij: https://www.youtube.com/watch?v=kxzMw1C7id8

     6. Połącz ze sobą takie same pingwinki, policz je i pokoloruj.

     obraz_2021-02-02_211352

     Pobierz kartę pracy: pingwin-4.jpg (792×1104)

     Życzę miłej zabawy z pingwinami!


     LUTY

     1. W LODOWEJ KRAINIE
     • Z wizytą u Eskimosów ”- rozmowa na podstawie ilustracji oraz wiersza pt. „Wyprawa Eskimoska” Doroty Kossakowskiej.. Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi i na Dalekiej Północy. Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu.
     • Gry i zabawy ruchowe na śniegu – zestaw nr 22. Wdrażanie do współpracy w grupie. Rozpoznawania śladów zostawionych na śniegu. Pozostawiania śladów na śniegu różnych części ciała.
     • Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, czyli jak niedźwiedź szukał mieszkania” – opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków. Zwrócenie uwagi na to, iż przyjaciel jest z nami zawsze, „na dobre i na złe chwile i należy go szanować.
     • Zwierzęta lodowej krainy” – wycinanie i naklejanie gotowych elementów. podkreślających charakterystyczne cechy danych zwierząt. Kształtowanie operacji myślowych tj. analiza, synteza, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie. Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożycami, do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy.
     • Lodowa Kraina” – zabawa inscenizowana ruchem do piosenki. Kształcenie wyobraźni poprzez połączenie śpiewu z elementami ruchu. Rozwijanie umiejętności czynnego uczestnictwa we wspólnej zabawie. Umuzykalnienie dzieci.
     • Rodzina pingwinów” – zabawa matematyczna. Utrwalenie cyfr od 0 do 7 oraz znaków „+, -, =”. Doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo”. Wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.
     • Igloo”- budownictwo ze śniegu lub z różnego rodzaju klocków. Zapoznanie dzieci z wyglądem domu Eskimosów, materiałem z jakiego został wykonany. Zachęcanie do współdziałania podczas budowania igloo.
     • Oglądanie ilustracji w albumach i książkach o Grenlandii – rozmowa na ich temat. Zabawa „Pingwiny robią różne miny” – zachęcanie do przedstawiania emocji oraz ich odczytywania.
     • Zabawa „Pingwin Tip Top”; ćwiczenia artykulacyjne na zgłoskach tip-top, wytworzenie miłej, pogodnej atmosfery.
     • KARNAWAŁ
     • Ule i król” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji. Wprowadzenie litery „U, u” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „ule”; układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz rozsypanki literowej, pisanie nowo poznanej litery „U u” po śladzie, wyszukiwanie słów, w których głoska „u” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
     • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej – zestaw nr 19. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się balonem podczas ćwiczeń.
     • Bal karnawałowy” – rozmowa na podstawie opowiadania Beaty Matusiak pt. : ”Treflik zostaje królem balu”. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu opowiadania.
     • Stroje karnawałowe ” – praca z materiałów różnorodnych. Kształtowanie nawyku sprzątania po skończonej pracy. Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia swojego stroju.
     • Balonowe zabawy z muzyką” – umuzykalnienie dzieci. Integracja grupy. Umuzykalnienie dzieci i rozwijanie mowy. Kształtowanie dobrej atmosfery w grupie.
     • Od jednego do siedmiu” – zabawa matematyczna. Utrwalenie zapisu cyfr 1 – 7. Rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 7 i zapisu działania. Kształtowanie umiejętności pisania podczas pisania po śladzie.
     • Maska karnawałowa” – praca z papieru. Kształcenie umiejętności pokazywania określonych emocji, oraz odczytywania ich na twarzach innych dzieci (radość, smutek, złość). Budzenie radości z samodzielnego wykonania maski.
     • Bal karnawałowy w przedszkolu”- zabawy, tańce. Integracja dzieci. Wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy.
     • Mój bal” – swobodne wypowiedzi dzieci, dzielenie się swoimi wrażeniami z balu; zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.

     3. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

     • Notes podróżnika” – rozmowa na podstawie ilustracji. Wprowadzenie litery „N, n” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „notes”. Układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz z rozsypanki literowej,, pisanie nowo poznanej litery „N,n” po śladzie, wyszukiwanie słów, w których głoska „n” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

     • Nauka łączenia dźwięku z ruchem zestaw 24. Rozwijanie umiejętności naśladowania sposobu poruszania się wybranych zwierząt egzotycznych. Kształcenie umiejętności połączenia dźwięku z ruchem.
     • Afrykańskie safari” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie dzieci z nowymi pojęciami: „safari” i „sawanna” oraz wyglądem i nazwami zwierząt. Zwrócenie uwagi zachowania proekologiczne / nie zabijanie zwierząt , ponieważ grozi to wyginięciem gatunku/.
     • ZOO i jego mieszkańcy” – lepienie z plasteliny oraz budownictwo z klocków. Zapoznanie dzieci z wyglądem ogrodu zoologicznego, utrwalenie nazw jego mieszkańców. Kształcenie inwencji twórczej dziecka, pomysłowości, wyobraźni przestrzennej. Wdrażanie do zachowania ładu w miejscu pracy.
     • Treflinka Pigmejem” – nauka piosenki. Słowa i muzyka: Jolanta Zapała. Wyrabianie poczucia rytmu. Kształtowanie pamięci muzycznej. Rozwijanie wyobraźni muzycznej
     • Wąż” – konstruowanie i rozgrywanie gry planszowej. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci. Wdrażanie do właściwego reagowania na odnoszenie sukcesów i znoszenie porażek.
     • Słoń”praca plastyczna. Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy.

     • Nauka łączenia dźwięku z ruchem – zestaw 24. Rozwijanie sprawności ruchowej oraz szybkiej reakcji na sygnał.

     • Zwiedzamy ZOO” – rozwiązywanie zagadek. Wzbogacanie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.. Zwrócenie uwagi na to, aby podczas zwiedzania ZOO nie dokarmiać i nie zbliżać się do zwierząt.
     • Afrykańskie rytmy” – improwizacje ruchowe przy muzyce. Wyrabianie poczucia rytmu. Kształtowanie umiejętności gry na bębenku. Umuzykalnienie dzieci.

      4. W KOSMOSIE

      • Dzień i noc” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz wiersza Bożeny Borowik pt. „Dni Tygodnia”. Uświadomienie dzieciom, że „Ziemia krąży wokół słońca”; rozwijanie twórczego myślenia.
      • Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej – zestaw 25. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas sprawnego wykonywania ćwiczeń.

      • Mikołaj Kopernik” – opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu Doroty Kossakowskiej pt.: „Chłopiec, który marzył o gwiazdach”. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania nauczycielki. Rozwijanie zainteresowań wszechświatem.

      • Gwiazdozbiory” – wycinanie i naklejanie gotowych elementów. Utrwalenie wiadomości o kosmosie. Doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej.

      • Marsjanek” – nauka piosenki. Rozwijanie pamięci muzycznej. Rozwijanie umiejętności czynnego uczestnictwa we wspólnej zabawie. Kształtowanie poczucia rytmu.
      • Liczymy planety” – zabawa matematyczna. Wprowadzenie cyfry 8.. Kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 8. Rozwijanie zainteresowań wszechświatem.
      • Kosmiczny pojazd” – praca przestrzenna z materiałów różnorodnych. Uświadomienie dzieciom, iż za pomocą naszej wyobraźni możemy przenieść się w miejsca bardzo odległe i nieznane a także stworzyć coś, co w rzeczywistości jest niemożliwe do zrobienia.
      • Kosmos” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami. Poznawanie niektórych planet i ciekawostek na ich temat, rozwijanie aktywności twórczej.
      • Zabawy kosmiczne”- – integracja grupy podczas zabaw przy piosence „Marsjanek”. Rozwijanie kreatywności muzycznej. Kształtowanie radości we wspólnym muzykowaniu.

      STYCZEŃ 

      1. Kocham babcię i dziadka

      – „Nasze Rodziny”– rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji oraz filmu „Rodzina Treflików”. Utrwalenie wiadomości o Rodzinie Treflików. Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny. Budzenie szacunku do wszystkich członków swojej rodziny, a szczególnie do osób starszych.

      – Ćwiczenia kształtujące całe ciało – Kształtowanie gibkości. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.  

      – „Pomagamy naszym dziadkom” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji raz bajki pt.: ”Czerwony Kapturek”. Zachęcenie do wypowiadania się o swojej babci i dziadku,
      Rola dziadków w życiu rodziny.

      – „Laurka ” – prezent dla Babci i Dziadka. Wdrażanie dzieci do korzystania z wiedzy o dziadkach w trakcie rysowania portretów, ustalanie koloru włosów i oczu, wyglądu zewnętrznego.
      Doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej. Zachęcenie dzieci do sprawiania radości innym, wyrażania swojej wdzięczności za poświęcony czas i okazywane serce.

      – „Koncert na 102” – nauka piosenki. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej. Kształtowanie pamięci muzycznej. Tworzenie miłej atmosfery.

      – „W koszyczku Czerwonego Kapturka” – zabawa matematyczna. Przybliżenie dzieciom postaci Czerwonego Kapturka. Rozwijanie umiejętności segregowania i przeliczania elementów w zakresie 7, utrwalenie pojęć porównujących ilość elementów oraz cyfr.

      – „Kiedy będę Babcią lub Dziadkiem” – malowanie farbami inspirowane opowiadaniem Doroty Kossakowskiej pt.: „Tajemniczy człowiek”. Zachęcenie dzieci do interesowania się historią swojej rodziny, poświęcania czasu innym. Zwrócenie uwagi na różne etapy życia człowieka i role społeczne pełnione w życiu. Dbanie o estetyczny wygląd pracy.

      – „Animacja ruchowo – muzyczna, opowieść ruchowa. Rozwijanie umiejętności prawidłowej gry na instrumentach perkusyjnych. Rozwijanie pamięci muzycznej.

      2. Zwierzęta zimą

      – „Buda Burka” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji. Wprowadzenie litery „B, b” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „buda”; układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz rozsypanki literowej, pisanie nowo poznanej litery „B,b” po śladzie, wyszukiwanie słów, w których głoska „b” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

      – Ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy– Kształtowanie prawidłowego wysklepienia stopy przeciwdziałanie płaskostopiu.

      – „Dbamy o psy” – rozmowa na podstawie wiersza Beaty Matusiak pt. : ”Buda dla pieska”. Zapoznanie z opisem wyglądu i funkcji budy dla psa. Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi. Wdrażanie do dbałości o zwierzęta.

      – „Karmnik” – budownictwo z różnego rodzaju klocków. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami karmników dla ptaków oraz jego budową i przeznaczeniem. Wdrażanie do zgodnej współpracy w zespole. Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

      – „Ptasie igraszki”- zabawy i ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;  rozwijanie zdolności improwizacyjnych; wdrażanie do reagowania na polecenia nauczycielki.

      – „Sikorki, wróble i gile” – zabawa dydaktyczna. Utrwalenie znaków równości, mniejszości i większości oraz cyfr. Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach. Rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów.

      – „Ptaki w karmniku” – wycinanie gotowych elementów i naklejanie. Doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, dopasowywania i naklejania poszczególnych elementów. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

      – „Zwierzęta zimą” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami. Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt zimą. Tworzenie twórczych inspiracji z sylwet. Rozwijanie wyobraźni.

      – Zabawy muzyczne- rozwijanie słuchu, zagadki słuchowe. Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej.  Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał słowny i dźwięków.

      GRUDZIEŃ

      1. Tutaj rosły paprocie

      -„Lalki Treflinki” – słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Wprowadzenie litery „L,l” na podstawie wyrazu „lalka”. Przygotowanie do nauki czytania. Układanie zdań do ilustracji i ich odczytywanie.

      -Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej – Kształtowanie prawidłowej postawy oraz sprawności ruchowej.

      – „Jak powstał węgiel?” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz opowiadania Doroty Kossakowskiej pt. ”Prawdziwa bajka”. Zapoznanie z historią powstania węgla oraz różnymi możliwościami jego wykorzystania w życiu codziennym, wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi.

      – „Kraina dinozaurów ” – rysowanie węglem. Czerpanie przyjemności z rysowania. Rozwijanie pomysłowości podczas tworzenia pracy.

      – „Dinusie” – improwizacje ruchowe. Kształtowanie wyobraźni muzycznej. Zabawa z chustą animacyjną , do utworu „ Fantazja Impromptu” F. Chopina.

      – „W Krainie Dinozaurów” – zabawy matematyczne. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i wskazywania odpowiednio zapisanej cyfry.

      – „Biały skarb Ziemi ” – doświadczenia z solą. Przypomnienie informacji o Wieliczce i soli na podstawie ilustracji. Czerpanie przyjemności z eksperymentowania.

      – „Czarne skarby Ziemi” – rozmowa na podstawie wiersza Beaty Matusiak pt. : ”Trefliki spotykają górnika”. Zapoznanie z wydobyciem i właściwościami węgla.

      2. Zima tuż, tuż

      – „Pierwszy śnieg” – nauka wiersza Bożeny Borowik. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami zimy, pięknem zimowego krajobrazu. Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji.

      – Kształtowanie równowagi i umiejętności panowania nad własnym ciałem – Rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość. Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

      – „Zabawy z porami roku” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz wiersza Doroty Kossakowskiej. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami poszczególnych pór roku.

      – „Pory roku” – praca plastyczna techniką collage. Przedstawienie za pomocą plastycznych środków wyrazu charakterystycznych cech poszczególnych pór roku. Wdrażanie do współdziałania w zespole, brania odpowiedzialności za wspólne dzieło.

      –  „Muzyczna opowieść o Świętym Mikołaju”– z wykorzystaniem instrumentów i ćwiczeń ortofonicznych. Umuzykalnienie dzieci i rozwój mowy.

      – „Kolorowe bombki” – wprowadzenie liczby i cyfry 6 . Zapoznanie z cyfrą 6 w ujęciu kardynalnym i porządkowym. Pisanie cyfry 6 po śladzie i samodzielnie.

      – „Pani Zima” – malowanie farbami inspirowane utworem Antonio Vivaldiego „Zima”. Odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie muzyką.

       „Czy to już zima?”– opowiadanie nauczyciela na podstawie utworu Doroty Kossakowskiej o tym samym tytule. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy, właściwym ubiorem na chłodne dni.

      – „ Zimowa piosenka” – zabawa ilustrowana ruchem. Rozwijanie poczucia rytmu. Kształtowanie wyobraźni muzycznej podczas inscenizacji ruchowych.

      3. Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt

      – „Bajki Treflikowe na szklanym ekranie”- wprowadzenie litery „E, e” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „ekran”. pisanie nowo poznanej litery „E, e” po śladzie; wyszukiwanie słów, w których głoska „e” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Samodzielne czytanie tekstu oraz ćwiczenie spostrzegawczości.

      – Kształtowanie szybkości poprzez gry i zabawy ruchowe – Kształtowanie prawidłowej postawy. 

      – „Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami. Zachęcanie do uważanego słuchania opowiadania o prądzie oraz rozumienie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z prądu.

      – „Telewizor z bajkami naszej wyobraźni” – Zapoznanie z budową telewizora i jego przeznaczeniem. Zwrócenie uwagi na to, iż należy oglądać programy przeznaczone dla dzieci i o odpowiedniej porze dnia.

      – „Zimowe dźwięki”- zabawy muzyczne rozwijające słuch: słuchowe i dźwiękonaśladowcze. Zabawa ilustracyjna do piosenki „ Pingwin”- integracja grupy podczas śpiewania. Umuzykalnienie dzieci.

      – „Łańcuch na choinkę” – praca z papieru. Zapoznanie ze sposobem wykonania łańcucha. Rytmy – wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.

      – „Pierniczki świąteczne” – pieczenie ciastek. Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania wyrobów cukierniczych tj. ciasteczka oraz produktami niezbędnymi do ich wytworzenia. Zwrócenie uwagi na zachowanie czystości w miejscu pracy jak również czystości rąk przed przystąpieniem do niej.

      – „Wieczór wigilijny” – rozmowy na temat tradycji związanych. Zapoznanie dzieci ze skutkami niedbania o porządek i czystość w najbliższym otoczeniu /dom, przedszkole/. Zwrócenie uwagi na to, iż należy korzystać z urządzeń elektrycznych wspólnie z rodzicami lub za ich pozwoleniem.

