grupa niedźwiadki

 Grupa 4 -latki

ROK SZKOLNY 2020/2021

Wychowawca grupy: mgr Urszula Czech

Nauczyciel wspomagający:  mgr Anna Nawrocka – Król

Pomoc nauczyciela: Halina Dudek

 


Marzec

 

 1. Temat tygodnia: ,,Nadchodzi wiosna”

 • Nadchodzi wiosna” – zapoznanie z wybranymi oznakami wiosny na podstawie ilustracji i wiersza ,,Niedługo wiosna” – rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania i zachęcanie do wypowiadania się.
 • Zakwitły mlecze” – praca plastyczna -techniki łączone – rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody; wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie motoryki małej.
 • Uciekaj zimo” – osłuchanie, nauka i inscenizacja piosenki – wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne; zachęcanie do wspólnej zabawy.
 • Wysoko i nisko” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości.
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – wdrażanie do sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela

 

 1. Temat tygodnia: ,,Zielony ogródek w sali”

 • „Ogródek na oknie” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat – kształcenie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi; nabywanie umiejętności związanych z hodowlą i pielęgnacją roślin.
 •  „Cebula i szczypiorek” – praca plastyczna – wycinanka- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.
 •  „Tańczące fasolki”-  taniec z chusteczkami – zachęcanie do ruchowej interpretacji muzyki klasycznej z wykorzystaniem rekwizytów (chusteczek).
 • Ile kwiatków?” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach. „Kolorowe konewki” – przeliczanie w zakresie 1-6 i rysowanie odpowiedniej liczby kropek.
 • Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała, kształcenie dużej motoryki i zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
 1. Temat tygodnia: ,,Marcowa pogoda”

 • ,,W marcu jak w garncu” – rozmowa kierowana –  zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu; wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi i słuchania wypowiedzi rówieśników.
 • „Marcowe malowanie” – malowanie mokre w mokrym – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; zachęcanie do malowania gąbką; utrwalanie znajomości symboli zmiennej, marcowej pogody.
 • ,,Marcowe muzykowanie” – próby grania na ,,Rurkach bum,bum” – rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.
 • „Krople i śnieżynki” – zabawa matematyczna – rozwijanie myślenia, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo.
 • Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych –  rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie mięśni rąk i nóg.

 

 1. Temat tygodnia: ,,Zwierzęta w Afryce”

 • „W ZOO i na sawannie” – opowiadanie nauczycielki o zwierzętach  poszerzanie wiedzy o świecie poprzez poznanie wybranych zwierząt egzotycznych kształtowanie pojęć: zoo, sawanna.
 • „Papuga” – wykonanie pracy techniką kolażu – wzbogacanie doświadczeń plastycznych; poznanie wybranych zwierząt egzotycznych (sposób poruszania się, i odżywiania, wydawane dźwięki).
 • „ Dżungla” – osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie muzykalności, zachęcanie do wspólnego i solowego śpiewu.
 • „ Zwierzęta afrykańskie” – zabawa matematyczna – nabywanie umiejętności tworzenia i porównywania liczebności zbioru.
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy ciała kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej; doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

 1. Temat tygodnia: ,,Zwierzęta na wsi”

 • „ Na wsi”- rozmowa kierowana w oparciu o wiersz – rozwijanie spostrzegawczości i mowy; wzbogacanie słownictwa o pojęcia: sadzawka, pastwisko.
 • „Kaczka” – malowanie farbą plakatową – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wrażliwości na barwę.
 • Jak zwierzęta śpiewały” – improwizacje melodyczne – poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie.
 • Taki sam” – zabawa matematyczna – rozwijanie myślenia i umiejętności porównywania cech przedmiotów.
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne” – kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Luty

 

 1. Temat tygodnia: ,,Bezpieczne zabawy na śniegu”

 

 • Bezpiecznie czy niebezpiecznie” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji –  rozwijanie mowy wiązanej; zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Kiedy pada śnieg, sanki niosą mnie” – malowanie farbami pędzlem i metodą paluszkową – rozwijanie płynności ruchów, kształcenie umiejętności starannego wykonania pracy.
 • ,,Muzyka zimowego lasu” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.
 • Jaki kształt ma piłka?” – zabawa matematyczna; zapoznanie z pojęciem ,,kula”.
 • ,,Zimowy spacer po lesie” – zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne –zestaw XIX; kształtowanie umiejętności współpracy w parach i  w grupie.

 

 1. Temat tygodnia: ,,Bal karnawałowy”

 

 • „Zabawa karnawałowa” – rozmowa kierowana w oparciu o ilustrację – przezwyciężanie nieśmiałości i  nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum.
 • Moja maska” – wykonanie pracy plastycznej. Zorganizowanie wystawki masek i  swobodne wypowiedzi na temat ich wyglądu – zwrócenie uwagi na docenienie i  szanowanie prac kolegów i  koleżanek
 • Pidżama party” – bal karnawałowy. Tradycyjna zabawa taneczna w parach – kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na muzykę; nabywanie umiejętności tańczenia w parze.
 • „Małe i  duże” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie pojęć: mały, mało, duży, dużo, większy, więcej, mniejszy, mniej i  wdrażanie do posługiwania się nimi.
 • Gdzie jest powietrze?” – zabawa badawcza.
 1. Temat tygodnia: „U fryzjera”

 • Kto był u fryzjera?” – rozmowa kierowana w oparciu o własne doświadczenia i obrazek.
 • Nasze fryzury” – wykonanie pracy plastycznej – rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej; wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
 • Co słychać w salonie fryzjerskim?” – zagadki słuchowe – rozwijanie percepcji słuchowej oraz ćwiczenie aparatu artykulacyjnego. Osłuchanie z piosenką ,, Skarby przedszkolaka”
 • „ W kąciku fryzjerskim” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności klasyfikowania według przeznaczenia; kształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, obok.
 • Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała poprzez gry i zabawy ruchowe. Swobodne zabawy ruchowe  z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
 1. Tematyka tygodnia: ,,W kuchni”

 • Co robi kucharka? – wywiad z kucharką przedszkolną – zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni oraz z jej wyposażeniem; rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa; wyrabianie poczucia szacunku dla pracy kucharki.
 • Zdrowe i niezdrowe – praca plastyczna, doświadczenia poszukujące – wspólne grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy; wymienianie niektórych skutków spożywania niezdrowej żywności.
 • Kuchenna orkiestra” – gra na nietypowych instrumentach – odtwarzanie i tworzenie dźwięków na niekonwencjonalnych instrumentach muzycznych
 • Robimy i jemy kanapki”– komponowanie kanapek – zwrócenie uwagi na estetykę posiłku i kulturalne zachowanie się przy stole.
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.

Styczeń

    1. i 2.Ferie zimowe – zajęcia opiekuńcze

 1. Temat tygodnia: „Zwierzęta zimą”

 

 • Jak dokarmiamy ptaki?” – rozmowa kierowana w oparciu o wiersz, ilustrację i  ekspozycję karmy; uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą i  rozumienie konieczności systematycznego ich dokarmiania.
 • „Sikorka” – wykonanie pracy plastycznej według wzoru – wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy
 • „Tupu, tup po śniegu” – osłuchanie i nauka piosenki; rozwijanie poczucia rytmu i dynamiki.
 • Głodne ptaki” – określanie stosunków przestrzennych i  prawidłowe stosowanie pojęć: ,,w, na, obok”.
 • Zmarznięte wróble” – zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XVIkształtowanie szybkości i  zwinności.
 1. Tematyka tygodnia: ,,Święto Babci i Dziadka”

 

 • „Co to jest rodzina?” – burza mózgów. „Co robi rodzina?” – opowiadanie obrazka; nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i  fleksyjnym.
 • ,,Kiedy babcia była dzieckiem” – zabawy i  ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie umiejętności współpracy w parach i  w grupie.
 • Dla Babci i Dziadka” –zapoznanie z piosenką i nauka; kształcenie predyspozycji muzycznych; kształtowanie szacunku dla babci i  dziadka.
 • ,,Liczymy z dziadkiem jabłuszka” – zabawy matematyczne – porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie liczmanów w zakresie 6
 • „Koncert dla Babci i Dziadka na stronie internetowej przedszkola” – nagrywanie programu z okazji Dnia Babci i  Dnia Dziadka

Grudzień

 1. Tematyka tygodnia: ,,Odwiedzi nas Św. Mikołaj”

 • ,,Tutaj rosły paprocie” – rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje – rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

 • ,,Święty Mikołaj”- rozmowa kierowana – kształcenie umiejętności poprawnej wypowiedzi, wdrażanie do słuchania innych i oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

 • ,,List do Św. Mikołaja”- osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie pamięci i wrażliwości słuchowej.

 • ,,Prezenty w kominie”- zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności liczenia z użyciem liczebników głównych w zakresie 6.

 1. Tematyka tygodnia: ,,Wkrótce zima”

 • ,,Biała zima” – rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz i nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci mechanicznej i umiejętności odtwarzania wiersza z odpowiednią intonacją.

 • ,,Śnieżynki” – malowanie farbami metodą paluszkowania – rozwijanie sprawności manualnej, precyzji i dokładności.

 • ,,Zima” – słuchanie cyklu ,,Cztery pory roku”A. Vivaldiego i improwizowanie muzyki ruchem – rozwijanie wyobraźni i umiejętności słuchania i rozumienia muzyki.

 • ,,Śniegowe wyliczanki”- zabawy matematyczne – kształtowanie umiejętności przeliczania elementów zbioru, nabywanie umiejętności porównywania ilości elementów w zbiorach.

 • ,,Wirujące płatki”- ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej, gibkości i płynności ruchów.

 1. Tematyka tygodnia: ,,Przygotowujemy się do Święta Bożego Narodzenia”

 • ,,Rodzina i Święta”- wypowiedzi w oparciu o ilustracje – poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, odwoływanie się do doświadczeń dzieci.

 • ,,Łańcuchy na choinkę”- klejenie, ozdabianie papieru – rozwijanie inwencji plastycznej, wyobraźni i pomysłowości.

 • ,,Dawno temu przed wiekami” – osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych.

 • ,,Liczymy bombki” – zabawa matematyczna – rozwijanie myślenia matematycznego i przygotowanie do rozumienia stałości liczby.

 • ,,Świąteczne porządki” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń z chustami.

 1. Tematyka tygodnia: ,,Święta tuż, tuż”

 • ,,Świąteczne tradycje”- rozmowa kierowana przy ilustracjach – poszerzanie wiedzy o tradycjach regionalnych związanych ze Świętami, odwoływanie się do doświadczeń dzieci.

 • ,,Gwiazda”- wycinanie, klejenie papieru – doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i wycinania po oznaczonej linii prostej i łamanej.

 • ,,Dawno temu przed wiekami” – ilustracja ruchowa do piosenki – rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ruchowego reagowania na treść piosenki i dźwięki muzyki.

 • ,,Świąteczne przygotowania” – historyjka obrazkowa – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowanie orientacji w otoczeniu i posługiwanie się określeniami: z prawej, lewej strony, na wprost, obok.

 • ,,Przygotowania do świąt” – opowieść ruchowa – rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Listopad

 1. Tematyka (02-06. 11. 2020): ,,Co robimy w chłodne dni?”

 • ,,Doba – dzień i noc”- rozmowa kierowana – rozwijanie umiejętności wypowiadania się i poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

 • ,,Deszczyk”- osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie muzykalności i umiejętności śpiewu.

 • ,,Kolorowa stonoga”- zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5, układanie rytmów.

 • ,,Wesoły obrazek” – wyklejanka z plasteliny – rozwijanie małej motoryki, usprawnianie i wzmacnianie mięśni paluszków

 • ,,Fiku – miku” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 1. Tematyka (09-10. 11. 2020): ,,Święto Niepodległości”

 • ,,11 Listopada” – słuchanie wiersza L.Wiszniowskiego – wdrażanie do uważnego słuchania wiersza, przybliżenie znaczenia święta narodowego.

 • Akademia z okazji 11 Listopada – udział w uroczystości przedszkolnej – pogłębianie wiedzy o Polsce i wdrażanie do właściwego zachowywania się.

 1. Tematyka (12-13. 11. 2020): ,,Dbamy o czystość”

 • ,,Dbam o czystość” – rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje – rozwijanie czynnej mowy, wdrażanie do dbania o higienę.

