Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://8.przedszkolalubliniec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dodatkowe elementy ułatwiające dostępność:

  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak: NVDA.
  • W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu, kontrast tekstu dostosowany w stosunku do tła oraz wielkości czcionki.
  • Strona zawiera odnośnik „Przejdź do treści” pozwalający na przechodzenie do treści strony pomijając bloki nawigacyjne i narzędzia dostępności.
  • Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Gruca, przedszkole8@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3511408. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Uchodźców, prowadzą do niego schody. Obok schodów wejścia głównego, z prawej strony budynku znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych oraz do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
Z lewej strony budynku znajduje się wejście boczne gospodarcze ze schodami, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
Wzdłuż ogrodzenia przedszkola z lewej strony budynku znajdują się miejsca parkingowe. Budynek jest piętrowy ze schodami. Parter częściowo dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe (administracyjne) znajdują się na parterze. W budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące. Budynek nie posiada wind osobowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych. W budynku brak jest pętli indukcyjnych. Na parkingu brak miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych


Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
Brak ułatwień dla osób niewidomych.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Przejdź do treści Przejdź do menu