      – „Siała baba mak” – zabawy logorytmiczne. Rozwijanie umiejętności prawidłowej reakcji na polecenia nauczyciela.

      4. Boże Narodzenie

      – Wprowadzenie litery „R, r” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „rak”. Pisanie nowo poznanej litery „R, r” po śladzie. Wyszukiwanie słów, w których głoska „r” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

      – Kształtowanie szybkości poprzez gry i zabawy ruchowe – Rozwijanie sprawności ruchowych. 

      – „Święty Mikołaj i Aniołowie” – słuchanie opowiadania pt. „Boże Narodzenie” B.Zapały ilustrowane sylwetami. Zapoznanie z tradycjami Polskimi i Św. Mikołajem.

      – „Mój Anioł Stróż” – praca z papieru. Poszerzanie umiejętności plastycznych. Wprowadzenie świątecznego nastroju. Kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiego człowieka.

      – „Dziś Aniołki przyleciały” – nauka piosenki. Umuzykalnienie dzieci.

      – „Na gałązce choinkowej” – zabawa dydaktyczna. Utrwalenie cyfr od 1 do 6 oraz znaków „+.-,=”. Stosowanie liczebników w aspekcie kardynalnym. Kształtowanie pojęć matematycznych i języka matematycznego.

      – „ Portret Mikołaja” – wycinanie i układanie z gotowych elementów. Zapoznanie dzieci z legendą o Świętym Mikołaju oraz krainą w której on mieszka. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

      – „Wieczór wigilijny” – wypowiedzi na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na podstawie ilustracji oraz  własnych doświadczeń. Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami.

      – „Kolędy czas” – zabawy muzyczne z wykorzystaniem kolęd- rytmizowanie tekstów. Rozwijanie pamięci muzycznej. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej.

      LISTOPAD

      1. Dbamy o zdrowie jesienią

      – Wprowadzenie litery „D, d” na podstawie wyrazu „dom”. Pisanie nowo poznanej litery „D, d” po śladzie.

      – Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. Nauka współpracy z osobą współćwiczącą.

      – „Zdrowo się odżywiamy” –  rozmowa na podstawie opowiadania  Beaty Matusiak pt. „Restauracja Treflików ” oraz ilustracji. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na tematy dotyczące zdrowia.

      – Zabawa ruchowa – „Tak czy nie zdecyduj się”; utrwalenie znajomości produktów spożywczych służących poprawie naszego zdrowia.

      – „Jesienne zabawy” – zabawy ruchowo – rytmiczne z muzyką. Kształtowanie zainteresowań muzyką klasyczną oraz rytmiczności podczas wspólnych zabaw.

      – „Pięć parasoli” – wprowadzenie liczby i cyfry 5. Kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

      – „Piramida zdrowego żywienia” – wycinanie i naklejanie gotowych elementów. Zapoznanie z domowymi sposobami na przeziębienie oraz produktami w piramidzie zdrowia. Zachęcenie do samodzielnego wykonania pracy.

      – „Jak dbam o higienę” – rysowanie na dużych arkuszach papieru; utrwalenie środków czystości, które służą do utrzymania higieny.

      – „Ubieramy się odpowiednio do pogody” – rozmowa na podstawie wiersza Beaty Matusiak pt.: ,,Szafa Treflinki”. Wdrażanie do dbałości o zdrowie

      – „Dźwięki gamy” – zabawy muzyczne. Zapoznanie z pojęciem „gama”. Uświadomienie dzieciom, iż gama to układ ośmiu dźwięków, które mogą wznosić się i opadać.

      2. Jestem małym patriotą

      „Mamy różne domy” –wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń. Wprowadzenie litery „Y, y” na podstawie wyrazu „domy”.

      „Serce dla Polski” – prezentacja słowno – muzyczna. Pokonywanie nieśmiałości podczas występu.

      Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru. Rozwijanie sprawności ruchowej.

      „Katechizm polskiego dziecka” – nauka wiersza W. Bełzy. Rozbudzanie uczucia przynależności do narodu oraz kształtowanie uczuć patriotycznych.

      „Kotyliony” – praca z papieru. Rozbudzanie uczucia przynależności do narodu. Kształtowanie nawyku dokładnego wycinania nożyczkami.

      – „Orzeł biały” –malowanie farbami na podstawie „Legendy o Lechu, Czechu 
      i Rusie”. Rozwijanie sprawności manualnej, usprawnienie motoryki małej, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

      ,,Narodowe Święto Niepodległości”- rozmowa na podstawie ilustracji. Poznanie wydarzeń historycznych dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości, zapoznanie z ważną postacią historyczną – Józefem Piłsudskim.

      „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu Polski. Zapoznanie z hymnem narodowym Polski. Rozwijanie poczucia potrzeby obchodzenia świąt państwowych i poszanowania tradycji polskich.

      3. Jak przekazujemy informacje

      – „Poznajmy pracę ludzi na poczcie” – zapoznanie z pracą pocztowców, listonosza oraz atrybutami jego pracy.

      – Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem dwóch przyborów jednocześnie. Rozwijanie sprawności ruchowej: zręczności i zwinności.

      – „Jakie to urządzenie?” – rozwiązywanie zagadek. Zapoznanie z urządzeniami elektronicznymi dzięki którym możemy się komunikować. Zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektronicznych.

      – „List do Mikołaja” – rysowanie kredkami. Zapoznanie dzieci z jednym ze sposobów przekazywania informacji –za pomocą listu. Zwrócenie uwagi na to, iż w swoich pragnieniach posiadania różnych rzeczy np. zabawek należy pamiętać o innych. Wdrażanie dzieci do estetycznego wykonania pracy.

      – Zabawy z muzyką z serialu „ Rodzina Treflików”. Kształtowanie wrażliwości muzycznej.

      – „Więcej czy mniej?” – zabawa matematyczna. Poszerzanie kompetencji matematycznych podczas układania i rozwiązywania zadań matematycznych.

      – „Koperta”- praca z papieru. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami kopert praz sposobem jej wykonania; kształcenie umiejętności cięcia nożycami, składania papieru po wyznaczonych liniach oraz sklejanie według podanego wzoru.

      – „Droga listu” – opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków. Utrwalenie wiadomości dotyczących pracy listonosza i pocztowców, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą.

      – „Wyrażamy emocje”zabawa z piosenką. Kształtowanie pozytywnych emocji podczas śpiewania i grania. Doskonalenie śpiewu zespołowego.

      4. Chcę mieć przyjaciela

      – „Koty Treflików” – słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Wprowadzenie litery „K, k” na podstawie wyrazu „kot”. Przygotowanie do nauki czytania  pisania.

      – Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy. Rozwijanie sprawności ruchowych.

      – „Zwierzęta domowe ” –  wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza  Doroty Kossakowskiej pt. „Domowi przyjaciele”. Kształcenie rozumienia zależności zwierząt od człowieka i wpływu człowieka na życie zwierząt.

      – „Mój pupil i Ja” – malowanie farbami. Utrwalenie wyglądu i budowy zwierząt domowych. Wdrażanie dzieci do korzystania ze zdobytej wiedzy w trakcie malowania.

      – „Piesek Treflika” – nauka piosenki. Umuzykalnienie dzieci.

      – „Zwierzęce rachunki –  wprowadzenie liczby i cyfry 0. Poszerzanie umiejętności matematycznych: odejmowanie, układanie działań matematycznych, rozwiązywanie zdań.

      – „Ryby w akwarium” – wycinanie i  naklejanie gotowych elementów. Rozwijanie ekspresji plastycznej i ruchowej. Umiejętność słuchania prostych utworów muzycznych C. Saint-Saens  ”Aquarium”.  Wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonania pracy.

      – „Nasze kochane misie”rozmowa z dziećmi na podstawie  wiersza „Misie” oraz ilustracji. Zapoznanie dzieci z  rolą, jaką odgrywa miś w życiu dziecka.

      – „W poszukiwaniu dźwięków” –zabawy   muzyczno – ruchowe. Wyrabianie poczucia rytmu. Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej.


      2.Temat tygodnia:

      „ŻYCIE ZWIERZĄT W JESIENNYM LESIE”

      12 X 2020 r. PONIEDZIAŁEK

      TEMAT: „Wprowadzenie litery „M, m” drukowanej i pisanej

      na podstawie wyrazu „mama”.

      Rozwiąż zagadkę:

      Kto nas kocha tak jak nikt
      i ochrania całym sercem?
      I do kogo można przyjść
      z każdym smutkiem jak najprędzej?

      (mama)

      Analiza i synteza słuchowa słowa -wyrazu podstawowego „mama”

      • wypowiadanie całego słowa -wyrazu,

      • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,

      • podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,

      • określenie położenia głoski „m” w słowie-wyrazie „mama”,

      • podawanie przykładowych słów z głoską „m”

      • wyszukiwanie głoski „m” w nazwach z najbliższego otoczenia

      • wyszukiwanie głoski „m” w swoim imieniu i nazwisku.

      Piosenka pt.: „Literka M” /„Trefliki w przedszkolu –  Litery”.

       

      Nasza mama kochana,

      chodzi zadumana.

      Czasem myśli i marzy,

      co się dziś wydarzy.

      M jak mama, M jak miś,

      m poznałem dziś .

      Motyl, mucha, małpa, mak,

      Zabawa  „Ty i Ja to My”

      Zatańcz z mamą przy ulubionej muzyce.

      Analiza i synteza wzrokowa słowa „mama”

      Wspólnie z mamą znajdź i wytnij z gazety litery potrzebne do ułożenia wyrazu „ mama”.

      Ułóż i przeczytaj

      Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej

      M  m

      • wyszukaj literę „ M, m” w gazetach lub książeczkach dla dzieci

      Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „m, M” pisanej.

      • poproś mamę o napisanie małej i wielkiej pisanej litery m

      • kreśl palcem wskazującym na dywanie literkę „m”

      • ułóż literę „m” np. z kasztanów, papierowych kółek, guzików itp.

      13 X 2020 r. WTOREK

      TEMAT: „Zapasy wiewiórki”

       

      Opowiadanie Beaty Matusiak pt. ,,Wiewióreczka mała”

      Lato dawno się skończyło.Trefliki cieszyły się z nowej pory roku, która nie była już tak

      ciepła jak poprzednia, jednak miała inny urok. Jesień zachwycała kolorami, a Treflinka

      uwielbiała bawić się w ogrodzie, gdzie obserwowała kolorowe liście spadające z drzew.

      -Berek – krzyknęła Treflinka do Treflika – nie złapiesz mnie – śmiała się radośnie i uciekała

      przed bratem.

      Nagle…, kiedy Treflik już dogonił Treflinkę ich oczom obok wielkiego drzewa orzechowego

      ukazała się mała wiewióreczka. Miała przepiękny rudy ogon, a w łapkach trzymała

      orzech.

      – Treflinko, czy widzisz, to co ja? – wyszeptał cicho Treflik, żeby nie wystraszyć rudego

      zwierzątka.

      – Tak, widzę – odpowiedziała równie cicho Treflinka – widzę, jak zakopuje nasze orzechy.

      – O, a teraz bierze kolejnego orzecha i gdzieś ucieka – krzyknął zaciekawiony Treflik.

      – Mamo, tato – wołały Trefliki – do naszego ogrodu wprowadziła się wiewiórka i zabiera

      nam orzechy!

      -Wiewiórka w naszym ogrodzie? – zapytała mama. – Hmm, chyba zasmakowały jej nasze

      orzechy. Jak wiecie, mamy teraz jesień i zwierzątka robią zapasy na zimę, wiewiórka

      też. Zimą mieszka w dziupli, i tam ma też orzechy, ale część zapasów chowa pod ziemią

      w różnych miejscach. Z nich czasami kiełkują na wiosnę nowe rośliny, z których wyrastają

      kolejne drzewa. Wiosną zakłada gniazda wśród koron drzew, a w jej dziupli często

      ptaki składają jaja, by latem mogły tam mieszkać pisklęta. Wiewiórka wiosną i latem

      również jak ptaki zajmuje się swoimi wiewiórczymi dziećmi.

      – A czy wiewiórki zapadają w zimowy sen jak niedźwiedzie? – dopytywała Treflinka.

      – Nie, kochanie, wiewiórki w dziupli chronią się przed wiatrem i mrozem, jednak zimą są

      również aktywne. Szukają jedzenia, które chowały w różnych miejscach poza dziuplą.

      – Mamusiu, to ta wiewiórka zimą bawi się w chowanego z naszymi orzechami – dodał

      Treflik.

      – Trefliku, pobawmy się w chowanego – powiedziała Treflinka i Trefliki pobiegły do ogrodu.

      B.Matusiak

      Rozmowa na temat treści opowiadania, zwrócenie uwagi na odpowiedzi pełnym zdaniem:

      – Z jakiej pory roku cieszyły się Trefliki?

      – Co lubiła robić Treflinka jesienią?

      – W co bawiły się Trefliki?

      – Co przerwało zabawę w berka?

      – Jak wyglądała wiewiórka i co robiła w ogrodzie?

      – Co robi wiewiórka zimą?

      – W co postanowiły bawić się Trefliki po rozmowie z mamą?

      Zabawa naśladowcza ,,Wiewióreczka” powtórzenie trzy razy.

      Dziecko wypowiada rytmicznie tekst i naśladuje słowa rymowanki:

      Wiewióreczka mała, (chodzi)

      orzechy zbierała. (przykuca i rączkami pokazuje, jakby zbierało orzechy)

      Zobaczyła dzieci, (stoi w miejscu)

      szybko uciekała. (zaczyna biegać)

      Zabawa słowno- rytmiczna:

      Dziecko wystukuje sylaby w słowach i podaje ilość sylab.

      Wie-wiór-ka, o-rze-chy, żo-łę-dzie, je-sień, za-pa-sy, zi-ma, wios-na, la-to.

      „Rudy ogon ” – wyklejanka

      pomoce: sylweta wiewiórki, do wyboru: włóczka, bibuła, kolorowy papier, ścinki materiałów,  liście; klej, nożyczki.

      Powtórz rymowankę:

      „Wiewióreczka mała, ogon rudy miała.

      Po drzewach skakała, żołędzie zbierała.”

      a następnie powtarzaj rymowankę wyklaskując ją.

      Rozmowa na temat wyglądu i zwyczajów wiewiórki:

      – Co lubi jeść wiewiórka?

      – Gdzie chowa swoje zapasy?

      – Co robi zimową porą?

      Narysuj samodzielnie wiewiórkę lub poproś rodzica o wydrukowanie sylwety, następnie dobierz materiał którym ozdobisz ogon (np. bibuła, wełna, kolorowy papier, ścinki materiałów, liście), a resztę sylwety pokoloruj kredkami.

      Pamiętaj, aby klejem posmarować ogon i na niego nakładać wybrany materiał.

      14 X 2020 r.  ŚRODA

       

      TEMAT: „W spiżarni wiewiórki” –  zabawa matematyczna.

       

      Narysuj na kartce 3 grzybki, 3 szyszki, 3 orzechy i wytnij je.

       

      Posłuchaj rymowanki:

      Wiewióreczka mała,

      w dziupli się schowała.

      Liczyła zapasy,

      które nazbierała.

      W pierwszej dziupli miała 1 orzecha i 2 szyszki (rodzic układa kartoniki w dziupli,

       a dzieci liczą na swoich liczmanach).

      Ile miała razem zapasów w pierwszej dziupli?

      W drugiej dziupli miała 1 szyszkę, 1 grzybka i 1 orzecha. Ile zapasów było w drugiej dziupli?

      W trzeciej dziupli miała 2 orzechy i 1 szyszkę. Ile zapasów było w trzeciej dziupli?

       

      Wiewióreczka mała,

      w dziupli się schowała.

      Liczyła zapasy,

      które nazbierała.

      Posłuchaj i przedstaw za pomocą przygotowanych sylwet i działań ( wybierz właściwe)

      W pierwszej dziupli miała 1 orzecha i 2 szyszki.

      Ile miała razem zapasów w pierwszej dziupli?