 • ,,Dbamy o zęby”- techniki łączone – rysowanie kredkami, klejenie papieru.

 1. Tematyka (16-20. 11.2020): ,,Zwierzęta domowe”

 • ,,Opiekujemy się zwierzętami” – rozmowa kierowana inspirowana ilustracjami – rozwijanie mowy oraz poszerzanie wiedzy o zwierzętach domowych, kształtowanie postawy odpowiedzialności.

 • ,,Nasi ulubieńcy” – wyklejanka – rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

 • ,,Kundel bury” – osłuchanie i nauka piosenki – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

 • ,,Rybki i muszelki”- opowiadanie matematyczne – rozwijanie myślenia matematycznego oraz nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości dwóch zbiorów; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-5 oraz pojęciami: więcej, mniej, tyle samo.

 • ,,Parada zwierząt”- ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej, skoczności i gibkości.

 1. Tematyka (23-27. 11. 2020): ,,Ulubione bajki”

 • ,,W teatrze”- rozmowa kierowana – poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, budzenie zainteresowań.

 • ,,Wieżą zamkowa” – zabawa matematyczna – rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych oraz nabywanie umiejętności klasyfikowania według koloru.

 • ,,Mój przyjaciel miś”- malowanie farbami – rozwijanie sprawności plastycznej, nabywanie płynności ruchów.

 • ,,Orkiestra krasnoludków” – gra na instrumentach typowych i nietypowych – kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie poczucia rytmu.

 • ,,Czerwony Kapturek w lesie” – ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współdziałania w parach.

Witajcie kochane Niedźwiadki !!!

Znowu zapraszam Was      

do wspólnej zabawy i nauki !!!

Tematyka tygodnia: Grzyby

WTOREK  (13.10.2020)

Temat dnia: ,,Małgosia w lesie” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania treści utworu.

1.Zabawa słowna z rymowanką.

,,Jesienny dzień mamy i grzybkowo się witamy”.

Rodzic pokazuje dziecku ruch: ręce uniesione nad głową ,,jak czapeczki” i jednoczesne tupanie nogami. Dzieci odtwarzają pokazany ruch.

2. Słuchanie opowiadania pt. ,,Małgosia w lesie”.

Małgosia wysypała z pojemnika wszystkie pluszaki.

– Ojej, nic tu ciekawego nie ma – mówi. Może porysuję? E, tam te kredki są jakieś dziwne.

Małgosia biegnie do mamy.

– Mamo, mamo poczytaj mi.

– Córeczko chętnie ci poczytam, ale za pół godziny. Muszę troszkę odpoczą, jestem bardzo zmęczona – mówi mama.

Małgosia lata po całym mieszkaniu, jak bąk. Wtem, ktoś otwiera drzwi. No, nareszcie! Dziewczynka rzuca się tacie na szyję. Tata, widząc bałagan w pokoju córeczki już się domyślił:

– O, coś mi się zdaje, że moja Małgosia nudzi się. Nic ją nie interesuje. A ja pomyślałem, żeby wybrać się do lasu, na grzyby. Z kim pojadę?

– Do prawdziwego lasu? – dziwi się Małgosia. Na prawdziwe grzyby? Ja, ja pojadę z tobą – woła. Nikt z mojej grupy nie zbierał prawdziwych grzybów w lesie.

– To świetnie, jemy obiad i zmykamy do lasu – postanowił tata.

– Tatusiu, ale jest problem, bo ja nie znam się na grzybach. Wiem tylko, że czerwonego muchomora nie zrywamy, bo jest niejadalny i tylko niektóre zwierzęta go jedzą. I jeszcze nie zrywamy dlatego, że pięknie wygląda w lesie.

– Masz rację Małgosiu. Weźmiemy pomocnika, atlas grzybów, bo chociaż ja się znam na grzybach, to niektóre grzyby łatwo jest pomylić. Bezpieczniej jest sprawdzić w atlasie. To co, jesteś gotowa? Wzięłaś koszyk?

– Hura! Jadę zbierać grzyby! – cieszy się Małgosia.

WhatsApp Image 2020-10-13 at 11.17.35

3.Dziewczynka i grzyby – rozmowa na temat obrazka.

Rodzic zadaje pytania dziecku do obrazka: (Wskazane podczas zadawania pytań, lekkie kierowanie tokiem wypowiedzi.):

–  popatrz na obrazek, gdzie przyjechała Małgosia?

–  co w ręce trzyma Małgosia?

–  zy to jest dobry grzybek?

–  jak wyglądają dobre grzyby, które możemy zbierać do koszyczka? Pokaż je na obrazku.

–  jak wyglądają grzyby trujące, których nie zbieramy? Pokaż je na obrazku.

4. ,,Muchomorów nie zbieramy” – zabawa z piłką.

 • Do siedzącego (lub stojącego) dziecka rodzic rzuca piłkę podając przy tym nazwę grzyba (borowik, rydz, kurka; nazwy grzybów do tej zabawy mogą zaproponować dzieci).

 • Przy każdej nazwie grzyba jadalnego dzieci łapią piłkę.

 • Jeśli nauczyciel powie: „muchomor” – dziecko piłki nie łapie.

ŚRODA  (14.10.2020)

Temat dnia: ,,Zabawy w lesie” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

Zamiast zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, które w przedszkolu wykonywalibyśmy z przyborami, proponuję opowieść ruchową i zachęcam do wspólnej aktywności fizycznej.

1.Rozgrzewka z piosenką https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ

2.,,Zabawy w lesie” – opowieść ruchowa

 • Jest słoneczny, jesienny dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak promienie słoneczne)

 • Idziemy leśną drogą (marsz w miejscu)

 • Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

 • Widzimy, uciekającego zająca (podskoki obunóż w miejscu)

 • Idziemy dalej leśną drogą (marsz w miejscu)

 • Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)

 • Zbieramy grzyby do koszyka (kucanie i wkładanie grzybów)

 • Z ciężkimi koszykami wracamy do domu (marsz w miejscu)

3. Wyciszenie organizmu ( ćwiczenia wykonujemy kilka razy):

–  głęboki wdech nosem z równoczesnym uniesienia ramion w górę;

–  długi wydech ustami z równoczesnym opuszczeniem ramion do pozycji wyjściowej.

CZWARTEK  (15.10.2020)

Temat dnia: ,,Muzyka lasu” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

1.Zabawa umuzykalniająca ze znaną już rymowanką.

Rodzic jak poprzednio pokazuje dziecku ruch: ręce uniesione nad głową ,,jak czapeczka” i jednoczesne tupanie nogami, ale tym razem tekst rymowanki śpiewa na dowolnie wymyśloną melodię. Dziecko odtwarza pokazany ruch i melodie rymowanki.

,,Jesienny dzień mamy i grzybkowo się witamy”.

2. Słuchanie piosenki pt. ,,Zbieramy grzyby”.

https://youtu.be/VZ7-ESbFoMQ

3.,,Muzyka lasu”- muzykowanie do piosenki pt. ,,Zbieramy grzyby”

Ponowne słuchanie piosenki z równoczesnym muzykowaniem na dostępnych instrumentach perkusyjnych w domu, lub na sprzętach kuchennych i innych domowych przyborach.

WSPANIAŁEJ  ZABAWY !!!

PIĄTEK  (16.10.2020)

Temat dnia: ,,Król grzybów” – składanie sylwety grzyba z rozciętych elementów – rozwijanie sprawności manualnej.

1.Nauka wierszyka.

Rodzic czyta dziecku cały wierszyk. Następnie czyta wierszyk po jednej linijce i zachęca dziecko do powtarzania.

W celu utrwalenia, wierszyk powtarzamy jeszcze w innych momentach dnia.

Grzybek tu, grzybek tam,

Ty go widzisz, a ja mam,

Tu borowik, a tam rydz,

A zajączek kic, kic, kic.

2.,,Król grzybów” – składanie sylwety grzyba z rozciętych elementów

Co się przyda:

–  gotowy obrazek pt. ,,Król grzybów”,

–  nożyczki,

–  kartka papieru,

–  klej.

WhatsApp Image 2020-10-14 at 16.55.37

król grzybów – pobierz obrazek

Wykonanie pracy plastycznej:

 • Proszę pobrać i wydrukować gotowy obrazek.

 • Następnie rodzic, lub dziecko przy pomocy rodzica, rozcina obrazek na 4 dowolne części.

 • Teraz dziecko musi prawidłowo złożyć obrazek z elementów w całość.

 • Kolejny krok to przyklejenie rozciętego obrazka do kartki.

 • I gotowe !!!

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas korzystania z nożyczek !!!


Październik

1.Tematyka tygodnia: ,,Drzewa jesienią”

 • ,,Liście i owoce” – spacer do pobliskiego parku – obserwowanie zmian      zachodzących w przyrodzie, zbieranie materiału przyrodniczego.

 • ,,W parku” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 • ,,Kasztany i żołędzie” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4.

 • ,,Korale pani jesieni” – nawlekanie jarzębiny na drucik – rozwijanie sprawności manualnej.

 • ,,Kolory jesieni” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka.

2.Tematyka tygodnia: ,,Grzyby”

 • ,,Małgosia w lesie” – rozwijanie umiejętności

 • uważnego słuchania treści utworu.

 • ,,Zabawy w lesie” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 • ,,Muzyka lasu” – muzykowanie na instrumentach perkusyjnych – rozwijanie muzykalności i poczucia rytmu.

 • ,,Król grzybów” – składanie sylwety grzyba z rozciętych elementów – rozwijanie sprawności manualnej.

 • ,,Słuchanie ciszy” – zabawa wyrabiająca cierpliwość i koncentrację uwagi.

3.Tematyka tygodnia: ,,Zwierzęta w lesie”

 • ,,Zwierzęta w lesie” – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt po częściowym odsłonięciu obrazka.

 • ,,Przygoda w lesie” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 • ,,Orzeszki dla wiewiórki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem rymowanki – rozwijanie kompetencji matematycznych.

 • ,,Kiedy niedźwiedź śpi?” – – rozwijanie umiejętności wypowiadania sie na temat obrazka.

 • ,,Kolczasty jeż” – łączenie elementów naturalnych z plasteliną – rozwijanie sprawności manualnej.

4.Tematyka tygodnia: ,,Jesienna pogoda”

 • ,,Pogoda wokół nas” – spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie i nazywanie elementów pogody.

 • ,,W deszczowy dzień” – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 • ,,Kolorowy parasol” – cięcie i klejenie papieru – rozwijanie sprawności manualnej.

 • ,,Jesienna pogoda” – osłuchanie i nauka piosenki, ilustrowanie piosenki ruchem – rozwijanie muzykalności.

 • ,,Prognoza pogody” – rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych.


Temat tygodnia 29-30.06. „Bezpieczne wakacje”.

Proszę zrealizować zajęcia zamieszczone na stronie głównej. 


KOCHANE NIEDŹWIADKI

TO JUŻ OSTATNI TEMAT TYGODNIA

W TYM ROKU SZKOLNYM.

Dobra wiadomość jest taka, że właśnie zaczynają

się długo wyczekiwane WAKACJE

o tym właśnie będziemy

w tym tygodniu rozmawiać.

 Temat tygodnia:

Hej, na wakacje czas

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 – doskonalenie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej

-kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała

 Obszar emocjonalny

– wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej

– rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

 Obszar społeczny

– rozwijanie umiejętności pracy w grupie

– wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania

w grupie

– wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwania radości ze wspólnej zabawy

Obszar poznawczy

– rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań

– wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria

– doskonalenie umiejętności przeliczania

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie percepcji dotykowej

– doskonalenie umiejętności wokalnych

– rozwijanie ciekawości poznawczej

Poniedziałek 22.06.2020r

1. Wakacyjny pociąg – rozmowa połączona z zabawą ruchową.

Rodzic przygotowuje w domu trzy miejsca – stacje, na których dzieci będą poznawać wybrane miejsca w Polsce, gdzie można spędzić wakacje.