                                2+1=3             1+2=3         1+1+1=3

      W drugiej dziupli miała 1 szyszkę, 1 grzybka i 1 orzecha

      Ile zapasów było w drugiej dziupli?

                                1+2=3             1+1+1=3       2+1=3

      W trzeciej dziupli miała 2 orzechy i 1 szyszkę.

      Ile zapasów było w trzeciej dziupli?

                                2+1=3             2+1=3          1+1+1=3

       

      Zabawa przy piosence „Wiewióreczka”

      15 X 2020 CZWARTEK

      Temat: „Kolczatek”- lepienie z plasteliny

         Pomoce: plastelina, podkładka, wykałaczki, ziarna pieprzu;

         Zagadka:

      Choć igły ma ten zwierzak,

      szyć niczego nie zamierza.

      Futro z igieł, jego zdaniem,

      to najlepsze jest ubranie.

      jez

      Zdjęcie i ciekawostki o jeżach pochodzą ze strony: fajnyzwierzak.pl

      Rozmowa na podstawie ilustracji

      –  Czym pokryte jest ciało jeża?

      –  Ile nóżek ma jeż?

      –  Jak wygląda ryjek jeża?

      Ciekawostki o jeżach:

      Jeże to małe, naziemne ssaki, które żerują w nocy. Charakterystyczną cechą jeża jest kolczasty grzbiet. Przestraszony jeż zwija się w kulkę najeżoną kolcami. Pożywienie jeża stanowią owady, ślimaki i małe gryzonie, dlatego ten pożyteczny zwierzak przyczynia się do zmniejszenia się ilości szkodników. Długość życia jeża wynosi 10 lat. W Polsce jeże są pod ochroną.

      Modelowanie ,,jeżaz plasteliny

      • formowanie jeża

      • wbijanie wykałaczek w grzbiet jeża

      • z pieprzu ziarnistego zrobić oczy i nosek

      Porządkowanie miejsca pracy i mycie rąk

       

      „Spacer jeża” – zabawa rytmiczna.

      Podczas marszu powtarzaj rymowankę:

      „Idzie jeżyk wąską dróżką,

      przytupuje jedną nóżką.

      Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,

      razem z jeżem tupiesz ty”

      Aktywności z Religii

      Przesyłam link do filmu o św. Teresce:

      https://www.youtube.com/watch?v=Z5bsaBW_Gps

      patronce misji z okazji zbliżającej się Niedzieli Misyjnej.

      Zachęcam dzieci do obejrzenia go.

      16 X 2020 r. PIĄTEK

      Temat: „Kto gdzie mieszka?” – rozwiązywanie zagadek.

      Rozwiązywanie zagadek:

      W dziupli swej na drzewie,

      gdy nikt o tym nie wie,

      orzechów zapasy zbiera na złe czasy.

      (wiewiórka)

      Jestem zwierzątko nieduże,

      mam ostre kolce na skórze.

      Latem drepczę po leśnej polanie,

      zimą mam z liści posłanie.

      (jeż)

      Przez całą zimę w gawrze słodko śpi.

      a słodko dlatego, że miód mu się śni.

      (niedźwiedź)

      Lubi jagody i żołędzie,

      więc sadełko sobie przędzie.

      W czasie zimowej pory,

      chowa się do swej nory.

      Jego czarno-biała głowa,

      w lesie dobrze się chowa.

      (borsuk)

       

         plansza 1

      plansza2

      plansza 3

       

       

      Słuchanie ciekawostek o zwierzętach

      wiewiórka:

      • wiewiórki nie jedzą chleba,

      • nie zapadają w sen zimowy,

      • wiewiórki mieszkają w dziuplach jedynie w okresie zimy (jest to doskonałe schronienie przed wiatrem i zimnem), w pozostałych porach roku zamieszkują w kulistych “domkach” zbudowanych w górnych koronach drzew z gałązek, liści i mchu; czasem wykorzystują też na swoje schronienie porzucone, stare gniazda srocze lub wronie,

      • wiewiórki żyją na wolności średnio 5 lat,

      • zęby wiewiórek nigdy nie przestają rosnąć,

      • wiewiórki zmieniają futro – najczęściej futerko jest koloru rudego o rozmaitych odcieniach w ciągu lata, bywa też brunatne lub czarne; w zimie zmienia barwę na popielate.Brzuszek jest zawsze biały i wyraźnie odróżnia się od reszty ciała.

       

      jeż:

      • kolce jeża są prążkowane przemiennie biało i czarno. U młodych jeży zaraz po urodzeniu są miękkie i twardnieją z wiekiem,

      • wydłużony pysk jest zaopatrzony w ostre zęby, za pomocą których jeż radzi sobie nie tylko z dżdżownicami, ale również zagryza węże,

      • jeż prowadzi nocny tryb życia. Zaniepokojony zwija się w kulkę, broniąc się przed drapieżnikami

      • dzięki kolcom; podczas próby dotknięcia jeż zaczyna się trząść- ma to na celu ugodzenie drapieżnika kolcami.

      niedźwiedź:

      • jest największym żyjącym drapieżnikiem w Polsce,

      • ma łagodne usposobienie, nie atakuje człowieka, wręcz go unika, jednakże sprowokowany może być bardzo groźny. Gdy jest głodny potrafi zabić konia.

      • gdy dorosły, duży niedźwiedź stanie na tylnych łapach, może się okazać, że ma nawet 3 m wysokości,

      • żywi się nasionami, grzybami, dżdżownicami, ślimakami, jajami ptaków, miodem, poluje także na zwierzynę leśną, łowi też ryby.

       

      Quiz:

      – co lubi jeść /jeż, wiewiórka, niedźwiedź/?

      – jak się porusza?

      – jak przygotowuje się do zimy?

      – co robi zimą?

      – czego się boi?

      Ćwiczenie słownikowe „Dobierz odpowiednie słowo i dokończ zdanie”

      Rudy jak ……….

      Zwinna jak ………….

      Kolczasty jak …………

      Silny jak ………..

      Powolny jak ………..

      Zabawa doskonaląca aparat słuchu i mowy

      Wypowiadanie słów: wiewiórka, jeż, niedźwiedź, borsuk, dziupla, gawra, nora

      • z podziałem na sylaby: wie-wiór-ka, jeż, nie-dźwiedź,

      • cicho

      • umiarkowanie

      • głośno

      Zabawa ze śpiewem „Stary niedźwiedź mocno śpi”

      „Gawra” – budownictwo z różnego rodzaju klocków


      PAŹDZIERNIK

      1. Temat tygodnia: „JESIEŃ W OGRODZIE”

      • Wprowadzenie litery „A, a” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „antena” Zapoznanie z literą „A,a” wielką i małą , drukowaną i pisaną. Pisanie nowo poznanej litery „A,a” po śladzie. wyszukiwanie słów, w których głoska „a” jest w nagłosie, śródgłosie   i wygłosie

      • Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy – zestaw 6

      • „Czy warto być cierpliwym?” – opowiadanie nauczyciela na podstawie historyjki obrazkowej – zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie

      • „Ogórki zielone w słoiku kiszone” – kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania

      • „Jesienny walczyk” – wprowadzenie piosenki – kształtowanie wrażliwości muzycznej

      • „Dary jesieni” – wprowadzenie cyfry 3. Zapoznanie z liczbą 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz wyglądem cyfry 3

      • „W spiżarni” – wycinanie i naklejanie gotowych elementów

      • „Warzywa w ogrodzie” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami – pogłębianie wiadomości o zdrowym odżywianiu

      • „Przysmaki Treflikowe” – zabawa inscenizowana do piosenki

       – kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

      2.Temat tygodnia: „ŻYCIE ZWIERZĄT W JESIENNYM LESIE”

      • „Wprowadzenie litery „M, m” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „mama”. Zapoznanie z literą „M, m” wielką i małą , drukowaną i pisaną. Pisanie nowo poznanej litery „M,m” po śladzie. Wyszukiwanie słów, w których głoska „m” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

      • Ćwiczenia gimnastyczne – Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę – zestaw nr 7 – kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej

      • „Zapasy wiewiórki” – opowiadanie nauczyciela na podstawie historyjki obrazkowej oraz utworu Beaty Matusiak pt. : ”Wiewióreczka mała”  – zapoznanie ze zwyczajami wiewiórki pospolitej

      • „Rudy ogon ” – wyklejanie  z  materiałów różnorodnych – zapoznanie z wyglądem wiewiórki na podstawie ilustracji, utrwalenie wiadomości – kształtowanie nawyku doprowadzania pracy do końca

      • „Jesień w lesie” – zabawy z muzyką w oparciu o piosenkę „Jesienny  walczyk” – rozwijanie poczucia wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu

      • „W spiżarni wiewiórki” –  zabawa matematyczna. Utrwalenie znaków +, = oraz zapisu cyfr 1, 2, 3. Rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 3 i zapisu działania

      • „Kolczatek”- lepienie z plasteliny. Poszerzenie doświadczeń plastyczno- konstrukcyjnych.

      • Kto gdzie mieszka?” – rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt leśnych. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

      • Zabawy z piosenką pt.: „Sarenka Irenka”. Uwrażliwienie dzieci na dynamikę w muzyce

      3.Temat tygodnia: „PTAKI JESIENIĄ

      • Wprowadzenie litery „T, t” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „tata”. Zapoznanie z literą „T, t” wielką i małą , drukowaną i pisaną. Pisanie nowo poznanej litery „T, t”  po śladzie. Wyszukiwanie słów, w których głoska „t” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

      • Ćwiczenia gimnastyczne ogólnokształcące z użyciem dwóch przyborów jednocześnie. Rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej

      • „Gdzie są ptaki? ” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej. Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu

      • „Jesień ” – malowane farbami plakatowymi inspirowane utworem  Vivaldiego  pt.: „Jesień” –  Cztery pory roku. Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni oraz przedstawienie ich za pomocą plastycznych środków wyrazu. Poznawanie utworów muzyki poważnej.

      • „Tańczące ptaki” – zabawy przy muzyce . Kształtowanie poczucia rytmu. Reakcja na muzykę wolną i szybką. Uwrażliwienie na piękno muzyki poważnej

      • „Liczymy ptaki” – wprowadzenie cyfry 4. Zapoznanie z cyfrą 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 4. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 4

      • Sowa” – malowanie plasteliną i wyklejanie piórkami. Zapoznanie z budową ptaków oraz ciekawostkami z życia sowy. Wdrażanie dzieci do współdziałania w zespole.

      • „Odloty ptaków” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami na podstawie utworu Jolanty Zapała :  „Przygoda Treflinki  z bocianem”. Uwrażliwienie na pomaganie ptakom podczas zimy. Kształtowanie wyobraźni i spostrzegawczości.

      • Zabawy z piosenką –O Boćku który nie odleciał na zimę”. Tworzenie improwizacji muzycznej z podziałem na role.

      4.Temat tygodnia: „JESIENNA POGODA”

      • „Wprowadzenie litery „I, i” drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „igła”: układanie schematu wyrazu z cegiełek oraz rozsypanki literowej, pisanie nowo poznanej litery „I,i”  po śladzie, wyszukiwanie słów, w których głoska „i” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

      • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej – zestaw nr 9.

      • „Jesienna pogoda”- rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza pt.: „Listopad” Doroty Kossakowskiej oraz własnych obserwacji. Wprowadzenie kalendarza pogody. Rozpoznawanie symboli pogody oraz próby określania  jej stanu.

      • „Deszczowy dzień ” – malowane farbami akwarelowymi techniką „mokre w mokrym”. Zachęcenie do eksperymentowania z wodą. Rozwijanie pomysłowości podczas tworzenia pracy.

      • „Jesienna pogoda” – opowieść ruchowa. Rozwijanie wyobraźni dzieci. Kształcenie słuchu muzycznego oraz kształtowanie prawidłowej wymowy.

      • „Krople deszczu” – zabawa matematyczna. Kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 6 oraz umiejętności liczenia.

      • „Chmura złości” – praca z papieru. Poszerzanie umiejętności plastycznych. Określanie nastroju i emocji towarzyszących wysłuchanemu utworowi muzycznemu. Wskazanie różnych sposobów radzenia sobie ze złością.

      • „Jesienna szaruga” – rozmowa na podstawie wiersza Beaty Matusiak pt. : ”Treflinka odgania smutki”. Zapoznanie z oznakami późnej jesieni. Kształtowanie umiejętności zmieniania własnego nastroju.

      • „Listopadowa pogoda” -zabawy przy muzyce. Kształtowanie prawidłowego oddechu. Rozwijanie inteligencji muzycznej.

       


      Witam Was serdecznie

      w ostatnie dni czerwca

      i zapraszam do wykonania zadań,

      których tematem będą oczywiście WAKACJE.

      CELE:

      – Wzbogacanie słownika dzieci o słownictwo związane z tematyką wakacyjną.
      – Doskonalenie sprawności manualnej.
      – Umuzykalnianie.
      – Rozwijanie wyobraźni.
      – Kształtowanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi.

      Poniedziałek 29.06.2020

      1.Posłuchaj:

      https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

      2.„Co robię na plaży?” – zabawa naśladowcza.
      Dziecko naśladuje czynności wykonywane na plaży: opalanie się, pływanie, grę w piłkę, budowanie zamku z piasku, zbieranie kamieni.

      3.„Co przywiozę z wakacji?” – zabawa plastyczna.
      Dziecko wydziera z kolorowego papieru kształt przedmiotu, który chciałoby przywieźć z wakacji. Kredkami pastelowymi dorysowuje brakujące elementy.

      4. Karta pracy, cz. 4, s. 71 – 6latki, s. 63 – 5latki.
      Rysuj po śladzie. Pokoloruj plecak według własnego pomysłu.

      Wtorek  30.06.2020

      1. „Wakacyjne przygody” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

      Chcę biegać po plaży i kąpać się w wodzie.
      I ciągle chcę marzyć o wielkiej przygodzie.
      Chcę łapać motyle oraz zbierać kwiaty.
      To jest też zadanie dla mamy i taty.
      Wakacyjna pora, przygód będzie wiele.
      Będą się bawić wszyscy przyjaciele.
      Bezpiecznie nad wodą i bezpiecznie w górach.
      Biegamy po plaży i bujamy w chmurach.

      2. Rozmowa na temat wiersza.
      – Co chce robić bohater wiersza?
      – O czym marzy bohater wiersza?
      – Jakie zadanie ma dla mamy i taty?
      – W jakich miejscach przyjaciele spędzą wakacje?
      – O czym należy pamiętać podczas wakacyjnych zabaw?

      3.„Kolorowa piłka” – zabawa plastyczna.
      Dziecko wycina z papieru koło i ozdabia je elementami wyciętymi z kolorowego papieru.

      4. Wyprawka, s. 36.
      Wytnij puzzle. Ułóż je w całość według wzoru, a następnie przyklej na kartce.

      5. Karta pracy, cz. 4, s. 72 – 6latki, s. 64 – 5latki.

      Życzę Wam wspaniałych wakacji!


      Witam Was serdecznie!!!

      Tematem tego tygodnia będą:

      Zbliżające się wakacje i zmysły za pomocą,

      których poznajemy świat.

      Cele:

      – doskonalenie percepcji wzrokowej

      – rozwijanie wrażliwości smakowej

      – doskonalenie percepcji słuchowej

      – doskonalenie sprawności manualnej

      – ćwiczenie wrażliwości zapachowej

      – zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku

      – zachęcanie do aktywnego spędzania czasu

       

      Poniedziałek  (22.06.2020r.)

      1. „Zabawa logorytmiczna”

      Dziecko wypowiada rytmicznie rymowankę. Na słowa: „dotyk, węchy wzrok, słuch, smak” – pokazuje część ciała odpowiadającą konkretnemu zmysłowi.

      Pięć zmysłów mamy i dobrze je znamy.

      Dotyk, węch, wzrok, słuch, smak.

      Każde dziecko mówi tak:

      Pięć zmysłów mamy i dobrze je znamy:

      Dotyk, węch, wzrok, słuch, smak.

      2.Co to jest wzrok? – swobodne wypowiedzi dziecka.

      – do czego potrzebny nam wzrok?

      – co możemy zobaczyć w najbliższym otoczeniu?

      – co wyrażają nasze oczy?

      Dzięki czemu możemy polepszyć widoczność?