 • Stacja Morze oznaczona jest np. za pomocą obrazka przedstawiającego latarnię morską. Rodzic gromadzi tam obrazki z charakterystycznymi miejscami nadmorskimi oraz muszelki, bursztyny, itp.

f1

 • Stacja Góry oznaczona jest np. za pomocą obrazka przedstawiającego szczyt górski. Rodzic gromadzi tam obrazki z górskimi krajobrazami, zwierzętami oraz kamyki, ciupagę, kapelusz góralski itp.

  f2

 • Stacja Jeziora oznaczona jest np. za pomocą obrazka przedstawiającego żaglówkę. Rodzic gromadzi tam obrazki z charakterystycznymi widokami krainy jezior, zwierzętami, roślinami itp.

  f3

Dzieci, poruszają się po domu przy dźwiękach piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Na znak dany przez rodzica – konduktora (czerwone światło) pociąg zatrzymuje się na kolejnych stacjach, a pasażerowie – dzieci wysiadają i stają przed rodzicem. Na każdej stacji dzieci poznają charakterystyczne cechy danego miejsca, zwierzęta, rośliny, przedmioty. Wspólnie ustalają, w jaki sposób w tych miejscach spędza się czas. Na zakończenie dzieci określają, które miejsce najbardziej im się podoba i gdzie chciałyby spędzić wakacje.

2. Stoi na stacji lokomotywa – ćwiczenia grafomotoryczne i słownikowe.

Rodzic czyta dzieciom wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Dzieci zgodnie z treścią wiersza wykonują zadania w kartach pracy: przyklejają brakujące wagony, a następnie kolorują lokomotywę, jednocześnie powtarzając za rodzicem fragmenty wiersza. Środki dydaktyczne: KP4 s. 38–39, wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”

Wtorek 23.06.2020r

Drogie dzieci

Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień

Dzień Ojca

Drogie dzieci chciałabym żebyście byli dzisiaj szczególnie mili i uprzejmi dla swoich tatusiów i wykonali dla nich mnóstwo niespodzianek.

Oto kilka propozycji:

1.Przygotuj samodzielnie dla Tatusia smaczną zdrową kanapkę

f4

2. Przygotuj owocowy deser lub podwieczorek

f5

3. Posłuchaj piosenki kilka razy i spróbuj zaśpiewać, nauczyć się refrenu. https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc

4. Wykorzystamy do tego kartę pracy,( Serce dla mamy),  która mieści się w wyprawce czterolatka ( dodatkowa teczka) Wypchnij wszystkie elementy i przyklej w sercu kwiatki w dowolnej kompozycji.

5. Zaśpiewaj Tacie refren i wręcz laurkę na pewno będzie szczęśliwy i zadowolony.

f6

Z okazji Dnia Ojca życzę wszystkim Tatusiom,

byście mieli więcej czasu tylko dla siebie i swoich pociech,

by spełniły się Wasze marzenia,

 a ambitne plany, które robicie co dnia,

 udało się szybko zrealizować!

 

Środa 24.06.2020r

1.Wiercipiętek poznaje owady – słuchanie utworu.

Rodzic przedstawia dzieciom chłopca o imieniu Wiercipiętek i zaprasza do posłuchania opowiadania o przygodzie, która przydarzyła mu się podczas wakacji.

Wiercipiętek poznaje owady

Pewnego ciepłego, słonecznego dnia, gdy białe chmury płynęły leniwie po niebie, zielone żaby ziewały w zaroślach, a ptaki drzemały na gałęziach, Wiercipiętek siedział na ławeczce przed domem i wygrzewał się na słońcu.

Siedział i rozmyślał, jak to dobrze jest leniuchować podczas wakacji. Nagle coś ukłuło go w nos: – Oj – jęknął Wiercipiętek, machając łapką, ale po chwili coś ukłuło go znowu, tyle, że w ucho. – Pac – zamachnął się Wiercipiętek – mam cię! Ale komar zdążył już uciec i bzycząc fruwał nad trawą. – Poczekaj, ty wstrętny robaku! – rozzłościł się Wiercipiętek – zaraz cie złapię! – Tylko nie robaku – obraził się komar – proszę mnie nie przezywać, nie jestem robakiem, tylko owadem. Wiercipiętek przyjrzał się komarowi i prychnął: – Ph… robak czy owad, co za różnica? – Właśnie, że jest – bzyczał komar – owady to wielka rodzina, nie pozwolę się obrażać. – Jaka rodzina? – zdziwił się Wiercipiętek. – Chodź za mną – zawołał komar i zaprowadził Wiercipiętka przed grządkę z kwiatami, na których siedziały kolorowe motyle: żółte, niebieskie, czerwone w brązowe łatki i białe w złote plamki. – Przecież to są motyle – zdziwił się Wiercipiętek. – Właśnie, motyle, to też owady, należą do mojej rodziny – bzykał komar z dumą. – Motyle? – nie mógł się nadziwić Wiercipiętek – Motyle i komary to rodzina? – Chodź dalej – pobrykiwał komar. – O, biedronka! – ucieszył się Wiercipiętek. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba! – Biedronka też jest moją kuzynką – wyjaśnił z dumą komar – ona też jest owadem. – Coś podobnego – mruczał Wiercipiętek, idąc lasem za komarem, aż doszli do wysokiej kępy traw, z której dochodziło cykanie. – Kto to? – spytał Wiercipiętek. – Cii – zabzyczał komar – nie przeszkadzaj mu, konik polny daje koncert, posłuchaj. – Co ma konik polny do komara? – zastanawiał się Wiercipiętek. – Jak to co? – bzyczał zadowolony komar. – Konik polny też jest owadem, tak jak ja.

– To aż tyle jest różnych owadów? – dziwił się Wiercipiętek. – Oczywiście – odpowiedział komar – rozejrzyj się dookoła – patrz, tam leci osa, dalej leśna mucha, a tu, pod nogami, maszeruje żuk – to wszystko są owady. Wiercipiętek rozglądał się zdziwiony i zobaczył, że komar usiadł na różowym kwiatku i rozmawia z pszczołą: – Dzień dobry, kuzynko – przywitał się grzecznie – wytłumacz Wiercipiętkowi, że i ty jesteś owadem. – Też coś – zdenerwowała się pszczoła – oczywiście, że jestem owadem, a teraz zmykajcie, mam dużo pracy, muszę lecieć do ula. Wiercipiętek podniósł głowę i przyglądał się odlatującej pszczole. Pszczoła, biedronka, polny konik, motyle – mruczał do siebie, ale nie zdążył przypomnieć sobie wszystkich owadów, bo wstrętny komar ugryzł go prosto w nos.

Mateusz Galica Źródło: A. Ożyńska-Zborowska, Antologia literatury dla najmłodszych, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 209.

 Po wysłuchaniu dzieci dzielą się z rodzicem wrażeniami i wiedzą.

Rodzic zadaje dzieciom pytania:

–  Gdzie Wiercipiętek spędzał wakacje?

–  Kto ugryzł go w nos?

–  Czego o komarze dowiedział się Wiercipiętek?

– Które jeszcze zwierzęta są owadami?.

2. Muszelkowe naszyjniki – ćwiczenia grafomotoryczne.

 Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające naszyjniki. Podają propozycje zadań, jakie muszą wykonać. Następnie przystępują do naprawy naszyjników – do pierwszego naszyjnika przyklejają brakujące muszelki, w drugim kolorują muszelki według wzoru, w trzecim naszyjniku dorysowują brakujące muszelki – ślimaczki. Środki dydaktyczne: KP4 s. 40, kredki

Czwartek 25.06.2020r

1.Wakacyjne podróże – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.

Dzieci rysują po śladzie i kolorują obrazek wakacyjnego pociągu. Wymieniają pasażerów. Kończą rysować tory, po których jedzie pociąg, i recytują fragmenty wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

Środki dydaktyczne: W. karta A3 nr 16 „Hej, na wakacje czas!

f7

2. Nad morzem – zabawy matematyczne, przeliczanie elementów dodawanie i odejmowanie.

Rodzic układa przed dziećmi zdjęcia różnych muszli poprzecinane na pół. Zadaniem dzieci jest ich prawidłowe ułożenie. Dzieci przeliczają wszystkie muszelki, określają ich wielkość i kolor.

f8

Piątek 19.06.2020r

1.Wesołe letnie zabawy – letnie zabawy dzieci w ogrodzie.

Rodzic proponuje dzieciom przedpołudniowy pobyt w ogrodzie. Pyta, w jakie zabawy chciałyby się bawić. Przypomina o bezpieczeństwie – konieczności unikania miejsc mocno nasłonecznionych. Dzieci podają propozycje zabaw, a następnie wszyscy wybierają cztery, które najbardziej im się podobają, oraz spełniają warunek ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Dzieci wybierają zabawki, książki, gry i wspólnie zanoszą do ogrodu. Rodzic przygotowuje kilka miejsc zabaw, w których dzieci będą mogły wspólnie cieszyć się letnią pogodą, a jednocześnie ochronić przed upałem.

Przykłady kącików i zabaw do zorganizowania W ogrodzie:

 • Kocykowe zabawy – rodzic z pomocą dzieci rozkłada w zacienionej części ogrodu koc, na których dzieci będą mogły np. układać drobne klocki, oglądać książki, bawić się zabawkami.

 • Rysunki spod parasola – rodzic rozkłada parasol ogrodowy – pod nimi dzieci przy stolikach będą mogły wykonywać prace plastyczne: rysować, lepić z plasteliny, będą miały możliwość grać w gry planszowe (wybrane przed wyjściem do ogrodu).

 • Piaskowe baby – zabawy konstrukcyjne w piaskownicy z wykorzystaniem zabawek do piasku.

   

  2.Nauka piosenki „Niech żyją wakacje”- zapoznanie z melodia i słowami piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.


WITAJCIE DROGIE NIEDŹWIADKI

W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY

ROZMAWIAĆ O ZWIERZĘTACH NA WSI.

Temat tygodnia:

Odwiedzamy zwierzęta na wsi

Cele ogólne

 Obszar fizyczny

– rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych

– rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych

 Obszar emocjonalny

– doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć

– rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach

 Obszar społeczny

– kształtowanie postaw prospołecznych i czerpania radości ze wspólnego działania i zabawy

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Obszar poznawczy

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie

– poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej

– poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik

– doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

Poniedziałek 15.06.2020r

1. W gospodarstwie wiejskim – wprowadzenie do tematu zajęć, przeglądanie literatury związanej z gospodarstwem wiejskim, swobodne wypowiedzi dzieci. Dzieci razem z rodzicem oglądają dostępną literaturę oraz ilustracje związane z gospodarstwem wiejskim i z życiem na wsi. Następnie każdy wypowiada się na temat tego, co mu się najbardziej spodobało, co przykuło jego uwagę. Rodzic pyta dzieci, o czym będą rozmawiać w ciągu rozpoczynającego się tygodnia. Dzieci wspólnie z rodzicem ustalają, że tematem zajęć będzie gospodarstwo wiejskie oraz życie na wsi.

2. Co nam dają zwierzęta i czym się żywią- obejrzenie filmu edukacyjnego.

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4

3.Wykonaj ćwiczenia  „Wiejskie podwórko”, ilustracje przedstawiające zwierzęta wiejskie KP4 s. 34–35,

Wtorek 16.06.2020r

1. Zwierzątka – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada ilustracje przedstawiające młode zwierzęta. Prosi dzieci, aby spróbowały odgadnąć, czyje to dzieci. W odległości ok. 1 metra od nich układa ilustracje przedstawiające dorosłe zwierzęta tych samych gatunków: Dzieci łączą ilustracje młodych zwierząt z dorosłymi za pomocą kawałków włóczki.

Ilustracje do pobrania poniżej:

 KNUR-ŚWINIA-PROSIE-CHLEWIK

KACZOR-KACZKA-KACZĄTKO-STAW-1

BYK-KROWA-CIELAK

BARAN-OWCA-JAGNIĘ-ZAGRODA

2. Wykonanie makiety wiejskiego podwórka. Wykorzystanie zwierząt z wyprawki czterolatka (teczka) 17. Wiejskie gospodarstwo.

Wykonanie makiet budynków w gospodarstwie wiejskim, próby dopasowania zwierząt do ich domów. Rodzic wraz z dziećmi ogląda kartonowe pudełka. Dzieci opisują je, proponują, do czego można by je wykorzystać, mogą przez chwilę pobawić się nimi w sposób dowolny. Następnie dzieci wklejają do środka lub przed sylwety zwierząt. Rodzic pomaga dziecku  ustalić nazwy poszczególnych budynków oraz dopasować do nich nazwy zwierząt, które w nich mieszkają.