      Okulary korekcyjne – to przyrząd optyczny, który zmniejsza skutki wrodzonej

      lub nabytej wady wzroku, takiej jak nadwzroczność, krótkowzroczność i inne.

      Lupa – to przyrząd optyczny, który służy do bezpośredniej obserwacji drobnych, blisko położonych przedmiotów.

      Teleskop – to narzędzie, które służy do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego (np. światła widzialnego).

      3. „Różne smaki” – słuchanie wiersza B. Koronkiewicz.

      Wokół jest potraw wybór spory…

      Lubisz ogórki, pomidory?

      Wolisz wędlinkę, czy też serek?

      Dużo jest osób, gustów wiele.

      Lecz kto domyślić się potrafi,

      Czy danie smaczne jest, w gust trafi,

      Czy coś jest świeże, się nie psuje

      I czy na pewno posmakuje?

      Zmysł smaku mamy właśnie po to,

      Aby posiłki jeść z ochotą.

      By móc poznawać różne smaki,

      Wiedzieć, kto lubi przysmak jaki.

      Ciasto jest słodkie, w nim jest cukier,

      Słodkie są lody oraz lukier.

      Gorzki smak pieprz ma oraz zioła,

      Gorzkiego dużo zjeść nie zdołasz.

      Sól ma smak słony, chyba wiecie,

      W kuchni solniczka stoi przecież.

      Gdy solisz zupę lub twarożek

      Uważaj, bo przesolić możesz.

      Mięso smakuje przyprawami

      Lecz ma też własny smak – umami.

      A co powiemy o cytrynie?

      Że smak ma kwaśny, z tego słynie.

      Gorzki czy słodki, kwaśny, słony?

      Zmysł smaku mamy wyczulony.

      On nam podpowie w sposób jaki

      Z wyczuciem mieszać wszystkie smaki.

      A rozum przypomina jeszcze,

      Że z wszystkich potraw są najlepsze

      Te, w których jest witamin dużo.

      One naszemu zdrowiu służą.

      4.„Jakie smaki znamy?” – wypowiedzi dziecka w oparciu o wiersz i własne doświadczenia.

      Uzupełnienie wiedzy dziecka na temat piątego smaku: umami. Jest on opisywany jako „rosołowy” lub „mięsny”. Umami jest też określany jako intensywny, smakowity. Smak umami odpowiada za wykrywanie kwasu glutaminowego, który występuje między innymi w wołowinie, serach pleśniowych, w sosie sojowym, w brokułach, pomidorach, winogronach, grzybach, orzechach, wodorostach.

      5. Karta pracy, cz. 4, s. 64 – 6latki, s. 56 – 5latki.

      Wtorek (23.06.2020r.)

      1.Moja książeczka” – zabawa plastyczna.

         Na kilku kartkach formatu A5 dzieci odrysowują swoją dłoń, a na niej rysują co można zrobić dłonią (zrywać kwiaty, odbijać piłkę, witać się). Po wykonaniu pracy łączą kartki zszywkami.

      2.„Worek pełen skarbów”

       Wyciąganie z zamkniętymi oczami, rzeczy wcześniej włożonych przez rodzica do worka (np. łyżeczka, kredka, wata, gąbka, papierowa kulka  itp.). Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co to za przedmiot?

      3. Karta pracy, cz. 4, s. 65 i 66 – 6latki, 57 i 58 – 5latki.

      Środa (24.06.2020r.)

      1.Słyszę „sz” – zabawa słuchowa.

      Dziecko siedzi i słucha rodzica, który mówi różne słowa. Gdy usłyszy słowo z głoską „sz” – klaszcze w dłonie.

      2.„Słucham uważnie” – zabawa matematyczna.

       Rodzic wrzuca do puszki określoną liczbę guzików. Dziecko liczy słyszane dźwięki i układa przed sobą taką samą liczbę patyczków lub zapałek.

      3.„Co robi nos?” – swobodne wypowiedzi dziecka

      Zwrócenie uwagi na różne zapachy: delikatne, mocne, miłe, nieprzyjemne. Wskazywanie przez dziecko zapachów przyjemnych i nieprzyjemnych. Próba odpowiedzi na pytanie: kiedy utrudnione jest odczuwanie zapachów i co wtedy czujemy.

      4.„Woreczki zapachowe” – zabawa rozwijająca zmysł węchu.

      Rodzic prezentuje dziecku przygotowane w pojemnikach różne pachnące artykuły spożywcze: ziele angielskie, cynamon, kawę, majeranek, bazylię. Dziecko ogląda je, wąchając, zapamiętuje zapachy.

      5.„Zmysłowa zgaduj – zgadula”.

      – Który zmysł podpowiada nam, że kwiaty są kolorowe?

      – Który zmysł pomaga nam w rozpoznaniu śpiewu ptaków?

      – Który zmysł mówi nam, że tort jest słodki?

      – Dzięki, któremu zmysłowi wiemy, że lód jest zimny?

      – Jaki zmysł pomaga nam odróżnić ocet od wody?

      6. Karta pracy, cz. 4, s. 67 – 6latki, s. 59 – 5latki.

      Czwartek (25.06.2020r.)

      1. „Wakacje Franka” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

      Mały Franek w świat wędruje.

      Przewodnika potrzebuje.

      Chce zobaczyć świat daleki,

      morza, góry oraz rzeki.

      Chce poznawać świat przyrody,

      kwiaty, lasy, zimne lody.

      I gorącą, piękną plażę.

      Franek mówi: o tym marzę.

      Już pakuje plecak stary,

      na podróże doskonały.

      W nim jest kompas, no i mapa.

      Z nimi pozna kawał świata.

      A z podróży zda relację,

      pewnie będą rewelacje:

      „Czas spędzony bardzo miło,

      szkoda, że tak krótko było”.

      2.Rozmowa w oparciu o wiersz.

      – co chce zobaczyć Franek?

      – o czym marzy Franek?

      – co Franek spakował na wyprawę?

      – Jak Franek oceni swoją podróż?

      3.„Lubię podróżować” – praca plastyczna

      Dziecko maluje farbami plakatowymi miejsce, w których chciałby spędzić wakacje (np. góry, morze, jezioro, wieś, miasto itp.)

      4. Karta pracy, cz. 4, s. 68 – 6latki, s. 60 – 5latki.

      Piątek (26.06.2020r.)

      1.„Bezpieczne wakacje” – tworzenie zasad.

      – Do wody wchodzimy tylko pod opieką dorosłych.

      – W słoneczny dzień zakładamy okulary przeciwsłoneczne i nakry głowy.

      – Leśne owoce zbieramy wspólnie z dorosłymi.

      – Wędrując po górach zakładamy odpowiedni strój.

      – W miejscu wypoczynku zostawiamy porządek.

      2.Piosenka „Bezpieczne wakacje”

      https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

      3.„Wakacyjne wyprawy” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

      Tak niedawno był wrzesień,

      a już czerwiec za nami.

      Więc przygoda się zbliża

      ogromnymi krokami.

      Czeka morze i rzeka,

      czeka łąka i las.

      Więc na podróż

      najwyższy już czas.

      Jaś wyjeżdża nad morze.

      Lubi leżeć na plaży.

      O słonecznych kąpielach,

      już od dawna wciąż marzy.

      Jaś jest chłopcem rozsądnym,

      więc pamięta przestrogi swej mamy.

      „Przede wszystkim o zdrowie swe dbamy”.

      Krem na ciało, kapelusz na głowie.

      Każde dziecko rozsądne to powie.

      Nadmiar słońca też może zaszkodzić

      Każdy człowiek z tym musi się zgodzić.

      Rozmowa na podstawie wiersza.

      – Jakie miejsca wypoczynku czekają na dzieci?

      – Dokąd wyjeżdża Jaś?

      – Co Jaś lubi robić nad morzem?

      – Jakim chłopcem jest Jaś?

      – O jakich przestrogach mamy pamięta Jaś?

      – W jaki sposób chronimy swoje ciało przed nadmiarem słońca?

      4. Karta pracy, cz. 4, s. 69,70 – 6latki, 61, 62 – 5latki.

      Aktywności z Religii

      Szczęść  Boże!

      Przesyłam ostatnie już tematy katechez w tym roku szkolnym mówiące o wakacjach. Proszę o zapoznanie się z nimi – wysłuchanie. 

      Wykonanie rysunku pod tytułem: ,,Wymarzone wakacje” lub skorzystanie z kolorowanek zawartych w załączniku.

      https://www.youtube.com/watch?v=m_mq9ALup2E&feature=youtu.be fbclid=IwAR1R1dOz14ltsekd9KQ9BsCvbuRrqzwpDG8Ire38rJCxnCI6eFtkMseJpnM

      Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionego czasu wakacyjnego odpoczynku.

      p. Małgosia


      Witam Was w nowym tygodniu!

      Przez najbliższe dni naszym tematem będą

      ŚRODKI LOKOMOCJI

      Cele:

      • Utrwalenie wiadomości na temat różnych środków lokomocji.

      • Doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej.

      • Utrwalenie numerów alarmowych oraz numerów osób najbliższych.

      • Wzbogacanie umiejętności artystycznych.

      • Usprawnianie motoryki małej.

      • Rozwijanie funkcji językowych.

       

      Poniedziałek (15.06.2020)

      1. Rozwiązywanie zagadek B. Koronkiewicz.

       Może być dwu, trzy, czterokołowy,
      Kiedy urośniesz, przyda się nowy.
      Specjalne ścieżki ma na podróże,

      Bolą cię nogi, gdy jedziesz dłużej.      (rower)

       

      Ten pojazd często można zobaczyć,

      Ludzie nim jeżdżą do szkół, do pracy

      I na wycieczki jeździ ich wiele,

      Długi samochód, a w nim fotele.       (autobus)

       

      Zmieszczą się ludzie w nim i bagaże,

      Zaprasza chętnych w podróże marzeń.

      On się nie śpieszy, bo z tego słynie,

      Że wśród fal sobie po prostu płynie.              (statek)

       

      Gdy się wybierasz w dalsze podróże,

      Na krótko albo na trochę dłużej,

      On na lotnisku czeka na ciebie,

      Jak ptak wygląda lecąc po niebie.     (samolot)

       

      Ma kierownicę i cztery koła,

      Całą rodzinę pomieścić zdoła.

      Z mamą i tatą, siostrą czy bratem

      Nim pojedziecie na wczasy latem.     (samochód)

      2. Wypowiedzi na temat różnych środków lokomocji.

      Dziecko wypowiada się, gdzie mogą poruszać się środki lokomocji. Podaje przykłady pojazdów poruszających się po lądzie, po wodzie, w powietrzu.

      3. „Co chciałbyś zwiedzić?” – swobodne wypowiedzi dziecka.

      Dziecko wypowiada się na temat miejsc, które chciałby odwiedzić, mówi jakim środkiem lokomocji można tam dotrzeć.

      4. „Czym chciałbyś podróżować?” – praca plastyczna.

      Dziecko projektuje pojazd, którym chciałoby podróżować. Wykorzystuje do tego różne materiały (kolorowy papier, tektura falista, kredki ołówkowe, skrawki materiałów o różnej fakturze, klej, nożyczki).

      Wtorek (16.06.2020)

       

      1. „Jak wygląda rower?” – wypowiedzi w oparciu o ilustracje.

      Karta pracy, cz. 4, s. 58 – 6latki, s. 51 – 5latki.

      Popatrz jak zmieniał się wygląd roweru. Jak myślisz, który rower jest najstarszy?

      2.„Jakie są korzyści z aktywnego spędzania wolnego czasu?” – burza mózgów.

      – Podnosi się odporność

      – Poprawia się sprawność fizyczna.

      – Sport to dobra zabawa.

      3. „Jaki to środek lokomocji?” – posłuchaj i odgadnij

      https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A

      4. Karta pracy, cz. 4, s. 59 – 6latki, s. 52 – 5latki.

      Zaprojektuj swój wymarzony rower. Rysuj po śladzie. Pokoloruj kask i bidon. Przeczytaj zdania pod rysunkami.

      Środa (17.06.2020)

       

      1. „Wyścigi samochodów” – konstruowanie gry.

      Przygotuj: szary papier, klocki do odmierzania płytek chodniczka, pionki do gry, mazaki, kostki do gry.

      Konstruowanie gry:

      – rysowanie dwóch linii równoległych

      – odmierzanie i rysowanie płytek chodniczka

      – umieszczenie napisu START na początku chodniczka i napisu META na końcu chodniczka

      – układanie opowiadania

      Na trasie wyścigu znajdują się czarne pola:

      – tankowanie benzyny – kierowca traci jeden rzut kostką

      – uszkodzony most – kierowca robi objazd

      – wymiana koła – utrata dwóch rzutów kostką

      Na trasie wyścigu znajdują się zielone pola:

      – wjazd na autostradę – gracz przesuwa się o trzy pola

      – znalezienie na mapie krótszej drogi – dodatkowy rzut

      – kierowca zmienił samochód – wyrzuconą ilość oczek na kostce zamienia się na szóstkę

      Zasady gry można zmodyfikować według własnych pomysłów. Jednak muszą być one ustalone przed rozpoczęciem gry.

      2. Rozegranie gry z domownikami.

      3. Karta pracy, cz. 4, s. 60 – 6 latki

      Popatrz na rysunek i przeczytaj wyrazy. Podkreśl te wyrazy, które nazywają elementy znajdujące się na rysunku.

      4. Karta pracy, cz. 4, s. 61 – 6latki, s. 53 – 5latki.

      Czwartek  (18.06.2020)

      1. „Gdy potrzebujesz pomocy…” – swobodne wypowiedzi dziecka.

      Dziecko wypowiada się na temat sytuacji, w których należy wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Podaje numery alarmowe.

      2. „Moja książka telefoniczna” – rysowanie mazakami.

      Przygotuj: kartki A5, kredki ołówkowe, numery alarmowe wydrukowane na kartkach, zestaw cyfr do układania numerów, klej

      Dziecko otrzymuje zszyte kartki A5, na których wykonuje rysunkową książkę telefoniczną. Rysuje wóz strażacki, samochód policyjny, karetkę pogotowia. Przygotowuje też obrazki przedstawiające osoby bliskie, do których można zadzwonić, gdy dzieje się coś złego. Obok rysunków przyklejają odpowiednie numery. Numery do bliskich układają i przyklejają z przygotowanych cyfr.

      3. Karta pracy, cz. 4, s. 62 – 6latki, s. 54 – 5latki.

      Piątek (19.06.2020)

      1. Posłuchaj:

      https://www.youtube.com/watch?v=bugTfbGPzJ4

      2. „Wyruszamy w podróż pociągiem”

      Dziecko wypowiada się na temat podróży pociągiem: w jaki sposób pociąg porusza się, kto kieruje pociągiem, kto może podróżować pociągiem, jakie zasady obowiązują w czasie jazdy pociągiem.

      3. „Bilety” – zabawa plastyczna.

      Dziecko rysuje na kartce bilet, wycina go i podpisuje wyrazem „bilet”.

      4. „Dokończ zdanie” – zabawa słowna.

      Dziecko kończy rozpoczęte przez rodzica zdanie, np.:

      Samolot leci…(wysoko, szybko, głośno)

      Rower jedzie… (powoli, długo)

      Samochód jedzie… (szybko, wolno, krótko, długo, daleko, blisko)

      5. Karta pracy, cz. 4, s. 63 – 6latki, s. 55 – 5latki.

      Wybierz zadanie i wykonaj:

      https://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcja-10-Motoryzacja.pdf

      Aktywności z Religii (dla dzieci uczęszczających)

      Dzisiaj o zbliżającym się Dniu Ojca i misjach. Zachęcam do zapoznania się z ich treścią. Należy kliknąć link lub go skopiować i otworzy się prezentacja:

      https://view.genial.ly/5ecfb0105173f90db7dc1eae/interactive-content-kocham-i-szanuje-tate?fbclid=IwAR0IYgYKkk9pLxCNuNcVTagytNBth9w27yvwDk6dzl9cIQ7kSS_-7_wZc9U

      https://view.genial.ly/5edded8473270e0d78bd782a/interactive-image-jestem-misjonarzem-jezusa?fbclid=IwAR2Pv06G2nE3qohXz6nhvS04UlCbUV9fnd4of8Mld4cMlW_FucPwwwW7IEo


      Witam Was!!!

      W tym tygodniu tematem naszych zajęć będą:

      „MIESZKAŃCY ŁĄKI”

      Cele:

      – poznanie znaczenia pszczół

      – kształtowanie postaw proekologicznych

      – doskonalenie sprawności manualnej

      – zapoznanie z etapami rozwoju motyla

      – wzbogacenie słownika dziecka o nowe wyrazy: kokon, poczwarka

      – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego

      PONIEDZIAŁEK  (8.06.2020r.)

      1.Słuchanie wiersza B. Koronkiewicz. „Skąd bierze się miód”

      Słodki, złocisty, lepiący,

      pyszny na chlebie chrupiącym.

      Serek z nim w buzi w mig znika,

      dodam go też do piernika.

      Herbatkę słodzić nim wolę….

      Lecz skąd miód wziął się na stole?

      W jakich go robią fabrykach

      i kto go zamknął w słoikach?

      Gdy pszczoła w piękny dzień lata,

      znajduje nektar na kwiatach.

      I szybko zebrać go musi,

      bo zapach bardzo ją kusi.

      Niesie do ula, znów wraca,

      na tym polega jej praca.

      A w ulu pszczółek niemało,

      każdej pracować się chciało.

      Zbierały nektar, zbierały

      i miód wyprodukowały.

      Jak? Tego żadna nie powie,

      lecz miód to jest samo zdrowie.

      Na pszczoły lepiej uważaj,

      o miód zaś pytaj pszczelarza.

      On żyje z pszczołami w zgodzie

      I dobrze zna się na miodzie.

      2. Rozmowa na temat wiersza.

      – Jaki jest miód?

      – Do czego używamy miodu?

      – Kto produkuje miód?

      – Z czego pszczoły robią miód?

      – Kto opiekuje się pszczołami?

      3.„Co wiemy o miodzie” – burza mózgów.

      Pszczoły mieszkają w ulach. Wejścia do ula strzegą strażniczki. Pszczoły za pomocą tańca informują, w którym kierunku trzeba lecieć, aby znaleźć łąkę pełną kwiatów. W królestwie pszczół rządzi królowa. Miód to przetworzony przez pszczoły pyłek kwiatowy. Pszczoły zbierają go z kwiatów rosnących na łąkach, w sadach, w lesie. Mamy różne rodzaje miodów, w zależności od tego z jakich kwiatów został zebrany pyłek.

      Rodzaje miodów: lipowy, gryczany, akacjowy, rzepakowy, wielokwiatowy, wrzosowy, spadziowy.

      Znaczenie miodu – wykorzystanie w medycynie, do produkcji kosmetyków.

      4.Karta pracy, cz. 4, s. 46 – 6latki, s. 41 – 5latki.

      Pszczoły to bardzo pożyteczne owady. Dzięki nim mamy miód. Opowiedz

      co widzisz na obrazkach.

      5. Karta pracy, cz. 4, s. 47 – 6latki, 42 – 5latki.

      Pomóż pszczołom trafić do kwiatów. Rysuj kwiaty po śladach, a następnie

      samodzielnie.

      WTOREK (9.06.2020r.)

      1.„Skąd biorą się motyle?” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

      Na liściach i łodygach roślin samice motyla składają jaja, z których wylęgają się gąsienice. Ciało gąsienicy składa się z głowy, z segmentów tułowia i odwłoka. Gąsienice żywią się roślinami. Jedzą dużo i szybko rosną. w pewnym momencie gąsienica przestaje jeść, przyczepia się do łodygi, nieruchomieje i stopniowo zmienia się w poczwarkę, która żyje wewnątrz kokonu. po upływie odpowiedniego czasu poczwarka przeobraża się w motyla. Kokon pęka i wydostaje się z niego motyl. Jego skrzydła są miękkie i wilgotne. Motyl rozkłada skrzydła i czeka aż słońce je osuszy. Pokarmem dorosłych motyli jest nektar kwiatów.

      2.Karta pracy, cz. 4, s. 48 – 6latki, 43 – 5latki.

      Popatrz jak wygląda rozwój motyla.

      Próby samodzielnych wypowiedzi na temat rozwoju motyla.

      3.„Sąsiedzi motyla” – rozwiązywanie zagadek.

      Lubi siedzieć w stawie,

      lub skakać po łące.

      Kiedy pada deszcz

      i kiedy świeci słońce. (żaba)

      Po łące lata od rana,

      nektar z kwiatów zbiera.

      Będzie z tego miód słodki,

      gdy dużo nektaru uzbiera. (pszczoła)

      Jest zielony,

      skakać lubi.

      Swoim graniem

      wszystkich budzi. (konik polny)

      Nie wiem, czy ktoś go polubi.

      Jest mały i bzyczący.

      Kiedy na skórze usiądzie,

      Zostawi znaczek bolący. (komar)

      4. „Motyle” – ćwiczenia oddechowe – Wyprawka, s. 34.

      Wytnij elementy. Wykonaj ćwiczenie oddechowe ze słomką. Trzymając

      słomkę blisko motyla musisz zassać powietrze do słomki i przenieść go

      na łąkę.

      5. „Spacer wśród traw” – opowieść ruchowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi A. Olędzkiej.

      W taki piękny, wiosenny dzień pora wybrać się na spacer na pobliską łąkę (dzieci poruszają się swobodnie po sali w różnych kierunkach). Słońce mocno grzeje, można więc chwilę poopalać się (dzieci kładą się na podłodze i zamykają oczy). Słuchamy odgłosów, które do nas dochodzą. To komary, które krążą nad nami (dzieci naśladują głosy komarów: (bzz, bzz, bzz). Musimy wstać, żeby nas nie pogryzły. Spacerujemy po łące i słuchamy jak szumi wiosenny wiatr (dzieci naśladują szum wiatru: szuu, szuu, szuu). Gonimy pszczoły, które latają z kwiatka na kwiatek w poszukiwaniu nektaru (dzieci naśladują lot pszczół). Kucamy w trawach, gdzie siedzą koniki polne i słuchamy ich koncertu (dzieci naśladują głos koników polnych: cyt, cyt, cyt). W sadzawce siedzą zielone żaby i głośno ze sobą rozmawiają (dzieci naśladują dźwięk: kum, kum, kum). W górze słychać głos wróbla (dzieci naśladują dźwięk: ćwir, ćwir, ćwir).a wśród wysokich traw chodzi bocian (dzieci chodzą z wysoko uniesionymi kolanami) i co jakiś czas wesoło klekocze (dzieci naśladują głos bociana: kle, kle, kle). Bocian wzbił się do góry i krąży nad łąką (dzieci naśladują lot bociana). po kilku okrążeniach wylądował w swoim gnieździe (siad skrzyżny w dowolnym miejscu sali).

      ŚRODA (10.06.2020r.)

      1.„Fasolkowe kwiaty” – zabawa matematyczna.

      Dziecko z ziaren fasoli układa kwiaty, które można spotkać na łące. Liczy ile fasolek wykorzystało przy układaniu kwiatów. Pod kwiatem układa tyle fasolek, ile głosek występuje w jego nazwie.

      2.Rozwiązywanie zadań z treścią.

      – Hania zebrała na łące 4 rumianki i 5 maków. Ile kwiatów zebrała

      Hania?

      – Karol miał 10 niezapominajek. 3 kwiaty oddał koleżance. Ile niezapominajek

      zostało Karolowi?

      – Kasia spotkała na łące 4 motyki białe i 3 żółte. Ile Kasia spotkała motyli?

      – Bartek spotkał na łące 7 pszczół. Gdy podszedł bliżej 5 odleciało. Ile pszczół zostało na łące?.

      3.Karta pracy, cz. 4, s. 49 – 6 latki.

      Przeczytaj zdania samodzielnie lub z pomocą rodzica.

      Kto to taki?

      To ładny fioletowy motyl.

      A tam lata drugi.

      On jest koloru cytryny i ma kropki.

      A tu jest trawa, maki i stokrotka.

      Jakie to ładne i miłe miejsce.

      4.„Co można robić na łące?” – wypowiedzi dziecka.

      Dziecko ogląda ilustracje przedstawiające łąkę. Wypowiada się na temat właściwego zachowania na łące.

      CZWARTEK (11.06.2020r.)

      BOŻE CIAŁO

      PIĄTEK  (12.06.2020r.)

      1.„Krasnal Teodor” – słuchanie opowiadania.

      Krasnal Teodor mieszkał w pięknym lesie. Miał swój dom w starym dębie. Dąb był też domem rodziny wiewiórek. Mieszkały w starej dziupli i często odwiedzały Teodora. Krasnal miał wielu przyjaciół. Zając Ryszard opowiadał mu o swoich wyprawach na pobliskie pola kapusty. Dzik Franciszek zasięgał informacji, gdzie są najdorodniejsze żołędzie, bo przecież Teodor znał las najlepiej. Mieszkał w nim od dawna i wiedział o nim wszystko. Obok dębu często przebiegały sarny. Ale one nigdy nie miały czasu, aby dłużej porozmawiać z krasnalem. Ciągle szukały miejsc z soczystą trawą, albo urządzały biegi z przeszkodami. Pewnego razu Teodor postanowił zwiedzić cały las. Wybrał się na południe i po długiej wędrówce dotarł do miejsca, którego wcześniej nie znał. Jego oczom ukazał się piękny widok. Trawy w różnych odcieniach zieleni, a wśród nich różnokolorowe kwiaty: rumianki, stokrotki, maki, niezapominajki mieszały się z koniczyną i mniszkami lekarskimi. Czegoś takiego krasnal jeszcze nie widział. Znał swój piękny las, ale to co zobaczył było czymś niesamowitym. Postanowił z bliska zobaczyć kolorowy dywan. w pewnym momencie spostrzegł sadzawkę, a obok niej kamień, na którym siedziała żaba.

      – Widzę ciebie po raz pierwszy – odezwała się żaba.

      – Jestem Teodor – odpowiedział krasnal.

      – a ja jestem Zuzanna – przedstawiła się żaba.

      – co cię do nas sprowadza? – zapytała Zuzanna.

      – Mieszkam w lesie – odpowiedział Teodor. i nie wiedziałem, że obok lasu jest coś tak pięknego.

      – to nasza łąka, tutaj mieszkamy – wyjaśniła Zuzanna.

      – to oprócz ciebie ktoś tu jeszcze mieszka? – zdziwił się krasnal.

      – Tak – odpowiedziała żaba. Przedstawię ci moich przyjaciół.

      I już po chwili Teodor poznał motyla, biedronkę, pszczołę. Zobaczył też kreta, ślimaka i kogoś z kim żaby nie przyjaźnią się – bociana.

      – Nie lubimy bocianów – powiedziała żaba, ale miło popatrzeć jak krążą nad naszą łąką. Nie robią nic złego, czasem tylko budzą moje dzieci swoim głośnym klekotaniem.

      – Łąka, to bardzo ładne miejsce – powiedział Teodor. Muszę opowiedzieć o nim swoim przyjaciołom.

      – Myślę Teodorze – powiedziała Zuzanna, że twoi przyjaciele znają łąkę. Czasami odwiedzają nas. Tutaj odpoczywają lub zjadają pyszną trawę…

      2.Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie.

      – Gdzie mieszka krasnal Teodor?

      – w jakim drzewie krasnal miał swój dom?

      – Kto jeszcze mieszkał w starym dębie?

      – Jakich przyjaciół miał krasnal Teodor?

      – o czym opowiadał Teodorowi zając Ryszard?

      – o co pytał Teodora dzik Franciszek?

      – Czego szukały sarny?

      – do jakiego miejsca dotarł Teodor?

      – Jak wyglądała łąka?

      – Kogo Teodor spotkał nad sadzawką?

      – Kto oprócz żaby Zuzanny mieszkał na łące?

      – Komu Teodor chciał opowiedzieć o łące?

      – Czego krasnal dowiedział się od żaby Zuzanny?

      – Jak myślisz, jakie zwierzęta odwiedzały łąkę?

      3.Karta pracy, cz. 4, s. 50 – 6 latki, s. 44 – 5latki.

      W każdym rzędzie skreśl motyla, który nie pasuje do pozostałych.

      4.Karta pracy, cz. 4, s. 51 – 6 latki, 45 – 5 latki.

      Wykonaj działania i pokoloruj według wzoru./ Rysuj po śladzie. Pokoloruj rysunek.

      5.„Prawda czy fałsz – zgaduj – zgadula.”

      Dziecko za pomocą klaskania lub tupania określa czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. (klaśnięcie – prawda, tupnięcie – fałsz)

      Maki i rumianki rosną na łące.

      Bocian poluje na zające.

      Biedronki mają niebieskie kropki.

      Bocian ma czerwony dziób.

      Na łące rośnie dużo kwiatów.

      Żaby lubią wodę.

      Motyle mają pióra.

      Pszczoły zbierają nektar.

      Do usłyszenia w kolejnym tygodniu:)

      Aktywności z Religii

      1.

      Uwielbiamy Pana Jezusa w Chlebie eucharystycznym

      Wierszyk:

      To dzień, gdy samochody

       z boku przystają wszędzie,

       gdyż środkiem ulicy Pan Jezus

       idzie w monstrancji złocistej.

       Dziewczynki sypią kwiaty,

       a wierni procesją wspaniałą

      głoszą, jak bardzo ważne

      jest dla nich – Boże Ciało!

      Boże Ciało

      Boże Ciało – kolorowanki

       (należy kliknąć link lub go skopiować, by obejrzeć prezentację)

      2.

      https://view.genial.ly/5ed242249be45e112004d3cd/interactive-content-boze-cialo-procesja?fbclid=IwAR2QaK3pzyOQr6d-9TEw5B7sjFOfcjykkHgrsoDIlOT-flenFNgtXT8LtdM

      3. 

      https://biteable.com/watch/serce-jezusa-dzieci-modsze-2601338?fbclid=IwAR2dWXPgrOlX8wEAnbhHs-505VicHSWlS2wHbeqYbqMEO2V5nlq8ZpJgevg


      Kochane dzieci!

      W tym tygodniu przypada

      bardzo ważny dzień…

      1 CZERWCA to DZIEŃ DZIECKA

      czyli Wasze święto.

      Z tej okazji życzę Wam,

      aby uśmiech zawsze gościł

      na Waszych twarzach,

      a każdy dzień był wspaniałą przygodą.

      Temat tygodnia: Święto dzieci

      Cele:

      – wzbogacenie wiedzy dzieci na temat życia na innych kontynentach

      – rozwijanie wyobraźni

      – rozwijanie umiejętności plastycznych

      – budzenie uczucia przyjaźni do najbliższych kolegów

      – wdrażanie do uważnego słuchania

      – nauka umiejętnego posługiwania się balonem podczas ćwiczeń

      – zapoznanie z prawami dziecka

      Poniedziałek 1.06.2020

       

      1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

      1. „Kto skąd pochodzi?” – podróż z globusem.

      Dziecko ogląda globus, mówi do czego służy i co można na nim znaleźć. Wskazuje kontynenty, odczytuje ich nazwy. Wypowiada się na temat dzieci zamieszkujących różne kontynenty.

      1. Moim marzeniem jest…” – zabawa słowna. Dziecko kończy zdanie mówiąc o swoich marzeniach.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 52 – 6latki, s. 46 – 5latki.

      Rysuj tort po śladzie i pokoloruj go według własnego pomysłu. Na torcie narysuj tyle świeczek ile masz lat.

      1. „Autoportret” – zabawa plastyczna.

      Dziecko na kartkach A5 rysuje autoportret.

      Wtorek 2.06.2020

      1. „Przyjaciel” – słuchanie wiersza B. Koronkiewicz.

      Przyjaciel to jest wyjątkowy ktoś wśród ludzi,

      ten, kto ma przyjaciela, nigdy się nie nudzi.

      Z nim rozmowa na pewno przyjemność ci sprawi,

      gdyż to samo was smuci i to samo bawi.

       

      Przyjaciel to ktoś taki, kto cię nie zawiedzie,

      bo „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”,

      To ktoś, z kim chcesz podzielić się ciastkiem, cukierkiem,
      i do kogo mieć możesz zaufanie wielkie.