3. Wykonanie ćwiczenia w kartach pracy – dzieci łączą dorosłe zwierzęta z ich młodymi. KP4 s. 36,

Środa 17.06.2020r

1. Zwierzęce zgadywanki – zagadki, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenia ortofoniczne.

Muczy: Muuuu, muuuu! Biegnijcie tu! Biegnijcie z daleka, Napijcie się mleka. Kto wypił, ten jest zuch! (krowa)

Kwiczy: Kwi! Kwi! No, mówię Ci. Taplanie się w błocie, w kałuży przy płocie, po nocach mi się śni. (świnia)

Beczy: Beee! Bee! Ach, ostrzyż mnie, A dam ci wełenkę Na ciepłą sukienkę, Skarpetkę albo dwie. (owca)

Gdacze: Ko! Ko! Widział to kto? Goniłam robaczka, Lecz schował się w krzaczkach! I co? I co ? I pstro! (kura)

Rży: Hiii! Haaa! Kto gna tak jak ja? Pęd grzywę rozwiewa, Kłaniają się drzewa I wiatr mi w uszach gra! (koń)

Gulgocze: Gul! Gul! Gdy kroczę wśród pól, Obnosząc korale, To puszę się stale! Prawdziwy ze mnie król! (indyk)

Meczy: Meeee! Meee! Wciąż brykać chce! Mam rogi i brodę, Lecz mocno nie bodę! Pobawisz ze mną się? (koza)

Kwacze: Kwa! Kwa! To ja! To ja! Ma słynną rodaczkę Kuzynkę Dziwaczkę Na pewno każdy zna! (kaczka)

Małgorzata Strzałkowska Źródło: Entliczek, Książka 5-latka, Nowa Era, Warszawa 2017, s. 88–89.

2. Psy i koty – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.

 Dzieci swobodnie poruszają się w rytm tamburyna. Na hasło: Jesteśmy pieskami dzieci przyjmują pozycję na czworakach i spacerują jak pieski. Kiedy rodzic powie: Jesteśmy kotkami dzieci przyjmują pozycję na czworakach i wykonują ćwiczenia grzbietu – wyginają kręgosłup raz w górę, raz w dół. Na sygnał tamburyna wracają do biegu.

3. Wykonanie ćwiczenia w karcie pracy str. 37

 

 

Czwartek 18.06.2020r

1. Odpoczynek na wsi – zabawa relaksacyjna z wykorzystaniem krótkiej historyjki wizualizacyjnej. Dzieci kładą się na dywanie. Rodzic  prosi, żeby zamknęły oczy. Zabawę można wykonać na podwórku leżąc na trawie.

„Spacerujemy kolorową łąką, słyszymy śpiew ptaków, a nad naszymi głowami fruwają kolorowe motyle i pszczoły. Zbliżamy się do małej drewnianej chatki z dachem pokrytym słomą. Przed domem mały piesek merda wesoło ogonkiem, a obok niego kot wygrzewa się w promieniach słońca. Na ławce przed domem siedzą dziadek z babcią i uśmiechają się przyjaźnie. Witamy się z nimi i odwzajemniamy uśmiech. Przechodzimy za chatkę i widzimy pięknego, stojącego na jednej nodze koguta. Dookoła niego spacerują małe kurczątka, wyjadając z trawy ziarenka. W oddali widzimy stado kaczek, które wesoło kwaczą: kwa-kwa-kwa. Czasem przez naszymi oczami przelatuje pszczoła, niosąca do ula nektar, z którego niebawem powstanie pyszny miód. Pod jednym z drzew rozkładamy koc, na którym się kładziemy, by chwilę odpocząć.”

 Karolina Rozpędek

 Po wyobrażeniu sobie powyższej historyjki dzieci mogą wypowiedzieć się na temat tego, czy było to przyjemna wizualizacja, czy chciałyby przenieść się do opisanego miejsca i dlaczego.

2. Pracowite ptaszki – zabawa tropiąca.

 Przed rozpoczęciem zabawy rodzice  rozsypuje po podwórku ziarna, np. kukurydzy czy fasoli. Dziecko z kubeczkiem w ręku rozpoczyna szukanie ziarenek. Rodzic wyznacza czas, np. pięć minut, na wykonanie zadania. Ta osoba, która odnajdzie najwięcej ziaren, wygrywa.

Piątek 19.06.2020r

1.Słuchanie piosenki pt. „Dziadek fajną farmę miała”

– zapoznanie się z melodią i tempem piosenki. Utrwalanie znajomości nazw zwierząt. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

2. Zestaw ćwiczeń: „Przyciągamy, odpychamy, rozciągamy”

 Siłacze – rozciąganie rąk ćwiczenie koordynacji całego ciała. Dzieci dobierają się w pary i ustawiają naprzeciwko siebie. W rytm muzyki w półprzysiadzie podskakują. Na hasło, np.: Hop, zaczynają odpychać się rękoma.

 „Taniec norweski”  Żagle – rozciąganie ramion, utrzymanie odpowiedniej sylwetki ciała. Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym (na kokardkę). Na komunikat: Wieje wiatr podnoszą ręce w górę, trzymając wyprostowane plecy, i zaczynają delikatnie machać rękoma raz w lewo, raz w prawo. Na hasło: Huragan – każde z dzieci odgina ciało raz w lewo, raz w prawo, trzymając w górze lewą/prawą rękę.

Wioślarz – ćwiczenia nóg oraz stóp. Dzieci siadają w siadzie prostym. Każde wybiera sobie pluszową zabawkę i wkłada ją między stopy. Przyciąga stopy do klatki piersiowej, starając się jednocześnie nie zgubić zabawki. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

Gumowe nawijaki – ćwiczenia paluszkowe. Przedszkolaki otrzymują gumki do włosów. Rodzic wydaje polecenia, np.: Zakładamy gumkę na dwa place, na trzy palce, na całą dłoń. Podobne ćwiczenia dzieci wykonują, zakładając gumkę na palce stóp.


DROGIE DZIECI W TYM TYGODNIU

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ

O NADCHODZĄCEJ PORZE ROKU.

Temat tygodnia:

I oto przyszło lato…

Cele ogólne

 Obszar fizyczny:

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

– kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

– rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków

– rozwijanie percepcji dotykowej

 Obszar emocjonalny

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

– kształtowanie umiejętność radzenia sobie z przegraną

Obszar społeczny

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy

– obdarzanie uwagą osoby dorosłe

– współdziałanie z dziećmi w zabawie

 Obszar poznawczy

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium                   

 – doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze

– rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

– wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych

– doskonalenie orientacji w przestrzeni

Poniedziałek 08.06.2020r

1. Nadeszło lato – rozmowa na podstawie ilustracji.

Rodzic pokazuje zdjęcia, ilustracje,  przedstawiające letnie krajobrazy. Dzieci wymieniają oznaki nadchodzącego lata: ciepłe i długie dni, rozwój roślin, pojawianie się młodych zwierząt, latające owady, prace polowe itp.

lato-6 lato-1 lato-2 lato-7 lato-5

lato-4

lato-3

2. Spacer – zabawa ruchowa inspirowana opowieścią.

Rodzic opowiada, a dzieci spacerują po pokoju i naśladują czynności zgodnie z opowieścią:

Wyobraźcie sobie, że znajdujecie piękny kwiat, który upajająco pachnie. Przysuńcie twarz blisko niego i wąchajcie miły aromat… Wyobraźcie sobie, że natrafiłyście na dziki krzew z jadalnymi owocami. Zerwijcie sobie kilka i włóżcie do ust… Wyobraźcie sobie, że doszłyście do małego stawu, po którym pływa kilka dzikich kaczek. Pokażcie mi, jak karmicie te kaczki […] Teraz musimy przejść przez gęste chaszcze, w których są pokrzywy i ciernie. Wyobraźcie sobie, jak przez nie przechodzicie, nie raniąc się przy tym… W poprzek drogi leży wielki pień drzewa. Pokażcie mi, jak przez niego skaczecie… W oddali możemy zobaczyć stado jeleni. Obserwujcie je… Dochodzimy do pięknego czystego jeziora. Pokażcie mi, jak wchodzicie do wody i wzajemnie się chlapiecie… Teraz jesteśmy na ściernisku. Pokażcie mi, jak biegacie po ściernisku… Po długim bieganiu bardzo chce wam się pić. Na szczęście znalazłyście małe źródełko. Napijcie się z niego wody… Teraz czas na posiłek. Pokażcie mi, jak rozpalacie ognisko i na długich kijach pieczecie kiełbaski… Co chcecie jeszcze robić na tym spacerze?..

 Klaus W. Vopel Źródło: Klaus W. Vopel, „Witajcie uszy! Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”, wyd. Jedność, Kielce 2009, s. 91. Rodzic w trakcie opowieści powinien wyjaśniać dzieciom znaczenie wyrazów, których mogą nie znać, np. ściernisko.

3. Zadanie w kartach pracy – przyklejają rośliny i zwierzęta na letniej łące, kolorowanie ilustracji. Środki dydaktyczne: KP4 s. 30–31,

Wtorek 09.06.2020r

 1. Wąż, mucha, konik polny – zabawa ruchowa dźwiękonaśladowcza.

Rodzic prezentuje trzy obrazki przedstawiające zwierzęta, nazywa je, wydaje dźwięki kojarzące się z tymi zwierzętami oraz prezentuje sposoby poruszania się :

wąż – sss… (złożenie dłoni w strzałkę i faliste ruchy);

mucha– zzz… (machanie dłońmi jak skrzydełkami);

konik polny – cyk, cyk cyk (podskakiwanie).

g1

g2

g3

Dzieci biegają po domu. Kiedy rodzic uniesie w górę jeden z trzech obrazków,

dzieci zatrzymują się i naśladują odgłosy oraz sposób poruszania się odpowiedniego zwierzątka. Rodzic sprawdza, czy  się nie pomylił.

2. Posłuchaj piosenki pt. „Przyszło lato”- zapoznaj się z treścią i melodią piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

3. Moja łąka – praca plastyczna, technika mieszana.

 Każde dziecko otrzymuje błękitną i zieloną kartkę formatu A4 oraz kilka czerwonych kółek o różnej średnicy (2–5 cm). Dzieci rwą zielone kartki na paski o szerokości około 1–2 cm (paski mogą się lekko zwężać z jednej strony). Smarują zielone paseczki do połowy klejem i przyklejają do niebieskiej kartki – w ten sposób powstaje trawa. Potem w dowolnych miejscach na kartce dzieci przyklejają czerwone kółka – biedronki. Każde kółko należy podzielić na pół czarną linią (powstają skrzydełka), a następnie dorysować kropki, głowę, czułki, nóżki. Rodzic przypomina, że najpopularniejsze w Polsce są biedronki siedmiokropki i dwukropki. Dzieci przeliczają kropki na skrzydełkach biedronek. Na zakończenie kredkami upiększają łąkę wg własnych pomysłów.

Na zakończenie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy – przyklejają rośliny i zwierzęta na letniej łące, kolorują ilustracje. Opisują swoje prace. Środki dydaktyczne: KP4 s. 30–31, kredki, bibuła w kolorach: brązowym lub czarnym, zielonym i niebieskim, obrazki zwierząt i roślin, które można spotkać na łące. ƒƒ

Środa 10.06.2020r

1. Zestaw zabaw ruchowych

Muszki – zabawa bieżna.

Dzieci są muchami i biegają po całym domu, szybko machają rękami i naśladują bzyczenie: bzz… Na hasło: Pająk zatrzymują się i stoją nieruchomo. Kto się poruszy, odpada z zabawy. ƒƒ

  Pajęcza sieć – zabawa z elementami czworakowania i pełzania.

Rodzic buduje w domu  pajęczą sieć, zaczepiając cienki sznurek o przedmioty na różnej wysokości. Zadaniem dzieci jest przejście na drugą stronę pokoju bez dotykania pajęczyny. Można przechodzić pod i nad sznurkiem.

Koniki polne – zabawa skoczna.

Dzieci maszerują po domu. Gdy rodzic gra na instrumencie ciche dźwięki – dzieci naśladują koniki polne, nisko podskakując. Kiedy dzieci usłyszą głośne dźwięki, podskakują jak najwyżej. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Pszczółki – zabawa bieżna.

Rodzic wyznacza w domu miejsce, które będzie ulem, gdzie dzieci – pszczółki przykucają z rękami ułożonymi w skrzydełka. Na hasło: Pszczółki z ula! dzieci biegają po całym pokoju, naśladując machanie skrzydełkami. Na hasło: Pszczółki do ula! – wracają. Zabawę powtarzamy kilka razy.