       

      Z przyjacielem masz zwykle jakieś wspólne sprawy,

      ty pożyczysz mu książkę, on ci film ciekawy,

      Czasem się z nim umówisz, by pograć w gry nowe

      i życzenia też złożysz mu urodzinowe.

       

      Przyjaciel, kiedy trzeba, na pewno pomoże.

      Z nim pójdziesz pograć w piłkę, pobiegasz na dworze

      Albo spotkasz się w domu, kiedy wiatr i słota.

      Bo prawdziwy przyjaciel jest na wagę złota!

      Rozmowa na temat wiersza.

      – Jaki jest przyjaciel?

      – Kiedy poznajemy prawdziwych przyjaciół?

      – Czym możemy podzielić się z przyjacielem?

      – Jakie zabawy można organizować z przyjacielem?

      – Kto jest Twoim przyjacielem?

      1. „Dobierz rym” – zabawa słowna.

      Dziecko podaje dowolne, wymyślone przez siebie rymujące się słowa.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 53 – 6latki.

      Przeczytaj zdania samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.

      1. Narysuj swojego przyjaciela.

      Jeśli to możliwe i rodzicie zgodzą się – zadzwoń do niego. Na pewno się ucieszy.

      Środa 3.06.2020

      1. Przygotuj: balon.

      Wykonaj ćwiczenia:

      – przekładanie balonika z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową

      – podrzucamy balonik w górę i próbujemy go złapać

       – podrzucamy balonik w górę i próbujemy klasnąć w dłonie przed złapaniem balonika

      – z postawy zasadniczej unosimy raz prawą, raz lewą nogę i za każdym razem przekładamy balonik pod kolanem

      – w siadzie podpartym o nogach ugiętych między kostkami balonik. Ruch: prostujemy i uginamy nogi w kolanach.

      – w postawie stojąc na przemian raz jednym raz drugim kolanem staramy się podbijać balonik, tak żeby nie upadał nam na podłogę,

      – ćwiczenie jak wyżej tylko podbijamy balonik łokciami,

      – ćwiczenie jak wyżej tylko podbijamy balonik czołem,

      – kładziemy balonik na podłodze i przemieszczając się na czworakach toczymy balonik głową po podłodze,

      – postawa rozkroczna, balonik między kolanami, wykonujemy niskie podskoki, balonik nie może nam wypaść i staramy się nie ściskać zbyt mocno tak, żeby nie pękł.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 54 – 6latki, s. 47 – 5latki.

      Pokoloruj cyfry ukryte na obrazku.

      1. Przyjaciel z bajki” – lepienie z plasteliny.

      Dziecko lepi z plasteliny wymyślonego bajkowego przyjaciela.

      Czwartek 4.06.2020

      1. „Czego brakuje” – zabawa dydaktyczna.

      Na dywanie ułóż kilka zabawek, zapamiętaj je. Rodzic chowa jedną zabawkę, a dziecko odgaduje czego brakuje.

      Następnie ułóż zabawki, zapamiętaj ich kolejność i zamknij oczy. Rodzic zamienia miejscami zabawki, a dziecko próbuje odgadnąć, co się zmieniło.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 55 – 6latki, s. 48 – 5latki.

      2. „Jakie miejsce chciałbyś odwiedzić?” – wypowiedź dziecka.

      Następnie dziecko rysuje kredkami pastelowymi swoje wymarzone miejsce.
      Zwróć uwagę na zagospodarowanie całej kartki.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 56 – 6latki, s. 49 – 5latki.

      Znajdź dwa takie same obrazki i otocz je pętlami.

      Piątek 5.06.2020

      1. Krystian w bajkowej krainie” – słuchanie bajki D. Kossakowskiej.

      W pewnej bajkowej krainie wszyscy jej mieszkańcy byli bardzo mili. Pomagali sobie w trudnych chwilach, wspólnie spędzali wolny czas. Dzieci bawiły się grzecznie i nigdy nie kłóciły się. Aż tu pewnego dnia do bajkowej krainy przyjechał chłopiec o imieniu Krystian. Był bardzo hałaśliwy i nic mu się nie podobało. Zaczął zabierać dzieciom zabawki. Niektórym z nich nie pozwalał wspólnie bawić się. Dzieci były zdziwione zachowaniem Krystiana. Nigdy wcześniej nikt tak nie zachowywał się. Było im przykro i postanowiły porozmawiać z Krystianem. Chciały nauczyć go zgodnej zabawy i powiedzieć jakie zasady obowiązują w ich krainie. Ale Krystian nie chciał ich słuchać. Powiedział, że jest od nich mądrzejszy, zna ciekawsze zabawy i zamierza rządzić bajkową krainą. Wtedy dzieci poprosiły o pomoc dziadka Leona, który zawsze pomagał im w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nie wiadomo co dziadek powiedział Krystianowi, ale gdy Krystian przyszedł następnego dnia do dzieci – był zupełnie innym chłopcem. Najpierw przeprosił wszystkich za swoje zachowanie, a później powiedział, że bardzo chce pozostać w bajkowej krainie i wspólnie bawić się. Obiecał też, że zawsze będzie przestrzegał ustalonych zasad.

      Rozmowa na temat wysłuchanej bajki.
      – Jacy ludzie mieszkali w bajkowej krainie?

       – Kto przyjechał do bajkowej krainy?

      – Jakim chłopcem był Krystian?

      – Jak zachowywał się Krystian w stosunku do innych dzieci?

       – Co czuły dzieci, gdy przebywał z nimi Krystian?

      – Czego dzieci chciały nauczyć Krystiana?

      – Co odpowiedział im Krystian?

      – Kogo dzieci poprosiły o pomoc?

      – Co zrobił Krystian po rozmowie z dziadkiem Leonem?

      – Jak myślisz, co dziadek Leon powiedział Krystianowi?

      1. Posłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=1NPR21aZPT4

      1. „Moje prawa” – zabawa plastyczna.

      Dziecko ilustruje wybrane przez siebie prawo.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 57 – 6latki, s. 50 – 5latki.

      Dla chętnych:

      https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/dzieci-swiata

       

      AKTYWNOŚCI – RELIGIA (dla dzieci uczęszczających)

      Szczęść Boże!

      Kochane Dzieci z okazji Waszego święta, życzę Wam wiele radości, Bożego błogosławieństwa, zdrowia, pomyślności i dużo uśmiechu. 

      Przesyłam kolejne tematy katechez. Omówienie treści znajduje się pod poniższymi linkami. Proszę kliknąć link lub go skopiować, a otworzy się prezentacja, następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.

      https://view.genial.ly/5ecec45395a58b0d8d8c7e21/interactive-image-1-jestem-dzieckiem-bozym?fbclid=IwAR2uaC6eZO3Bk4axAncOMRyNq8BiFj_rjKD7nUn1Sqd36p3tx668XuBpAyI

      https://view.genial.ly/5ec2388e4a81770d9df53cda/interactive-image-katecheza-przedszkolna?fbclid=IwAR0ZjdlH0HMnjnNdYxREjAoFYC_IZcC4r1HXmn8sPc-yaHrzm8pcKzigcSI

      Pozdrawiam serdecznie i życzę wielu łask Bożych na każdy dzień.

      Małgorzata Sklorz


      Witam Was w kolejnym tygodniu maja.

      Jest to tydzień wyjątkowy, bo będziemy

      obchodzić bardzo ważne święto

      „Dzień Matki”

      Dlatego tematem tego tygodnia będzie:

       MOJA RODZINA

      Cele:

      – kształtowanie szacunku do rodziców;

      – utrwalanie nazw członków najbliższej rodziny;

      – wdrażanie do uważnego czytania;

      – doskonalenie sprawności manualnej;

      – rozwijanie inwencji twórczej;

      – umuzykalnianie dzieci;

      – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

      Poniedziałek  25.05.2020r.

      1. „Moja mama” słuchanie wiersza D. Kossakowskiej

      Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie.

      Drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie.

      Moja mama lubi, skakać przez kałuże,

      kiedy z nieba lecą krople deszczu duże.

      Moja mama lubi, rano kiedy wstanie,

      zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie.

      Moja lubi śpiewać różne kołysanki,

      o gwiazdach na niebie i o kocie Hanki.

      A moja mamusia jest bardzo kochana,

      przytula mnie czule wieczorem i z rana.

      Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają.

      Uśmiech, czułe serce dla swych dzieci mają.

      Więc my dzisiaj razem życzenia składamy.

      Niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy.

      2. Rozmowa na temat wiersza.

      – Co lubią robić mamy, przedstawione w wierszu?

      – Z jakiej okazji składamy mamom życzenia w maju?

      – Czego życzymy mamom w dniu ich święta?

      3.Karta pracy, cz. 4, s. 40 – 6latki, s. 36 – 5latki.

         Popatrz na obrazki i powiedz co dzieci robią wspólnie z rodzicami.
      Powiedz, jak ty spędzasz czas z mamą i tatą.

      4.Oglądnij zdjęcia rodziców w albumach , następnie narysuj ich portret przy
         użyciu kredek

      Wtorek 26.05.2020r.

      1. Słuchanie i nauka piosenki „Kocham Cię”

      https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA&list=PLAd3a4DKE1p5dmQJhb6VuaVfRkBLDYNuB

      2. Omówienie piosenki

      – kto jest bohaterem piosenki?

      – z ilu zwrotek składa się piosenka?

      – określ czy piosenka jest wolna, czy szybka, smutna czy wesoła?

      3. „Dokończ zdanie” – zabawa słowna.

      Mama i tata to moi…………..

      Mój brat jest dla mamy i taty…………..

      Dziadek i babcia to rodzice…………..

      Dla babci i dziadka jestem…………..

      Mój tata dla mojej babci jest…………..

      Moja mama dla mojego dziadka jest…………..

      Tata mojej mamy to mój…………..

      Mama mojej mamy to moja…………..

      Siostra mojego taty jest moją…………..

      Brat mojej mamy to mój…………..

      Brat mojego taty to mój…………..

      4. Karta pracy , cz.4, s. 41 – 6latki, s. 37 – 5 latki.

      Kim w przyszłości chce zostać Kasia i Felek?. W ramce na dole narysuj swój wymarzony zawód

      Środa 27.05.2020r.

      1. Wskazywanie miejsc na kartce przy użyciu guzika

      – górny brzeg kartki

      – dolny brzeg kartki

      – prawy brzeg kartki

      – lewy brzeg kartki

      – lewy górny róg

      – prawy górny róg

      – lewy dolny róg

      – prawy dolny róg

      2.Rysowanie linii na kartce.

      – od góry do dołu 2 linie czerwone

      – od dołu do góry 2 linie czarne

      – od lewego brzegu do prawego 3 linie zielone

      – od prawego brzegu do lewego 3 linie niebieskie

      3. Zabawy z mapą.

      – Wskazywanie górnego i dolnego brzegu mapy.

      – Określenie co znajduje się na górze mapy, a co na dole, nazwanie kierunków

        świata.

      – Określenie co znajduje się z prawej, a co z lewej strony mapy, nazwanie

        kierunków świata.

      – Odszukanie na mapie miejsca zamieszkania, wskazywanie drogi do

        morza, w góry.

      – Określenie położenia miasta względem Warszawy (na prawo od Warszawy,

        na lewo, w górę, w dół).

      4.Karta pracy cz.4, s. 42

      Przeczytaj i narysuj co znajduje się na liście zakupów.

      Czwartek 28.05.2020r.

      1.Karta pracy, cz. 4, s. 43 – 6 latki, s. 39 – 5latki. 

          Przeczytaj zdania i narysuj co Ola podarowała rodzicom z okazji ich święta.

      2.Karta pracy cz. 4, s. 44  – 6 latki, s. 40 – 5latki. 

          Połącz kwiaty z ich cieniami

      3. Wyprawka 33.

          Wytnij elementy i przyklej każdy z nich na oddzielnej kartce. Nazwij emocje,
      które przeżywają dzieci i narysuj sytuacje im towarzyszące.

       Piątek 29.05.2020r.

      1.„Mama” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej

      Każda mama umie czarować,

      zmieniać smutek w uśmiech na twarzy.

      Umie podać pyszne śniadanie,

      upiec ciasto, o którym marzysz.

      Pięknych bajek zna chyba tysiące,

      O księżniczkach, rycerzach, krasnalach.

      I potrafi też opowiadać

      o podróżach, dalekich krajach.

      Kocha ciebie jak nikt na świecie.

      W trudnych chwilach jest zawsze blisko.

      Kiedy pomoc jest ci potrzebna,

      ona zrobi dla ciebie wszystko.

      2.Rozmowa na temat wiersza.

      – Co potrafi robić każda mama?

      – W jakich chwilach mama jest blisko dziecka?

      3.Nauka wiersza razem z misiem.

      – Dziecko razem z misiem słucha wiersza.

      – Dziecko mówi wiersz misiowi patrząc mu w oczy.

      – Recytacja wiersza do prawego i lewego ucha misia.

      4.Karta pracy cz.4, s. 45 – 6 latki.

          Przeczytaj zdania samodzielnie lub z pomocą rodzica.

      Dla chętnych:)

      dodawanie

      dodawanie -> pobierz

      Aktywności z Religii (dla uczęszczających dzieci)

      Na Dzień Mamy :

       link do katechezy :

      https://view.genial.ly/5ec1380f8e243b0d5a335827/game-breakout-wyrazam-milosc-do-mojej-mamy?fbclid=IwAR1GkDETTV6rqQJMaNAxULay8_W7KUrcmg7CGX1ee4VVT061Hke2aqRZqVU

      proponuje kolorowanki:

      kolorowanka-Laurka na Dzień Matki -> pobierz

      Róża dla mamy -> pobierz


      Witam Was serdecznie w nowym tygodniu

      i zapraszam do wspólnej zabawy!

      Temat tygodnia: Muzyka i teatr

      Cele:

      – rozbudzenie zainteresowań muzycznych;

      – rozwijanie logicznego myślenia;

      – usprawnianie grafomotoryki;

      – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;

      – wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem;

      – doskonalenie umiejętności układania opowiadania zainspirowanego rekwizytami.

       

       

      Poniedziałek 18.05.2020

       

      1. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „f”.

      Karta pracy: cz. 4, s. 26 – 6latki, s. 24 – 5latki.

      1. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „flaga”.

       – Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

       – Wypowiadanie kolejnych głosek.

       – Liczenie głosek.

      2. Prezentacja litery „f” drukowanej małej i wielkiej.

      3. Demonstracja litery „f” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

       – Pokaz pisania litery f, F bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.

       – Omówienie miejsca zapisu litery „f” małej i wielkiej w liniaturze.

       – Analiza kształtu litery f, F.

       – Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

      4. Karta pracy: cz. 4, s.27 – 28 – 6latki , s. 25 – 26 – 5latki.

       

      Wtorek 19.05.2020

       

      1. Słuchanie opowiadania pt. „Instrumenty muzyczne” Kossakowskiej

      Każdy z nas może usłyszeć różne dźwięki. Mogą to być odgłosy natury: szum wiatru, morza, śpiew ptaków, głosy zwierząt. Mogą to też być odgłosy ulicy: pędzące samochody, motocykle, tramwaje. Czasami słyszymy muzykę w telewizji lub radio. Słyszymy też głosy innych ludzi. Wszystkie te dźwięki to drżenie powietrza. Instrumenty muzyczne działają właśnie na tej zasadzie. Te instrumenty, w których drga naprężona struna, to instrumenty strunowe takie jak: harfa, gitara, skrzypce, wiolonczela. Natomiast te, w których drga wdmuchiwane do rurki powietrze – to instrumenty dęte: flet prosty, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka. Osoby grające na instrumentach muzycznych to muzycy. Muzycy mogą grać w zespołach muzycznych lub w orkiestrze symfonicznej. Koncertów orkiestry symfonicznej możemy słuchać w filharmonii.

      1. „Grzechotka” – wykonanie instrumentu

      Potrzebne będą: plastikowe butelki np. po kefirze, kolorowy papier samoprzylepny, wypełnienie do butelek: groch, fasola, spinacze biurowe, kasza, makaron.

      Dziecko ozdabia plastikową butelkę elementami wyciętymi z kolorowego papieru samoprzylepnego. Następnie wsypuje do butelki fasolę, groch itp.

      1. „Koncert przedszkolaka” – improwizacja rytmiczna

      Zagraj na wykonanym przez siebie instrumencie: cicho, głośno, wolno, szybko.

      1. Karta pracy: cz. 4, s. 29 – 30 – 6latki, s. 27 – 28 – 5latki.

      Środa 20.05.2020

      1. Czy znasz te instrumenty?

      Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w

      1. Karta pracy: cz. 4, s. 31 – 33 – 6latki, s. 29 – 30 – 5latki.

      1. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce

      Włącz ulubioną muzykę. Najpierw wykonuj ćwiczenia w wolnym tempie, później te same ćwiczenia w szybszym tempie. Zaczynamy:

      – unosimy przodem w górę obie ręce i opuszczamy w dół,
      – unosimy przodem w górę na zmianę raz prawą rękę, raz lewą.
      – unosimy obie ręce w górę i podskakujemy jak piłeczka,
      – unosimy na zmianę raz jedną nogę w górę, raz drugą,
      – unosimy lewą nogę w górę i próbujemy wykonać kilka podskoków na prawej nodze, zmiana nogi ćwiczącej,
      – wykonujemy przysiady,
      – wykonujemy krążenie w tył raz prawej ręki, raz lewej,
      – unosimy ręce w górę i podskakując jak piłeczka staramy obrócić się o 360 stopni w prawą stronę, potem w lewą stronę,
      – biegniemy w miejscu unosząc wysoko kolana,
      – bieg w miejscu z uderzaniem piętami o pośladki.

      Czwartek 21.05.2020

      1. Posłuchaj wiersza pt. „Teatr” B. Koronkiewicz

      Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z życiem się miesza.
      To, co tam widzisz czasem Cię smuci, a innym razem rozśmiesza.
      Na scenie grają piękni aktorzy albo też lalki jak żywe.
      Wszystkie historie bardzo przeżywasz i wierzysz, że są prawdziwe.
      Przepiękne stroje i dekoracje zachwyt wzbudzają niemały,
      Siedzisz w fotelu i zapominasz na chwilę o świecie całym.
      Kupując bilet znasz swoje miejsce – ma numer w konkretnym rzędzie.
      Oglądasz spektakl w ciszy, skupieniu i czekasz, co dalej będzie.
      Kurtyna wznosi się na początku, opada po każdym akcie,
      A spacerować można, rozmawiać – w przerwie, to znaczy w antrakcie.
      By przedstawienie było ciekawe, żeby się nam podobało,
      By każdy szczegół współgrał z całością, pracuje ludzi niemało.
      Dla nich na koniec w podziękowaniu publiczność braw nie żałuje,
      Za reżyserię, grę, dekorację, wszystkim artystom dziękuje.
      Jest takie miejsce piękne i ważne, bo do przemyśleń nas zmusza,
      To teatr. Teatr na tym polega, że uczy, bawi i wzrusza.

      1. „Co robi aktor?” – swobodne wypowiedzi dziecka.

      Karta pracy cz. 4, s. 34 – 6latki, s. 31 – 5latki.

      1. Wyprawka, s. 31.

      Wytnij wszystkie elementy. Wykorzystaj je do zilustrowania wymyślonego przez siebie opowiadania.

      1. Karta pracy cz. 4, s. 35 – 36 – 6latki, 32 – 33 – 5latki.

      Piątek 22.05.2020

      1. Rozwiąż zagadki:

      W lesie zbieram kwiatki,
      wilka się nie boję.
      Zrobię kilka skoków
      i przed domkiem babci stoję.              (Czerwony Kapturek)

      Jesteśmy różowe,
      po cztery nóżki mamy.
      I wspaniały domek
      przez jedną z nas zbudowany.            (Trzy świnki)


      Jestem chłopcem z drewna,
      wszyscy mnie tu znają.
      Gdy zaczynam kłamać,
      na mój nos spoglądają.                      (Pinokio)

      1. „Jaką bajkę lubisz najbardziej?”

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 37 – 6latki, 34 – 5latki.

      1. Wyprawka, s. 32.

      Powycinaj elementy i umieść je na patyczkach. Przygotuj przedstawienie o Czerwonym Kapturku.

      1. Karta pracy, cz. 4, s. 38 – 39 – 6latki, 35 – 5latki.

      Aktywności z Religii (dla dzieci uczęszczających)

      Szczęść Boże!

      1.Przesyłam dzisiaj prezentację na 100 – lecie urodzin Świętego Jana Pawła II. Można skorzystać klikając lub kopiując poniższy link:

      https://view.genial.ly/5eb3efb9d4d59a0d61ff878a/presentation-jan-pawel-ii-przedszkole?fbclid=IwAR1O4pAfwGOlNxUr1HO0c3WAapXMCMa5bFtrOF5RkSWJIHjSorxjnYt73wA

      2. Przesyłam link do piosenki o Św. Janie Pawle II i katechezy o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

      Natomiast w załączniku kolorowanki do wydruku: Święty Jan Paweł II i Wniebowstąpienie Pana Jezusa, które będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę.

      https://youtu.be/Z2VUDj8EoOI

      https://view.genial.ly/5ebb01d2c2ecf10d6a54b7b0/guide-pan-jezus-wstepuje-do-nieba?fbclid=IwAR2JwGIMkx4RkST7k6VChGkYV0fHYBLOLeO8-b3cJD26ufKUK3X6PjyGexw

      Pozdrawiam serdecznie i życzę opieki Maryi – Królowej Majowej

      oraz Św. Jana Pawła II

      Małgorzata Sklorz


      Witajcie po weekendzie!!

      W tym tygodniu będziemy zajmować się tematyką,

      którą bardzo lubicie a mianowicie

      „Kosmiczne podróże”

      Cele:

      – doskonalenie słuchu fonematycznego

      – usprawnianie grafomotoryki

      – rozwijanie sprawności fizycznej

      – umuzykalnianie dzieci

      – rozwijanie inwencji twórczej

       

      Poniedziałek 11.05.2020

      1. „Klocki Zygmunta” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

      Zygmunt ma dziś wspaniały humor. Z samego rana dostał od cioci klocki. Od dawna o takich marzył. Można z nich budować różne rzeczy. Dzisiaj Zygmunt zbudował zamek. Są w nim okna, drzwi, no i najważniejsza rzecz – zegar. Są też trzy wieże, a na najwyższej z nich powiewa flaga.  Chłopiec zaplanował, że w jego zamku zamieszkają ufoludki– Biegus i Drumek. Zygmunt myśli, że ufoludkom spodoba się ich nowy dom. Teraz mieszkają w pudełku razem z innymi zabawkami i chyba już czas, aby miały własny zamek.

      Rozmowa na temat opowiadania.

      – Jaki prezent dostał Zygmunt od cioci?

      – co zbudował Zygmunt?

      – Jak wygląda zamek Zygmunta?

      – Kto zamieszka w zamku zbudowanym przez Zygmunta?

      – Gdzie teraz mieszkają Biegus i Drumek?

      1. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „z”.

      Karta pracy: cz. 4, s. 10.

      1. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „zamek”.

       – Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

       – Wypowiadanie kolejnych głosek.

       – Liczenie głosek.

      2. Prezentacja litery „z” drukowanej małej i wielkiej.

      3. Demonstracja litery „z” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

       – Pokaz pisania litery z, Z bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.

       – Omówienie miejsca zapisu litery z małej i wielkiej w liniaturze.

        – Analiza kształtu litery z, Z.

       – Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

      4. Karta pracy: cz. 4, s.10.

       

      Wtorek 12.05.2020

      1.Rozwiązanie zagadki

      Jest on ozdobą nocnego nieba, więc gdy się ściemnia szukać go trzeba. Czasem okrągły jest, czasem znika, to znów przybiera kształt rogalika?” (księżyc)

      2. Słuchanie informacji na temat księżyca

      https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA

      3. Księżycowy krajobraz- malowanie farbą mydlaną

      – poznanie nowej techniki plastycznej

      Jak zrobić farbę mydlaną?

      Potrzebne będzie mydło w kostce i woda.

      Mydło należy zetrzeć na tarce o dużych oczkach, dodać pół litra ciepłej wody i całość zblendować.

      Do masy mydlanej można dodać barwnik spożywczy lub farbę plakatową.

      Gdy już farba mydlana jest gotowa, zaczynamy malować księżycowy krajobraz przy użyciu palców (nie potrzebujemy pędzla).

      1. Karta pracy cz.4, s.11.

      2. Wyprawka s. 30.

      Środa 13.05.2020

      1. „Podróż do nieznanej krainy” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

      Wsiadam do rakiety i wyruszam w drogę.

      Nieznane krainy dzisiaj poznać mogę.

      Chcę zobaczyć morze, albo piękne góry.

      Chcę popatrzeć w niebo oraz dotknąć chmury.

      Może spotkam kogoś kto mieszka daleko.

      Ma zielone oczy i uwielbia mleko.

      Gdy wrócę z podróży, zdjęcia wam pokażę.

      I być może powiem o czym jeszcze marzę.

      Rozmowa na temat wiersza.

      – Jakim pojazdem podróżował bohater wiersza?

      – Jakie krainy chciał poznawać?

      – Co chciał zobaczyć?

      – Kogo chciał spotkać?

      – Co zrobi bohater wiersza, gdy wróci z podróży?

      1. Karta pracy cz.4,s.12.

      1. Ćwiczenia taneczne przy piosence „W układzie słonecznym”

      https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

      1. Karta pracy cz.4,s.13.

        

       

      Czwartek 14.05.2020

      1. Nieznana planeta” – opowieść ruchowa D. Kossakowskiej.

      Dzisiaj wybierzemy się w daleką podróż. Polecimy na nieznaną planetę. Do podróży musimy przygotować się. Zakładamy kosmiczny skafander, buty i rękawice

      (dzieci naśladują zakładanie wszystkich elementów garderoby).

      Na głowę zakładamy kosmiczny hełm. Wsiadamy do rakiety i zaczynamy odliczanie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 start. Szybko wznosimy się do góry

      (dzieci mówią szyszyszyszy).

      Mijamy statki kosmiczne, pozdrawiamy innych kosmonautów

      (dzieci machają ręką).

      Lądujemy na nieznanej planecie. Ostrożnie wysiadamy z rakiety. Przeskakujemy po kamieniach (dzieci naśladują skoki),

      podrzucamy do góry złoty pył. Widzimy kolorowe ptaki, zaczynamy latać razem z nimi. Jesteśmy zmęczeni, odpoczywamy zamykając na chwilę oczy. Otwieramy oczy i widzimy, że ktoś idzie w naszą stronę. to mały stworek podobny do pluszowego misia. Wita się z nami (dzieci witają się z rodzicami, rodzeństwem)

      i mówi, ze chce polecieć z nami na Ziemię. Szybko biegniemy z nim do rakiety, odliczamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 start i już za chwilę lądujemy na Ziemi.

      Co możemy pokazać naszemu gościowi i czego możemy go nauczyć? (dzieci podają propozycje zabaw).

      1. „Pojazd kosmiczny” – praca plastyczno-techniczna

       Dziecko wykonuje pojazd kosmiczny wykorzystując zgromadzone materiały:

      pudełka różnej wielkości, plastikowe nakrętki, folię aluminiową,

      kolorowy papier.

      1. Karta pracy cz.4,s.14 – 15.

      Piątek 15.05.2020

      1. „Co to?” – rozwiązywanie zagadek słownych B. Koronkiewicz.

      W dzień widać na nim chmury i słońce, A nocą Księżyc i gwiazdy lśniące.

      Na nim samolot drogę swą znaczy,

      Podnosisz głowę, by je zobaczyć. (niebo)

      Nocą na niebie są ich tysiące,

      W dzień widać tylko najbliższą –( Słońce)

      Mały i Wielki Wóz z nich się składa.

      Pomyśl życzenie, gdy któraś spada! (gwiazdy)

      Ono nam ciepło na Ziemi daje

      I dzięki niemu dzień jasny wstaje.

      Na złoty kolor opala skórę,

      Albo się chowa za dużą chmurę. (słońce)

      Są we wszechświecie porozrzucane,

      Te wokół Słońca najbardziej znane.

      Wśród nich jest Ziemia, na niej żyjemy,

      Czy ktoś na innych mieszka, nie wiemy. (planety)

      2.Karta pracy cz.4,s.16.

      3.„Spotkanie z ufoludkiem” – słuchanie opowiadania B. Koronkiewicz.

      Wczoraj wieczorem mamusia przeczytała mi bajkę o kosmitach, pocałowała na dobranoc i wyszła z pokoju, a ja wtuliłem się w poduszkę i prawie zasnąłem. Myślałem o tej bajce i o tym, że chciałbym spotkać takiego ufoludka. Nagle wydało mi się, że słyszę pukanie do okna. Trochę się wystraszyłem, ale tylko trochę, bo przecież nie jestem już małym dzieckiem. Powoli odwróciłem głowę w stronę okna i wyskoczyłem z łóżka, ponieważ za oknem zobaczyłem dziwną postać. Podszedłem bliżej i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę: tam był ufoludek! Przyklejał twarz do szyby, nos mu się rozpłaszczył i prosił mnie, żebym go wpuścił. Otworzyłem okno, które i tak było trochę uchylone, a wtedy dziwny stworek szybko wskoczył do pokoju i mogłem mu się lepiej przyjrzeć. Był zielony, zupełnie jak w bajce. Miał wielkie, świecące oczy, antenki zamiast uszu i bardzo szeroki nos. Na sobie miał błyszczące i szeleszczące ubranko i był mojego wzrostu. Chciałem go zapytać, czy tak jak ja ma sześć lat, ale jakoś nie dałem rady wydobyć z siebie głosu. Nie ze strachu, tylko z wrażenia. A on pokazał mi taki jasny punkcik na niebie i powiedział, że tam mieszka. Mówił w jakimś dziwnym języku, ale ja wszystko rozumiałem. W końcu i ja się odezwałem. Spytałem, czy jest głodny, bo przecież gościa trzeba czymś poczęstować. Pokręcił głową, a więc mnie zrozumiał i już wiedziałem, że zostaniemy przyjaciółmi. Powiedział, że jest bardzo zmęczony, gdyż ma za sobą daleką podróż. Położył się na dywanie, zamknął oczy, a ja mu podłożyłem pod głowę swoją poduszkę i wyobrażałem sobie jak się rodzice rano zdziwią, kiedy przyprowadzę gościa na śniadanie. Obudził mnie wesoły głos mamy. Pytała, w kogo rzucałem w nocy poduszką. Jak to rzucałem? Dałem ją swojemu gościowi, który na niej spał. Otworzyłem oczy i… nie zobaczyłem zielonego ludzika. Pewnie przestraszył się mamy, bo jest duża  i chyba nie wierzy w ufoludki. A teraz się śmieje, gdy słucha o moim spotkaniu z nowym przyjacielem. Opowiem dzieciom w przedszkolu, one na pewno uwierzą.

      Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie.

      – Jaką bajkę przeczytała mama swojemu synowi wieczorem?

      – O czym myślał chłopiec?

      – Kogo chłopiec zobaczył za oknem?

      – O co ufoludek poprosił chłopca?

      – Jak wyglądał ufoludek?

      – Gdzie mieszkał ufoludek?

      4.Karta pracy cz.4,s.17.

      Udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek!!!

      Aktywność z Religii (dla dzieci uczęszczających)

      Szczęść Boże!

      Dla Kochanych Przedszkolaków przesyłam link do katechezy na miesiąc maj. Należy kliknąć w link lub go skopiować. Pod pierwszym linkiem znajduje się piosenka o Matce Bożej, a pod drugim prezentacja należy klikać w elementy, które się poruszają zgodnie ze strzałką.


      https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64     

      https://view.genial.ly/5ea423cdda73ac0d8be9acbf/social-action-nabozenstwo-majowe-przedszkole?fbclid=IwAR1IULOTcHIHLP5M79GFmzeAk8Z4QVtMNMDeNQSNbeDzWWmuJe73YV1pLTY

      Pozdrawiam serdecznie i życzę opieki Matki Bożej na każdy dzień

      Małgorzata Sklorz


      Temat tygodnia: Polska – moja ojczyzna

       

      Poniedziałek 4.05.2020

      1. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „p”.