2. Zdrowe przekąski – wspólne przygotowanie zdrowych posiłków.

Dzieci przygotowują wcześniej zaplanowany posiłek z wykorzystaniem kupionych warzyw i owoców. Z pomocą rodzica przygotowują stanowiska pracy, myją, obierają, kroją produkty. Po zakończonej pracy porządkują stanowiska pracy i wspólnie zjadają przygotowane przysmaki.

3. Na zakończenie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy – przeliczają, dopełniają, rysują po śladzie rytmiczny szlaczek. Środki dydaktyczne: KP4 s. 32-33, obrazki z owocami i warzywami.


DROGIE DZIECI W TYM TYGODNIU

BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O SPORCIE.

Temat tygodnia:

Jak zostać sportowcem

 Cele ogólne

 Obszar fizyczny:

– rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

– kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu

– rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

Obszar emocjonalny :

– rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy

– wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób

– wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny:

– wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw –

– wzmacnianie samoświadomości

 Obszar poznawczy :

– rozwijanie umiejętności matematycznych

– rozwijanie logicznego myślenia

– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich

Poniedziałek 01.06.2020r

Zanim zaczniemy rozmawiać o sporcie

chciałabym wszystkim Niedźwiadkom

złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji

DNIA DZIECKA

Życzę Wam, aby każdy dzień był przepełniony

słońcem, uśmiechem i radością.

Abyście z entuzjazmem codziennie chcieli

uczyć się czegoś nowego a Wasze doświadczenia

były owocną nauką

w przyszłości.

To bardzo wyjątkowy dzień w tym dniu

wszystkie dzieci powinny czuć się kochane

i być szczęśliwe.

 1. Proszę o obejrzenie poniższego filmu – ma on za zadanie pokazanie dzieciom, że pomimo różnic w wyglądzie wszystkie dzieci są takie same, tak samo lubią się bawić, poszukiwać i badać świat. Proszę rodziców o wyjaśnienie: czym dzieci z całego świata mogą się jeszcze różnić prócz wyglądem: kulturą, wyznaniem, językiem którym się posługują, itp.

https://www.youtube.com/watch?v=K2tvXR1BypU

 1. Prezent dla super przedszkolaków– niestety nie mogę Wam osobiście wręczyć prezentów z okazji Dnia Dziecka, dlatego proszę Waszych rodziców o wydrukowanie dla dzieci medali i certyfikatów. Medale proszę, aby dzieci wycięły, podkleiły grubszym papierem i za pomocą wstążki zawiesiły na szyi. Bardzo proszę o zdjęcie wszystkich przedszkolaków z medalami, na które w pełni zasłużyli.

DZIEŃ-DZIECKA-MEDAL-1

CERTYFIKAT-SUPER-PRZEDSZKOLAKA-1

Wtorek 02.06.2020r

 1. Wysłuchanie opowiadania Joanny Krzyżanek pt. „ O komputerze i różanym ogrodzie” rozmowa o aktywnym spędzaniu czasu na podstawie tekstu oraz doświadczeń dzieci. Rodzic czyta opowiadanie:

O komputerze i różanym ogrodzie Wydarzyło się to dwa lata temu. Rodzina Wafelków kupiła komputer. – Jaki fajny! – wykrzyknął Filip, kiedy tata wyjmował monitor z wielkiego tekturowego pudła. Nikt wtedy nie przypuszczał, że urządzenie to stanie się przyczyną wielu kłopotów i że ma ono niewidzialne łapy, które będą mocno trzymały Filipa i nie pozwolą mu robić nic innego, jak tylko pisać i grać na nim.

Przez pierwsze dni nie było w tym nic niepokojącego. Przecież każdy człowiek, kiedy dostanie coś nowego, nie może się z tym rozstać. Ale kiedy minął drugi tydzień, rodzina zaczęła się niepokoić. Filip dla nikogo nie miał czasu. Było jednak coś, co jeszcze bardziej martwiło rodziców chłopca. Przecież siedzenie przez kilka godzin dziennie przed komputerem jest niezdrowe. – Porozmawiam z nim – powiedziała mama i poszła do pokoju, w którym stał komputer: – Filipie, czy możesz ze mną porozmawiać? – zapytała. – Teraz? Mamo! Właśnie zbliżam się do komnaty czarownicy, która porwała mojego najlepszego przyjaciela, Kacpra. Muszę go uratować. Porozmawiamy później? – Wolałabym teraz – odpowiedziała mama spokojnym głosem. – No, dobrze – odparł niezadowolony. – Martwię się, bo ciągle siedzisz przed komputerem. O tym, że jest to bardzo nie zdrowe, nie będę już z tobą rozmawiała, bo wiem, że tata ci o tym mówił. Smuci mnie jednak coś innego. Od dwóch tygodni nie masz dla nikogo czasu. Śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje zjadasz tak szybko, jakby cię ktoś gonił. Nie czytasz książek, nie bawisz się z Lusią w ogrodzie. Nie obserwujesz gwiazd, nie jeździsz z tatą na rowerze. Nie pomagasz babci w różanym ogrodzie. Nie nurkujesz z dziadkiem w rzece. Nie chcesz nawet bawić się z Bartkiem, twoim najlepszym przyjacielem. Przepraszam, zapomniałam. Masz już nowego najlepszego przyjaciela, który ma na imię Kacper, prawda? – Mamo, zrozum mnie, proszę. W komputerze też mam rzekę, w której nurkuję, rower, na którym jeżdżę, ogród z niesamowitymi kwiatami, rozgwieżdżone niebo… – Wiesz co, Filipie, zjedz sobie teraz komputerowe babeczki, a ja pójdę skosztować tych, które babcia w tej chwili wyjmuje z piekarnika – powiedziała mama i wyszła z pokoju. Po chwili włożyła do koszyka ciepłe babeczki, kubeczki, butelkę truskawkowego soku, napisała kartkę i położyła ją na stole w kuchni. W tym czasie przez szparkę w drzwiach do pokoju chłopca wcisnął się zapach babeczek. – Co tak pięknie pachnie? – zapytał Filip i pobiegł do kuchni. Ale co to? Nie było tam mamy, babci, Lusi, no i pachnących babeczek. Była za to kartka Jesteśmy w różanym ogrodzie nad rzeką. Wrócimy wieczorem. Babcia, mama i Lusia Chłopiec nie chciał być sam w domu. Wyłączył komputer i pobiegł nad rzekę. – Masz ochotę na truskawkowy sok i pyszne babeczki? – zapytała mama, kiedy zobaczyła zmęczonego synka. Wieczorem, kiedy wszyscy wrócili do domu, Filip powiedział mamie, że już nie będzie spędzał wolnego czasu przed komputerem i że ich różany ogród jest piękniejszy niż ten w komputerze. A potem szepnął mamie do ucha: – Do komputera nie można się przytulić – i mocno przytulił się do mamy.

Joanna Krzyżanek

Źródło: Opowieści do poduszki, Papilon, Warszawa 2007, s. 141–145.

Po przeczytaniu opowiadania rodzic prowadzi z dziećmi rozmowę o zachowaniu i doświadczeniu Filipa, a następnie, odwołując się do doświadczeń dzieci, na temat przyjemnego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zaznacza również, jak ważny jest ruch dla zdrowia i rozwoju dzieci.

 1. Dyscypliny sportowe – rozmowa inspirowana obrazkami, zabawa naśladowcza.

Dzieci spośród wielu obrazków rozłożonych na dywanie wybierają te, które przedstawiają dyscypliny sportowe, i układają na środku dywanu. Następnie z pomocą nauczyciela nazywają je i określają, na czym polegają te sporty. Naśladują gestami i ruchem sposoby poruszania się sportowców. Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające różne dyscypliny sportowe oraz ilustracje niezwiązane ze sportem.

q9

q13

q14

q12

q1

q2

q11

q3

q10

q5

q6

q7

q8

ƒƒ3.  Na basenie – zabawa dydaktyczna.

Rodzic omawia z dziećmi zasady zachowania się na basenie: słuchanie poleceń ratownika, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, odpowiednie przygotowanie, rozgrzewka przed wejściem do wody. Dzieci wykonują przykładowe ćwiczenia z rozgrzewki, np.: wymachy rąk, przysiady, skłony. Następnie wykonują zadania w kartach pracy: opowiadają, co widzą na obrazku, i przeliczają poszczególne przedmioty. Na koniec wskazują, jakich przedmiotów jest najwięcej.

Środki dydaktyczne: KP4 s. 26–27, ilustracja przedstawiające zajęcia na basenie, ołówki

Środa 03.06.2020r

 1. Żabki i bocian – zabawa ruchowa z piosenką, śpiewaną lub rytmicznie recytowaną. Dzieci uczą się tekstu, powtarzając słowa i naśladując ruchy rodzica.

Żabki i bocian

Stajemy wszyscy w kole,

Chwytamy się za ręce.

Skaczemy jak najwyżej,

Kucamy jak najprędzej.

Za ręce się łapiemy,

Jak żabki w przód skaczemy.

 A teraz już kucamy,

 Jak raki powracamy.

 Języki wysuwamy I szybko je chowamy.

A teraz dla ochłody Liżemy zimne lody.

Stoimy na podłodze,

Tylko na jednej nodze. Podskok!

Teraz nóg zmiana!

Ktoś przypomina bociana?

Agnieszka Kornacka Źródło: „Rymowana gimnastyka dla smyka”, wyd. BEA Książki Edukacyjne, Toruń 2007, s. 26

 1. Znajdź figurę – zabawa matematyczna.

Rodzic pokazuje wzór koła, a zadaniem dzieci jest znaleźć w domu  jak najwięcej przedmiotów w kształcie koła. Każde dziecko próbuje policzyć, ile rzeczy znalazło. Zabawa powtarza się z kwadratem i trójkątem.

Następnie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy: rysują po śladzie koła i dorysowują odpowiednią liczbę dzieci. KP4 s. 28, kredki, wzory figur: koła, kwadratu, trójkąta

Czwartek 04.06.2020r

 

 1. Mój ulubiony sport – zabawa naśladowcza.

Rodzic powraca do wykonanej na początku tygodnia mapy myśli oraz ilustracji przedstawiających dyscypliny sportowe z ich nazwami. Dzieci zastanawiają się, jakie są ich ulubione sporty  i naśladują ruchem sportowców.

 1. Słuchanie piosenki pt. „Piosenka o sporcie”

Zapoznanie się melodią, tempem i tekstem piosenki. Rozmowa dotycząca treści piosenki. Dowolny taniec podczas ponownego odtwarzania piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs

 1. Następnie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy: rysują po śladzie

koła i dorysowują odpowiednią liczbę dzieci. KP4 s. 28

 

Piątek  05.06.2020r

 1. Letnia olimpiada przedszkolna – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Przykładowe stanowiska zadaniowe:

 • Slalom – rozstawione słupki, pomiędzy którymi należy przebiec.

 • Tunel – przejście przez tunel na czworakach.

 • Przenieś piłki – zadanie polega na przeniesieniu piłek z jednej obręczy do drugiej oddalonej o ok. 2 m.

 • Cienka lina – rozciągnięta skakanka, po której należy przejść noga za nogą. • Przeskocz przeszkodę – dwie lub trzy skakanki rozłożone w poprzek, przez które należy przeskoczyć.

 • Turlanie – rozłożony koc, po którym należy się przeturlać.

 • Skoki w górę – rzut kostką, odczytanie liczby i wykonanie odpowiedniej liczby skoków.

 • Kierunkowe skoki – ciąg narysowanych na chodniku stóp i strzałek pokazujących kierunek skoków i ustawienie stóp (przodem, bokiem na prawo, bokiem na lewo, tyłem) – różne kombinacje

 1. Kropkowe liczby – zabawa matematyczna.

Rodzic rozkłada przed dziećmi sześć kartoników liczbowych z kropkami narysowanymi w kolumnie. Zadaniem dzieci jest ułożyć słupki liczbowe od najmniejszego do największego.  Następnie rodzic pokazuje kartoniki z kostkowym schematem tych samych liczb, a dzieci starają się dopasować je do poprzedniego ciągu. Dodatkowo, w zależności od możliwości dzieci, można dołożyć kartoniki z cyframi. Na koniec dzieci przeliczają kartoniki.

Środki dydaktyczne: dwa zestawy kartoników z liczbami od 1 do 6: jeden z kropkami narysowanymi w kolumnie, drugi z kropkami w schemacie kostkowym (w innym kolorze), opcjonalnie trzeci zestaw z cyframi

 1. Na zakończenie przedszkolaki siadają do stolików i wykonują zadanie w kartach pracy: przeliczają dzieci i kolorują je zgodnie z poleceniem. KP4 s. 29,

 


DROGIE DZIECI TEN TYDZIEŃ

POŚWIĘCIMY TEMATYCE O RODZINIE

Temat tygodnia:

Duże i małe rodziny w akcji

Cele ogólne: 

Obszar fizyczny

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;

– kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej;

– rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych;

Obszar emocjonalny

– kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny;

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji;

– kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń;

 Obszar społeczny

– kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków;

– kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób;

– wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych;

– wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie;

– integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego;

 Obszar poznawczy

– doskonalenie umiejętności przeliczania;

– wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;

– przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia;

– rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy;

– rozwijanie słownictwa związanego z rodziną;

– doskonalenie umiejętności wokalnych;

Poniedziałek 25.05.2020r.

1.Moja rodzina – rozmowa zainspirowana zagadką.

Rodzic mówi rymowaną zagadkę:

Jak nazywa się ta grupa,

 gdzie jest mama, brat i tata,

 siostra jedna, czasem druga…?

Mieszkasz z nimi cztery lata.

Irena Zbroszczyk

 

Dzieci podają odpowiedź.  Rodzic prosi dzieci, aby opowiedziały o swoich rodzinach, zadaje pytania:

–  Z ilu osób składa się twoja rodzina?

– Wymień członków swojej rodziny.

– Jak spędzacie wolny czas?

– Co najbardziej lubisz robić ze swoją rodziną?.

2. Czyj to dom? – zabawa dydaktyczna.

 Rodzic pokazuje  dzieciom obrazki przedstawiające różne zwierzęta oraz  różne domy zwierząt. Wspólnie uzgadniają, że zwierzęta i owady też mają swoje domy. Dzieci odgadują, który dom należy do którego zwierzęcia. Rodzic modyfikuje ewentualne błędy i opowiada dziecku o wszystkich domach zwierząt.

zwierzęta-1zwierzęta-2zwierzęta-3zwierzęta-9zwierzęta-4zwierzęta-5zwierzęta-6zwierzęta-8zwierzęta-7

ZWIERZĘTA-I-ICH-DOMY-nora-1 ul-1 kretowisko-1 dziupla-1 gniazdo-1 o2 gawra-1

Wtorek 26.05.2020r.

Wszystko dla Mamy

1. Portret mojej mamy – zabawa utrwalająca umiejętność układania konsekwentnych serii. Książka 4 str. 21

Dzieci naklejają brakujące kwiaty na wianku w kartach pracy.

 W stworzeniu właściwego układu mogą pomóc kontury umieszczone w miejscu brakujących fragmentów. Wewnątrz kompozycji dzieci rysują portrety swoich mam. To prezent dla mamy.

PRZEDSTAWIENIE DLA MAMY

2. Zaśpiewanie refrenu piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

           

Recytacja wiersza pt. „Dziś dla Ciebie”

Dziś dla Ciebie  Mamo,

 świeci słońce złote,

 dla ciebie na oknie

usiadł barwny motyl.

 

Dziś dla ciebie, Mamo,

 płyną białe chmurki,

 a wiatr je układa

 w świąteczne laurki.

 

Dziś dla ciebie, Mamo,

śpiewa ptak na klonie

 i dla ciebie kwiaty

pachną też w wazonie.

 

 Dzisiaj, Droga Mamo,

 masz twarz uśmiechniętą

– niechaj przez rok cały

 trwa to twoje święto!”

Włodzimierz Ścisłowski

 

Wręczenie portretu Mamy. Duży całus dla Mamusi.

Drogie Mamy, najpiękniejsze składam Wam życzenia
z głębi serca płynące, czekające spełnienia.
Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,
niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.
Wszystko, co piękne i wymarzone,
niech w Waszym życiu będzie spełnione

 

Środa 27.05.2020r.

1.Rodzina – zabawa paluszkowa.-  Dzieci recytują treść wierszyka, pokazując jednocześnie palce dłoni, zaczynając od kciuka:

Ten pierwszy to dziadziuś (kciuk)

A obok – babusia (palec wskazujący)

Największy to tatuś (palec środkowy)

A przy nim mamusia (palec serdeczny)

 A to jest dziecinka mała (palec mały)

A to jest dziecinka mała. Tralala la lala lala…

A to – moja rączka cała (cała dłoń) Tralalala lala lala…

 Wanda Szumanówna Źródło: „Antologia literatury dla najmłodszych”, oprac. A. Ożyńska-Zborowska, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 33

2. Praca plastyczna pt. „MOJA RODZINA”

Proszę aby dziecko narysowało swoją rodzinę z wszystkimi jego członkami. Technika dowolna (kredki, farby, flamastyry). Mile widziane zdjęcia wykonanych prac, które udostępnimy na głównej stronie przedszkola.

Czwartek 28.05.2020r.

 1. Co robimy z mamą i tatą – zabawa słownikowa, uzupełnianie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Książka 4 str. 24

Dzieci opowiadają, co widzą na obrazku. Uzupełniają braki w obrazkach elementami z wyklejanki. Mówią, co robią rodzice, co robią dzieci na pierwszym, a co na ostatnim obrazku. Wyrażają swoje emocje, mówiąc, czy podoba im się wspólna zabawa z rodzicami. Rodzic  dopytuje: Czy Ty też lubisz wykonywać z rodziną podobne prace?

2. Rodzinny piknik – zabawy graficzne. Książka 4(KP4) str. 22-23

Dzieci opowiadają, co widać na obrazku, odpowiadając na pytania zadawane przez rodzica:

 Ile rodzin jest na obrazku?

W jakim kolorze mają ubrania poszczególne rodziny?

Wymień członków rodziny czerwonej, pomarańczowej, zielonej i niebieskiej.

Po ile osób liczą te rodziny?

 Po co rodziny przyjechały do parku?

 Która z nich przypomina twoją rodzinę i dlaczego?.

 Zadaniem dzieci jest pokolorowanie balonów tak, aby było po pięć w każdym kolorze. Następnie należy narysować trasę co najmniej jednej rodziny – musi ona zebrać wszystkie balony swojego koloru i dojść do kosza piknikowego w swoim kolorze. Dzieci wskazują rodzinę, która już pokolorowała swoje balony i odnalazła kosz piknikowy.

Piątek 29.05.2020r.

1.Rodzinny posiłek – edukacja matematyczna, dopełnianie i przeliczanie. Książka 4 str. 25

Dzieci opowiadają treść obrazka zamieszczonego w kartach pracy. Rozmawiają o wspólnych posiłkach z rodziną oraz o zasadach zachowania przy stole. Następnie ustalają, kogo brakuje w każdej rodzinie, i przyklejają brakujące osoby. Dorysowują na każdym stole odpowiednią liczbę talerzy i kubków.

2.Gdzie jest mama? – zabawa tropiąca.

Dzieci – kotki szukają w domu lub  ogrodzie ukrytej przez rodzica  maskotki  – mamy. Używa zwrotów pomocnych typ ( ciepło-zimno)

3. Ćwiczenia oddechowe – „Dmuchawce”

Proszę odnaleźć na łące dmuchawca i całkowicie go „zdmuchnąć”

Zabawę można powtórzyć kilka razy.


Witajcie drogie Niedźwiadki.

Ten tydzień poświęcimy mamie, ponieważ zbliża się

jej  święto.

Temat tygodnia:

MOJA MAMA JEST KOCHANA

Cele ogólne

Obszar fizyczny

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

– rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych

– kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe

 

Obszar emocjonalny

– kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi

– zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach

– wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami

 

Obszar społeczny

– budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny

– kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców

 

Obszar poznawczy

– zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu

– wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

– zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości

– rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat)

 

Poniedziałek 18.05.2020r.

 

 1. Co czujemy? – zagadki o uczuciach i emocjach.

 Dzieci słuchają zagadek czytanych z odpowiednią intonacją przez rodzica. Nazywają uczucia, które im towarzyszą, gdy znajdują się w określonej sytuacji. Jeśli dzieci mają problem z nazwaniem emocji wyłącznie na podstawie zagadki słownej,  rodzic może wspomóc się  ilustracjami osób, których twarze wyrażają dane uczucie. Dzieci mogą spróbować wyrazić nazwane emocje za pomocą mimiki, gestu, ruchu.

Za nic z łóżka wstać nie mogę, bo coś złapie mnie za nogę. Kto uczucie to rozumie, może nazwę dać mu umie? (strach, lęk, obawa)

 

Siedzę w kącie, głowę zwieszam, nawet żart mnie nie rozśmiesza. Niech więc ktoś tę sprawę zgłębi: jakie mnie uczucie gnębi? (smutek, przygnębienie)

 

Ciągle tańczę, skaczę, śpiewam, chcę, by śmiechem świat rozbrzmiewał! Przejrzyj znanych uczuć listę, które jest tu oczywiste? (radość, szczęście)

 

Kot po rynnie chodzi ładnie, liczę na to, że nie spadnie. Powiedz krótko, czy w tych słowach, jakieś się uczucie chowa? (strach, lęk)

 

Sam przypadków tych nie zliczę, kiedy wściekam się i krzyczę. Powiedz, jeśli się nie boisz, które z uczuć za tym stoi? (gniew, wściekłość, złość)

 q1 q2 q3 q4 q5

 

 1. Dziecięce SPA – masażyk relaksacyjny dla mamy.

Dzieci siadają w parze z mamą. Rodzic zaznacza, że ruchy muszą być delikatne, ponieważ twarz jest miejscem bardzo wrażliwym.

Moja mama Moja mama ma piękne oczy (delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach oczu) i nosek ma najpiękniejszy. (głaskanie nosa z góry na dół, od nasady, do czubka) Gdy się śmieje, śmieje się świat, (delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach ust) bo śmiech mamy jest najszczerszy. Moja mama ma ładne włosy (wkładanie palców we włosy i masowanie skóry głowy) i policzki śliczne, rumiane. (delikatne chwytanie palcami skóry twarzy) Gdy urosnę, będę jak mama (przeciąganie się jak przy wstaniu z łóżka) I, jak ona, z uśmiechem z łóżka wstanę.

Magdalena Ledwoń

 

Wtorek 19.05.2020r.

 

1.Czym zajmuje się w domu mama – rozwiązywanie zagadek słownych. Dzieci słuchają zagadek słownych czytanych przez rodzica. Zastanawiają się, jakie obowiązki wykonuje w domu mama.

 Przykładowe zagadki:

 

I mama i pralka mocno się natrudzą,

 gdy synek lub córka bardzo się ubrudzą. (pranie)

 

Głośna maszyna sunie po dywanie,

i już żaden śmieć, na nim nie zostanie. (odkurzanie)

 

Ogień pod garnkiem płonie,

bucha z niego para,

same pyszne dania będziemy jeść zaraz. (gotowanie)

 

Żeby koszulka zmarszczek nie miała, moja mamusia ją… (uprasowała)

 

„Każda rzecz ma swoje miejsce” – mama to powtarza.

Więc pozbieraj swe zabawki I się nie obrażaj!. (sprzątanie)

 

Bierze kąpiel filiżanka, biorą też talerze.

 Po obiedzie wielki garnek także kąpiel bierze. (zmywanie naczyń)

Magdalena Ledwoń

 

2.Co lubię robić z moją mamą? – zabawa rzutno-chwytna z piłką.

Dzieci naprzeciwko rodzica. Rzucają do siebie nawzajem piłkę plażową i głośno liczą do 10. Gdy wykonają dziesięć rzutów, osoba trzymająca piłkę opowiada o tym, jak lubi spędzać czas ze swoją mamą, co wprawia i ją, i mamę w doskonały nastrój, gdy robią to wspólnie.

Środa 20.05.2020r.