      Karta pracy: cz. 4, s. 18.

      1. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „Polska”.

       – Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

       – Wypowiadanie kolejnych głosek.

       – Liczenie głosek.

      2. Prezentacja litery „p” drukowanej małej i wielkiej.

      3. Demonstracja litery „p” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

       – Pokaz pisania litery p, P bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.

       – Omówienie miejsca zapisu litery p małej i wielkiej w liniaturze.

       – Analiza kształtu litery p, P.

       – Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

      4. Karta pracy: cz. 4, s.19.

       

       

      Wtorek 5.05.2020

      1. „Wars i Sawa” – posłuchaj legendy:

       https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc

      2. Odpowiedz na pytania:

      – Kim był Wars?
      – Kogo wyłowił rybak z rzeki?
      – Jak miała na imię syrena?
      – Jak ludzie nazwali miejsce, w którym mieszali Wars i Sawa?

      1. Karta pracy cz. 4, s. 22

      2. Ułóż puzzle: https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiKoCTSNvcJ5DV80

      3. Karta pracy cz. 4. 20 -21.

      Środa 6.05.2020

      1. Obejrzyj:

       https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

      2. Karta pracy cz.4, s. 23

      3. Zaśpiewaj:

       https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

      4. „Godło Polski”

      Połącz kropki i pokoloruj:

      https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/godlo-polski-po-kropkach-grafomotoryka/

      Czwartek 7.05.2020

      1. Posłuchaj wiersza pt. „Nasza ojczyzna” D. Kossakowskiej.

      Wisłą płyniemy od gór aż do morza.
      Każdy podziwia nasz piękny kraj.
      Piękny jest zimą, piękny jesienią
      i wtedy kiedy jest maj.
      Gdy polskie flagi wiszą
      i dumnie w słońcu się mienią.
      Gdy wszyscy podziwiają,
      biel połączoną z czerwienią

       

      1. „Powiewa flaga” – ćwiczenia oddechowe.

      Przygotuj dwa kawałki bibuły – biały i czerwony. Trzymając bibułę przed sobą dmuchaj na nie wprawiając je w ruch.

      1. Flaga – wydzieranka”

      Wyklej flagę papierem lub bibułą:

      https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/flaga-polski-do-kolorowania-i-wylepiania/

      Piątek 8.05.2020

      1. Odróżnianie monet i banknotów.

      Potrzebne będą: monety i banknoty.

      Dziecko ogląda zgromadzone monety 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł oraz banknoty 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł.

      – Porównaj dwie strony monet – orła i reszkę.

      – Ustal wartości oglądanych pieniędzy. Wskaż, które z nich mają największą wartość.

      1. „Zabawa w sklep”

      Spróbuj w domu przygotować sklep, a rodziców i rodzeństwo zaproś do kupowania.

      1. Karty pracy, cz. 4, s. 24 -25 – tylko 6 latki.

      Dodatkowe aktywności:

      https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/PRZEDSZKOLANKOWY-BAZGROLNIK-PRZEDSZKOLAKA-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-5.pdf

      https://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcja-12-Matematyka.pdf

      Proponowane aktywności z Religii :

      Szczegóły w linku poniżej:

      Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę

       

      Poniedziałek 27.04.2020

      1. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „ł”.

       Karta pracy: cz. 4, s. 2.

      1. Analiza i synteza słuchowa wyrazu „łodyga”.

       – Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

       – Wypowiadanie kolejnych głosek.

       – Liczenie głosek.  

      1. Prezentacja litery „ł” drukowanej małej i wielkiej.

      2. Demonstracja litery „ł” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

       – Pokaz pisania litery ł, Ł bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.

       – Omówienie miejsca zapisu litery ł małej i wielkiej w liniaturze.

       – Analiza kształtu litery ł, Ł.

       – Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

      3. Karta pracy: cz. 4, s.3.

       

      ——————————————————————

      Wtorek 28.04.2020

      1. „Nasza Ziemia” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

      Morza, rzeki, oceany i wysokie góry.

      Sosny, dęby oraz świerki co pędzą do chmury.

      Błękit nieba, zieleń trawy, ptaki śpiewające.

      Deszcz co dzwoni o parapet i gorące słońce.

      Wszystko to jest nasza Ziemia, na której żyjemy.

      Drugiej takiej pięknej, nigdzie nie znajdziemy.

      1. „Jak wygląda nasza Ziemia” – swobodne wypowiedzi.

       Oglądanie mapy świata, zwrócenie uwagi na występujące na niej kolory. Wyjaśnienie co oznaczają kolory umieszczone na mapie.

      2. Karta pracy: cz. 4, s. 4-5.

      3. Wyprawka, s. 26.

      —————————————————————–

      Środa 29.04.2020

      1. „Dbamy o Ziemię” –śpiewanie rymowanki A. Olędzkiej na melodię „Panie Janie”.

      Dużo śmieci, dużo śmieci.

      Wszędzie jest, wszędzie jest.

      Żeby było czysto, trzeba je pozbierać.

      Spieszmy się, śpieszmy się.

       

      Nasza ziemia, nasza ziemia.

      Czysta jest, czysta jest.

      Bardzo ją kochamy, więc o czystość dbamy.

      Cieszmy się, cieszmy się.

       

      Segregujmy, segregujmy.

      Śmieci dziś, śmieci dziś.

      Segregacja śmieci, segregacja śmieci.

      Ważna jest, ważna jest.

      1. Karta pracy: cz. 4, s. 6 -7.

      2. Wyprawka, s. 28.

       —————————————————————–

      Czwartek 30.04.2020

      1. „Kolorowe nakrętki” (potrzebne będą: plastikowe nakrętki w różnych kolorach i różnej wielkości, pojemniki, napisy: czerwony, żółty, biały, niebieski, małe, duże)

      – Segregowanie według koloru.

      Ustawiamy 4 pojemniki z napisami: czerwony, żółty, biały, niebieski. Dziecko wkłada nakrętki do odpowiednich pojemników, a następnie liczy, ile nakrętek znajduje się w poszczególnych pojemnikach.

      – Segregowanie według wielkości.

      Dziecko wkłada nakrętki do pojemników z napisami: małe, duże, a następnie liczy i porównuje, gdzie jest więcej.

      -„Gdzie leży nakrętka” – zabawa ćwicząca orientację przestrzenną.

      Dziecko kładzie nakrętkę z prawej strony, z lewej strony, przed sobą, za sobą.

      – Kompozycja z nakrętek.

      Dziecko układa z nakrętek dowolne kompozycje.

      2. Karta pracy: cz. 4. s. 8 – 9.

      3. Wyprawka, s. 29.

       

      Dodatkowe aktywności:

      – Posegreguj śmieci: https://learningapps.org/watch?v=pktift6it01

      – Słowo na literkę:         http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke

      Religia (dla dzieci uczęszczających)

      Proszę w podręcznikach zrealizować karty pracy o Mszy Świętej


      Grupa 5-6 – latków

      Rok szkolny: 2018/2019

      Wychowawca: mgr Monika Kosior

      Nauczyciel wspomagający: mgr Ewa Monkos

      Pomoc nauczyciela: Marta Łach, Jolanta Goniwiecha/Justyna Jędrasik

      Liczba dzieci: 18 osób       Dnia 19.03.2019r. grupy Pszczółki i Mądre Sowy wraz z paniami wybrały się do Częstochowy na Edukacyjny show pt. „Pszczółka Pola odkrywa sekrety ula”. Dzieci miały możliwość rozmowy z animowaną pszczółką , która wprowadziła ich w tajemniczy świat owadów, żyjących już w czasach dinozaurów. Czy wszystkie pszczoły mieszkają w ulach ? Jak powstaje miód ? Na czym polega zapylanie ? Czego ludzie nauczyli się od pszczół ? Jak pszczoły widzą świat i jak się porozumiewają między sobą ? Na te pytania i wiele innych przedszkolaki z pewnością uzyskały odpowiedzi i zaspokoiły swoją ciekawość.

      Robimy mydełka 06.03.2019r.

      Dzień Babci  i Dziadka – 23.01.2019r.

      Dekorowanie świątecznych pierników – 11.12.2018 r.

      IMG_20181211_090459 IMG_20181211_090509 IMG_20181211_090521 IMG_20181211_090535 IMG_20181211_090543 IMG_20181211_090556 IMG_20181211_091923 IMG_20181211_091931 IMG_20181211_091945 IMG_20181211_091954 IMG_20181211_092007 IMG_20181211_092331


      Tworzymy choinkę na konkurs „Zaczarowana choinka 2018”

      IMG_20181129_091714 IMG_20181129_091719 IMG_20181129_091725 IMG_20181129_091732 IMG_20181129_091704 IMG_20181129_120625 IMG_20181129_120752 IMG_20181129_120844 IMG_20181129_120934 IMG_20181129_121042 IMG_20181129_121130 IMG_20181129_121236 IMG_20181129_121306 IMG_20181129_121422 IMG_20181129_121521 IMG_20181129_121628 IMG_20181129_121731 IMG_20181129_121855 IMG_20181203_113337 IMG_20181203_113446 IMG_20181203_113536 IMG_20181204_121858 IMG_20181204_121901 IMG_20181204_121911 IMG_20181204_122614 IMG_20181206_103123


      Wizyta Świętego Mikołaja – 6.12.2018 r.


      Andrzejki – 30.11.2018 r.

      IMG_20181130_130429 IMG_20181130_130432


      Wycieczka do sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu – 26.11.2018 r.

      Cała relacja z wycieczki na stronie głównej przedszkola

      IMG_20181126_103505 IMG_20181126_103512 IMG_20181126_103527 IMG_20181126_103547 IMG_20181126_103608 IMG_20181126_130045 IMG_20181126_130102


      Dzień Pluszowego Misia – 23.11.2018 r.

      Więcej zdjęć na stronie głównej przedszkola

      IMG_20181123_090030 IMG_20181123_090101


      Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości – 9.11.2018 r.

      IMG_0608-1 IMG_0653-1 IMG_0654-1 IMG_0655-1 IMG_0656-1


      Pamiętamy o naszych zmarłych – 31.10.2018 r.

      IMG-20181031-WA0000 IMG-20181102-WA0000-1 IMG-20181102-WA0001-1


      Wycieczka piesza do zakładu krawieckiego – 19.10.2018 r.

      IMG-20181020-WA0007 IMG-20181020-WA0011 IMG-20181020-WA0013


      Wycieczka piesza do piekarni „KAMPA” w Lublińcu – 18.10.2018 r.

      IMG-20181019-WA0015 IMG-20181019-WA0018 IMG-20181019-WA0009 IMG-20181019-WA0007 IMG-20181019-WA0000


      Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego STEFANÓWKA
      w miejscowości Nowa Szarlejka – 26.09.2018 r.

      IMG-20180926-WA0068 IMG-20180926-WA0073 IMG-20180926-WA0075 IMG-20180926-WA0099 IMG-20180926-WA0105      GRUPA 5- 6-LATKÓW

      Rok szkolny 2016/2017

      Wychowawca – mgr Urszula Czech

      Nauczyciel wspomagający – mgr Patrycja Przybyło

      Woźna – Halina Dudek, Weronika Dudek


      Nasza grup „Mądre Sowy” liczy 17 dzieci – 9 sześciolatków i 8 pięciolatków.

      IMAG1973

      Jesteśmy już w najstarszej grupie i dużo musimy się uczyć, by dobrze przygotować się do rozpoczęcia szkolnej przygody.  Pomimo to bardzo lubimy zabawy w naszej sali i wspólne spędzanie czasu.

      A oto różne wydarzenia z naszego przedszkolnego życia :

      • przygotowywaliśmy sałatkę owocową, którą każdy mógł skomponować według swojego gustu

      IMAG1979  IMAG1980  IMAG1981

      IMAG1977  IMAG1986  IMAG1990  IMAG1995  IMAG1996  IMAG1988

      • tak bardzo spodobało nam się przygotowywanie sałatki, że postanowiliśmy zrobić też sałatkę warzywną

      IMAG1999  IMAG2001  IMAG2004  IMAG2005

      IMAG2006  IMAG2007 IMAG2008

      • byliśmy w Domu Kultury na sztuce pt. „Baśnie Braci Grimm” w wykonaniu krakowskich artystów

      IMAG2014

      • uczestniczyliśmy w multimedialnej prelekcji zorganizowanej przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Lublińcu na temat „Umiem dbać o swojego pupila”

      IMAG2034 IMAG2037

      • w czasie uroczystości przedszkolnej „Święto Pluszowego Misia” mieliśmy okazję osobiście spotkać się z honorowym gościem – Kubusiem Puchatkiem

      IMAG2051

      • przed Świętami Bożego Narodzenia ogromną radość sprawiło nam wspólne dekorowanie pierników

      IMAG2058 IMAG2054 IMAG2057

      • podczas wspólnej zabawy na śniegu ulepiliśmy najmniejszego, ale najbardziej wesołego bałwana

      IMAG2069

      Serdecznie dziękujemy naszym Kochanym Rodzicom za to, że przychodzą do przedszkola poczytać nam bajki i baśnie – tym samym wprowadzają nas w świat   wyobraźni i marzeń.

      IMAG2067  IMAG2068  IMAG2017  IMAG2016

      IMAG2019  IMAG2053  IMAG2052

      • wspaniale bawiliśmy się podczas Balu Karnawałowego w naszym Przedszkolu

      IMAG2071 IMAG2080 IMAG2075 IMAG2079

      •  wspaniale bawimy się także podczas zabaw dowolnych

      IMAG2104 IMAG2108 IMAG2109

      IMAG2147 IMAG2149 IMAG2082

      IMAG2085 IMAG2093 IMAG2095

      IMAG2097 IMAG2100 IMAG2098 IMAG2103

      •  wczesną wiosną  w naszej sali stworzyliśmy kącik przyrody

      IMAG2155 IMAG2156 IMAG2157 IMAG2158

      IMAG2152 IMAG2153 IMAG2154 IMAG2151

      •  podczas zajęć plastycznych zamieniamy się w prawdziwych artystów

      IMAG2114 IMAG2117 IMAG2118 IMAG2119

      IMAG2113 IMAG2120

      IMAG2198 IMAG2199 IMAG2200 IMAG2201

      •  odwiedziliśmy Szkołę Muzyczną gdzie mogliśmy zobaczyć instrumenty i spróbować na nich grać

      IMAG2187 IMAG2188 IMAG2189 IMAG2170_BURST001IMAG2191 IMAG2194 IMAG2195 IMAG2166 IMAG2167 IMAG2168

      IMAG2172 IMAG2175 IMAG2177 IMAG2178 IMAG2179 IMAG2183

      IMAG2184 IMAG2185 IMAG2186 

      • w Szkole Muzycznej byliśmy ponownie, tym razem na koncercie

      IMAG2161 IMAG2162 IMAG2164 IMAG2165

      •  byliśmy w Domu Kultury na spektaklu pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa

      IMAG2206 IMAG2202 IMAG2204 IMAG2205

      •  bardzo ciekawie spędziliśmy czas podczas lekcji bibliotecznej w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej

      IMAG2209 IMAG2210 IMAG2212

      IMAG2215 IMAG2216 IMAG2222 

      IMAG2218 IMAG2219 IMAG2221

      IMAG2226 IMAG2228 IMAG2230

      IMAG2236 IMAG2237 IMAG2238

       IMAG2239 IMAG2242 IMAG2245

      IMAG2249 IMAG2247


      Rok szkolny 2014/2015

      Wychowawca – mgr Barbara Maj
      Drugi nauczyciel- mgr Bożena Anioł
      Woźne: Jolanta Goniwiecha, Małgorzata Mendaluk

      Jesteśmy z grupy Mądre Sowy, która liczy 10 dziewczynek i 8 chłopców. To nasz ostatni rok w przedszkolu, dlatego postanowiliśmy, że będzie wyjątkowy…

      Bogaty w wydarzenia, uroczystości, wycieczki, występy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi i … przede wszystkim – w naszą wspólną, mądrą zabawę! Bo wszystkiego co powinniśmy w życiu wiedzieć, na codzień uczymy się w przedszkolu!!!

      Przejdź do treści Przejdź do menu