 

 1. Mamo, mamo, zobacz! – słuchanie opowiadania „Zobacz, mamo!”

Zobacz mamo! Króliczek namalował obrazek. „Jest taki piękny jak moja mama” – pomyślał i natychmiast postanowił pokazać go mamie. Zabrał malowidło ze stolika i pokicał do kuchni, gdzie mama przygotowywała na podwieczorek ciasto marchewkowe. „Mamo, mamo zobacz! Ten obrazek namalowałem dla ciebie!” – krzyczał już z korytarza. Mama odwróciła się i rzuciła okiem na dzieło synka. „Piękny –  powiedziała – co się na nim znajduje?” „Ogródek. Z kwiatami. Taki jak twój” – dopowiedział dumny ze swego dzieła króliczek. Królicza mama uśmiechnęła się. A Króliczek przypomniał sobie, że w ogrodzie, tuż obok kapusty, rosną piękne kwiaty, które mama zasadziła wiosną. Może z nich zrobić wspaniały bukiet. Wypadł z domu niczym strzała, zanim mama zdążyła kiwnąć głową, że zgadza się na jego wyjście na dwór. Po chwili Króliczek wpadł do kuchni niosąc pełne naręcza kwiatów. „Mamo, mamo zobacz! Te kwiaty są dla ciebie”. Mama odwróciła się do synka, a na jej twarzy widać było zmieszanie. Nie wiedziała, czy dziękować mu za prezent, czy nakrzyczeć na niego za błoto na dywanie, które przyniósł na łapkach z ogródka i za wyrwanie jej ulubionych konwalii, wprost z rabatki przed domem. Ale Króliczek, nie zwracając uwagi na minę  mamusi, podbiegł do zlewu, napełnił wodą słoik, który mama włożyła do zmywarki i wcisnął  do niego kwiaty.

„Mamo, mamo zobacz, jaki jestem szybki” zdążył jeszcze krzyknąć zanim wypadł z domu z powrotem na podwórko. A mama? A mama zobaczyła swoje ulubione kwiaty wciśnięte niedbale w brudny słoik po marynowanej marchewce z dzisiejszego obiadu, błoto z ogródka na podłodze, plamy z farb w przedpokoju, które spłynęły z Króliczkowego obrazka, gdy niósł go do kuchni. Nie mówiąc już o tym, że zobaczyła w pokoju synka rozrzucone na stoliku plakatówki i pędzle, a w ogrodzie podeptaną rabatkę z konwaliami. „Króliczku, synku, zobacz!” – zawołała mama, gdy tylko otrząsnęła się z szoku. „A co?” – synek strzygnął długimi uszami i nasłuchiwał z drugiego końca ogrodu. „Pokażę ci, jaką zrobiłeś mi niespodziankę” – odpowiedziała mamusia. A wy jak myślicie, czy ta niespodzianka sprawiła mamusi Króliczka radość?

Magdalena Ledwoń

 

 1. Miłe niespodzianki – rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania.

Dzieci zastanawiają się, dlaczego mamusia nie ucieszyła się z niespodzianek przygotowanych dla niej przez synka. Próbują powiedzieć, co Króliczek powinien zrobić, żeby mama cieszyła się jednak z prezentu, który od niego dostała. Rodzic prosi, żeby dzieci zastanowiły się, czy im też czasami zdarza się zrobić coś, co zamiast ucieszyć mamę, sprawia jej przykrość. Dzieci ustalają, dlaczego tak się dzieje (bo np. jesteśmy nieuważni, przysparzamy mamie pracy) i co należy wtedy zrobić (np. przeprosić, porozmawiać, przytulić się, pomóc w sprzątaniu).

 

 

Czwartek 21.05.2020r.

 

1.Wianki z kwiatów – układanie konsekwentnych serii.

Rodzic rozkłada na dywanie wstążkę w kolorze zielonym. Zachęca dzieci do wspólnego stworzenia wianka dla mamy. Na początek układa na przemian kwiaty (kulki z bibuły) w dwóch kolorach i prosi dziecko o dokończenie wianka. Następnie tworzy kolejny wzór, o nieco bardziej skomplikowanym układzie, a dzieci starają się ułożyć kolejne fragmenty, zgodnie z podanym wzorem. Na zakończenie rodzic wykonuje ze wstążki obręcz, i układa „kwiaty” na obwodzie. Dzieci mogą zauważyć, że elementy układane na obwodzie koła również mogą się powtarzać.

Środki dydaktyczne: zielona wstążka, kulki z bibuły w różnych kolorach

2.Robimy wianek z kwiatów – zabawa plastyczna, tworzenie kompozycji. Dzieci otrzymują zielone wstążki o długości ok. 1 m. Przyklejają do nich kwiaty z bibuły, które pozostały z zajęć głównych. Jeżeli zabraknie kulek, dzieci mogą samodzielnie wykonać dodatkowe sztuki poprzez zagniatanie kawałków bibuły. Dzieci mogą układać rytmy rozpoczęte przez rodzica lub tworzyć samodzielne kompozycje. Przed rozpoczęciem układania kwiatów dzieci zaznaczają miejsca na wstążce, od których powinny rozpocząć i zakończyć naklejanie, aby można było swobodnie wiązać wstążkę na szyi. Po wyschnięciu kleju związuje się dwa końce wstążki i wianki można zakładać na szyję niczym korale.

Piątek 22.05.2020r.

1.Nauka wiersza pt. „Dziś dla ciebie”- rodzic czyta dziecku po jednym wersie wierszyk. Dziecko stara się zapamiętać jak najwięcej wersów.

Dziś dla Ciebie  Mamo,

 świeci słońce złote,

 dla ciebie na oknie

usiadł barwny motyl.

Dziś dla ciebie, Mamo,

 płyną białe chmurki,

 a wiatr je układa

 w świąteczne laurki.

Dziś dla ciebie, Mamo,

śpiewa ptak na klonie

 i dla ciebie kwiaty

pachną też w wazonie.

 Dzisiaj, Droga Mamo,

 masz twarz uśmiechniętą

– niechaj przez rok cały

 trwa to twoje święto!”

Włodzimierz Ścisłowski

2.Nauka refrenu piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”– zapoznanie się z melodią i rytmem piosenki, poprzez słuchanie piosenki. Zachęcam do nauczenia się refrenu piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


Witajcie drogie Niedźwiadki.

W tym tygodniu chciałabym

żebyście poznali różne zawody.

Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy

Temat tygodnia:

KIEDY DOROŚLI IDĄ DO PRACY…

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw

i ćwiczeń ruchowych

– rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych

i plastycznych

Obszar emocjonalny

– odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań

– kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku

intelektualnego

Obszar społeczny

– poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka

– kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet

– budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne

zawody

Obszar poznawczy

– poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie spostrzegawczości

– pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka

– poznanie wartości nabywczej pieniędzy

 

Poniedziałek 11.05.2020r.

ƒ1. Co to za zawód? – zabawa słuchowa, analiza i synteza słuchowa wyrazów.

Rodzic pokazuje kolejno dziecku obrazki przedstawiające osoby wykonujące różne zawody. Następnie sylabizuje nazwę jednego z zawodów, a dziecko ma  zadanie podać prawidłową nazwę zawodu. Może również samodzielnie spróbować wyjaśnić na czym polega dany zawód.

w1 w2

w3w13

w4 w5

w7 w8

w9 w10

w14w15

w16 w17

w18 w19

w20 w21

w22 w23

w24 w25

2.Gdzie pracują moi rodzice –Rodzice w 2–3 zdaniach opowiadają, w jakim miejscu pracują, czym się zajmują, gdy są w pracy i prezentują swoje stanowisko pracy np. na zdjęciach lub w internecie. Dzieci mają za zadanie uważnie wysłuchać informacji, które przekazują rodzice.

3.Dzień dobry, jestem reporterem/reporterką– zabawa tematyczna, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Dziecko ma za zadanie

Przeprowadzić wywiad  z domownikami o zawodach wymyślonych przez domowników. Ma za zadanie dowiedzieć się, gdzie pracuje rodzic  i na czym polega jego praca.  Po chwili następuje zmiana ról w parze.

Wtorek 12.05.2020r.

1.Zawody – słuchanie wierszy Zbigniewa Dmitrocy. Dzieci słuchają wierszy i starają się zapamiętać, jak najwięcej zawodów w nich wymienionych.

Aktor

Aktor w życiu i na scenie

Gra bez przerwy przedstawienie,

Po oklaskach lubi sobie

Pożartować w garderobie.

Elektryk

Kiedy światło w domu znika,

Trzeba wezwać elektryka,

Bo ten pan się na tym zna

I prąd znajdzie się raz dwa!

Lekarka

Gdy ktoś stuknie się, skaleczy,

Pani doktor go wyleczy,

Bo ta pani zna sposoby

I lekarstwa na choroby.

Piekarz

Piekarz w nocy nie śpi wcale,

Piecze bułki i rogale,

A najwięcej piecze chleba,

Bo najwięcej go potrzeba!

Weterynarz

Gdy koń kaszle lub kuleje,

Kiedy chory pies nic nie je,

Weterynarz nawet w nocy

Nie odmówi im pomocy.

Zbigniew Dmitroca

 

 1. Jakie znamy zawody? – rozmowa na podstawie wierszy. Dzieci starają się powtórzyć jak najwięcej nazw zawodów, które pojawiły się w wierszykach. Próbują sobie przypomnieć, jakie zawody wykonują wspomniane osoby. Opowiadają o swoich spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów.

 1. Proszę o obejrzenie i wysłuchanie piosenki pt. „Zawody”

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc

ŚRODA 13.05.2020r.

 

ƒ1. Co to jest? – zabawa dydaktyczna. Rodzic wnosi na dywan trzy pudełka. Każde wypełnione jest przedmiotami należącymi do osoby wykonującej określony zawód. Aby je otworzyć, dzieci muszą wykonać zadanie.

 Pudełko 1.  Aby je otworzyć, należy odtworzyć z pamięci układ złożony z kilku kolorowych kółek. Dziecko przygląda się ułożonemu przez rodzica układowi, a po odwróceniu się układa taki sam układ kółek nie podglądając na wzór. Jeżeli dziecko poprawnie ułoży wzór może otworzyć pudełko.  Wewnątrz pierwszego pudełka znajdują się miski, trzepaczka, , rękaw cukierniczy, mikser. Dzieci odgadują, że należą one do cukiernika. Dzieci mogą wyjaśnić, do czego cukiernikowi służą wyjęte z pudełka sprzęty. Pudełko 2.  Aby je otworzyć, dzieci mają za zadanie wykonać tyle przysiadów, ile w domu znajduje się krzeseł,  a następnie tyle podskoków, ile w domu znajduje się gniazdek elektrycznych. Wewnątrz pudełka znajdują się: lokówka, suszarka do włosów, grzebień, nożyczki, wałki do włosów. Rodzic  pozwala dziecku obejrzeć przyrządy, a następnie wspólnie bawią się w fryzjerów robiąc ciekawe fryzury. 

Pudełko 3. Aby je otworzyć, dzieci mają za zadanie szybko wskazywać wymienione przez rodzica części ciała. Wewnątrz pudełka znajdują się atrybuty związane z zawodem lekarza (strzykawki, termometr, biały fartuch, stetoskop może być oczywiście zabawkowe). Dzieci mogą przymierzyć, obejrzeć sprzęt. Zastanawiają się, czym zajmuje się lekarz i czy chciałyby wykonywać ten zawód. Następnie wcielając się w rolę pacjenta oraz lekarza, odgrywają scenki związane z wizytą u lekarza.

2. Ułóż tak jak ja– zabawa słuchowa. Rodzic wymienia dziecku kilka atrybutów z danego zawodu zaczynając od dwóch sztuk np.; Grzebień, suszarka. Zadaniem dziecka jest ułożyć wg kolejności wypowiedzianej przez rodzica. Za każdym razem rodzic zwiększa ilość atrybutów o jeden a za każdym razem w innej kolejności.

CZWARTEK 14.05.2020r.

 

ƒ1. Wyprawa na zakupy – słuchanie opowiadania Magdaleny Ledwoń. Dzieci słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela. W trakcie czytania fragmentu o zabawie

w wymienianie się pieniędzmi, nauczyciel może zaprezentować prawdziwe pieniądze lub ich odpowiedniki.

Wyprawa na zakupy

Ania dostała niedawno zaproszenie do swojej kuzynki Zuzi na urodziny. Nie byle jakie, aż siódme! Zuzia jest o rok starsza od Ani i we wrześniu pójdzie do szkoły. Ale na razie chodzi jeszcze do przedszkola z Anią, tyle, że do starszej grupy. Dziewczynki mieszkają niedaleko siebie, więc popołudniami często się odwiedzają. Zuzia obchodzi w sobotę swoje urodziny, więc zaprosiła Anię na małe przyjęcie. Oczywiście dziewczynka nie może przegapić tego wspaniałego wydarzenia. Przygotowała już strój, buciki oraz samodzielnie wykonaną

laurkę z życzeniami. Brakuje tylko prezentu. – Tato, zawieziesz mnie do sklepu – Ania zwróciła się do tatusia, który właśnie czytał gazetę w fotelu. – A w jakim celu? – Popatrzył na córkę znad okularów, które podczas czytania zsunęły mu się na czubek nosa.

– Bo wiesz, urodziny… – zaczęła nieśmiało dziewczynka, ale nie musiała kończyć zdania, bo

tato od razu domyślił się o co chodzi. Piętnaście minut później siedzieli w samochodzie i zmierzali w kierunku sklepu. – To co kupujemy? – zagaił tata, który – chociaż był

najwspanialszym tatusiem na świecie, zupełnie nie miał pojęcia, jakimi zabawkami bawią się małe dziewczynki. Córeczka natomiast wiedziała od razu, że kupi Zuzi najpiękniejszą, najcudowniejszą i najbardziej niesamowitą lalkę Barbarę, do której wzdychają z Zuzą

od dawna. Niestety ani mamusia Zuzy, ani mamusia Ani nie rozumieją tej miłości. Powiedziały, że nie kupią tych lalek, bo są po prostu bardzo drogie. – Lalkę, taką o jakiej marzyła Zuzia od baaaardzo dawna – powiedziała Ania, kładąc szczególny nacisk na głoskę „a” w wyrazie „bardzo”, żeby tatuś mógł sobie wyobrazić, jaki to szmat czasu wzdychają

do Barbary. I tak jak się spodziewała, pokiwał  głową ze zrozumieniem. Nie protestował też specjalnie, kiedy stali przed regałem i Ania pokazała mu cenę lalki. Całe szczęście, tatuś doskonale rozumiał, że prezent na siódme urodziny to nie może być byle co i pozwolił córce

kupić Barbarę dla Zuzanny. Niestety cała życzliwość do pomysłu Ani zniknęła, gdy dziewczynka włożyła do koszyka dwa pudełka. – A co to ma znaczyć? – zapytał zdziwiony tatuś. – Co? – zapytała z niewinną miną Ania, ale doskonale wiedziała, o co chodzi. – Barbara numer dwa – tatuś wskazał na koszyk. – Czy ktoś jeszcze ma urodziny, a ja o tym nie wiem? – Nie – odparła córeczka. – Ale wiesz tato, że ja też marzę o Barbarze tak samo mocno jak Zuzia. I będę bardzo nieszczęśliwa, jeśli jej nie dostanę. I Ania zrobiła minę, która sugerować miała tatusiowi, jak bardzo smutne jest to dla niej doświadczenie. Niestety tata tylko się skrzywił z niedowierzaniem. Ania spróbowała go przekonać w inny sposób. Wyjęła

więc z kieszeni trzy różowe, papierowe pieniądze, które przed wyjazdem wyjęła ukradkiem ze skarbonki. I powiedziała: – To sama ją kupię, popatrz mam pieniążki! Tata uśmiechnął się pod nosem i pogładził Anię po główce. – Córciu, to wystarczy tylko na połowę tej lalki. Musiałabyś kupić tylko nogi albo tylko brzuch z głową. Czy chciałabyś taką lalkę? – zapytał.

Ania pokręciła przecząco głową. Wszystkie części Barbary są świetne. Bez nóg nie mogłaby cieszyć się bucikami, które są w zestawie, a bez reszty ciała nie mogłaby jej czesać, ani przebierać. Bez sensu byłaby  taka zabawa. Po powrocie do domu tata wytłumaczył córce,

że każdy pracujący człowiek otrzymuje wynagrodzenie za to, co robi w pracy. Tych pieniędzy jest określona ilość, a jak się skończą, to nie dostaje się ich więcej. Bez pieniędzy nie da się nic kupić, nawet jedzenia, więc dorośli muszą rozdzielać pieniądze tak, żeby wystarczyły na cały miesiąc – do następnej wypłaty. Dlatego trzeba czasem pomyśleć, czy warto kupować drogie rzeczy, skoro można mieć podobne, a zapłacić za nie mniej. Albo czy faktycznie to,

co chcę kupić, jest bardzo potrzebne. Ania, leżąc w łóżku, myślała o tym, co powiedział jej

tatuś. I zrobiło się jej przykro. Chciała mieć Barbarę tylko dlatego, że ma piękne sukienki i buciki. I w sumie dlatego, że widziały z Zuzią taką lalkę w reklamie. Ale lalka zupełnie nie była potrzebna, bo w końcu Ania miała wiele innych lalek, którymi prawie w ogóle się nie bawiła. Na sobotnie urodziny do Zuzi zabrała kupioną przez siebie Barbarę, ale także dwie inne lalki – Kasię i Cecylkę. Razem z kuzynką bawiły się lalkami całe popołudnie i nawet nie zauważyły, kiedy trzeba było się rozstać. – Przyjdź do mnie jutro – prosiła Zuzia. – I weź ze

sobą Kasię i Cecylkę. Bez nich zabawa nie będzie taka sama. Ania uśmiechnęła się i pomyślała, że bardzo dobrze zrobiła, że nie kupiła drugiej Barbary. Lalki, tak jak ludzie, powinny być różne. Gdyby były takie same, to byłoby nudno.

Magdalena Ledwoń

 

 1. Czy mogę kupić wszystko, co chcę? – rozmowa na podstawie wysłuchanego opowiadania. Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące

treści opowiadania, wyjaśniają, dlaczego tatuś i Ania pojechali do sklepu, jak zachowywała się w sklepie dziewczynka, czy tatuś kupił lalki dla obu dziewczynek, dlaczego Ania nie mogła zapłacić za lalkę swoimi pieniędzmi. Na podstawie własnych doświadczeń dzieci mogą też zastanowić się, dlaczego rodzice nie kupują wszystkich zabawek, które ich pociechy pragną mieć. Odpowiadają na pytanie, czy posiadanie dużej liczby zabawek czyni dziecko szczęśliwym.

PIĄTEK 15.05.2020r.

1. Zestaw „Zawodowa gimnastyka”

Listonosz wrzucający listy do skrzynki – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej, wykonują wypad w bok, uginając lekko kolana, prostując ręce i rozkładając je jednocześnie na boki; potem następuje powrót do pozycji wyjściowej i wykonanie wypadu w przeciwną stronę.

Górnik zjeżdżający do kopalni – dzieci wykonują przysiady.

Kurier dostarczający paczkę – dzieci wyciągają ręce w górę, a następnie wykonują skłon w przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt prosty.

Fryzjer tnący nożyczkami – dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą wyprostowane nogi i wykonują delikatne wymachy na boki, tzw. nożyce.

Hydraulik przepychający zatkaną rurę – dzieci wykonują skłony w przód z pogłębieniem.

Kucharz – dzieci napinają mięśnie brzucha i pokazują, jak wyglądają, gdy są głodne, a następnie rozluźniają mięśnie i prezentują, jak wyglądają, gdy zjedzą to, co przygotował kucharz.

Kelner rozglądający się, czy goście go potrzebują – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając ręce na biodrach, i wykonują skręty tułowia.

 

 1. ƒU krawca – zabawa plastyczna, papieroplastyka, wycinanie, projektowanie wzorów.

Dziecko otrzymuje arkusz szarego papieru  wycięty w kształt koszulki lub sukienki. Dzieci ozdabiają swoje ubrania zgodnie z własnymi pomysłami.


Temat tygodnia:

POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ

 

Poniedziałek 04.05.2020r.

1.W bibliotece – rozmowa inspirowana bajką „Świnka Peppa” https://www.dailymotion.com/video/x2fg1le

 

– Rodzic opowiada jak należy zachowywać się w bibliotece?

  – Czego uczą nas bajki? Rodzic stara się wyjaśnić pojęcie: „morał”

2.Moje ulubione książki– rozmowa z wykorzystaniem książek znajdujących się w domowej biblioteczce. Dziecko ma za zadanie wybrać swoją ulubioną i opowiedzieć ją rodzicowi.

3.Ćwiczenie zręcznościowe– proszę zbudować z książek jak najwyższą wieżę.

 

Wtorek 05.05.2020

 1.Proszę o przeczytanie bajki pt. „Czerwony Kapturek”

2.Kim jestem?- ruchome kalambury. Dziecko ma za zadanie prezentować na zmianę z rodzicem po jednej z wymienionych postaci: leśniczy, babcia, wilk, Czerwony Kapturek.

3.Leśne echo- zabawa artykulacyjna. Dziecko naśladuje odgłosy, które wydają te postacie:

Wilk- wyje: Auuuu!

Kapturek: śmieje się: Ha, ha,ha

Leśniczy: strzela: Pif, paf,

Babcia: dziwi się: Ho, ho, ho

Mamusia: martwi się: Oj, oj, oj.

 

 

ŚRODA 06.05.2020.r

 

ƒ1. Kto to jest? – rozwiązywanie zagadek słownych.

Rodzic czyta zagadki o różnych bohaterach

z bajek i baśni, a dzieci podają rozwiązania:

Gdy był potrzebny,

nie dał drapaka,

ale nie lubił

chodzić na boska.

(Kot w butach)

Pierze, sprząta i gotuje,

dla macochy i jej córek.

Suknię często swą ceruje,

Bo ma na niej pełno dziurek.

(Kopciuszek)

Siostrzyczka i brat,

wyruszyli w świat.

Z czarownicą mieli gratkę,

gdy jej zjedli całą chatkę.

(Jaś i Małgosia)

Zamknięta w wieży dziewczyna,

co długi warkocz miała.

„Spuść mi włosy swoje”

– czarownica doń wołała.

(Roszpunka)

W chatce krasnoludków mieszka,

Czy już wiecie, że to…

(Śnieżka)

Chodzi ta królewna,

ziewając po troszku,

bo się nie wyspała,

przez ziarenko groszku.

(Królewna na ziarnku grochu)

Mała dziewczynka

na kwiatku mieszkała,

lecz ją od mamusi

ropucha porwała.

(Calineczka)

 2. Mój bohater – zabawa plastyczna, malowanie farbami plakatowymi. Dziecko otrzymuje kartki papieru oraz farby i pędzle. Zadaniem jest namalować bohatera z wymyślonej przez siebie bajki – może to być portret lub rysunek przedstawiający jego przygody. Na zakończenie zabawy prezentuje swój rysunek i opowiada o postaci.

 CZWARTEK 07.05.2020r

 

ƒ1. Jakie znam książki? – zabawy z kategoryzowaniem.

Rodzic prosi dziecko, żeby zastanowiły się, jak można posegregować  książki znajdujące się w domowej biblioteczce, ( rodzic wybrane książki układa na podłodze)  Dziecko ma spróbować samodzielnie lub z pomocą  wymyślać różne kryteria, np. książki małe i duże, książki o twardych i miękkich stronach, książki o określonej tematyce, książki z ilustracjami, książki wyłącznie z obrazkami, książki wyłącznie

z literami. Dzieci wymyślają, jak powinna wyglądać ikonka, która będzie określać każdą kategorię, a rodzic rysuje ją na karteczce.

2.Ile książek jest na tej półce? – zabawa matematyczna. Rodzic nakleja na dywanie 4–6 pasków z taśmy malarskiej (lub układa sznurki/skakanki), informując, że są to półki na książki. Dziecko rzuca kostką do gry, przelicza liczbę oczek i układa na wyznaczonej półce odpowiednią liczbę książek.

Potem dziecko wskazuje półkę, która ma najwięcej książek oraz tę, na której jest ich najmniej. Jeśli są półki, na których znajduje się taka sama liczba sztuk, może także je wskazać.

PIĄTEK 08.05.2020r

 

 1. Nauka wiersza na pamięć pt. : „Na półkach w bibliotece”. Można śpiewać go na różne wymyślone melodie.

Na pierwszej – słowniki,

Na drugiej – poradniki,

Na trzeciej – przewodniki,

Na czwartej – powieści,

Na piątej – gazety różnej treści,

Na szóstej – każdy wiersz się zmieści.

Magdalena Ledwoń

 

2.Zestaw zabaw ruchowych: „Bajkowa gimnastyka”

Czerwony Kapturek – bieg po obwodzie koła, na umówiony sygnał wykonanie skłonu raz do prawej nogi, raz do środka i raz do lewej nogi, naśladowanie Czerwonego Kapturka, który zbiera kwiaty.

Pinokio – wykonanie pajacyków, naśladowanie skaczącego Pinokia.

Siedmiu krasnoludków – spacer po obwodzie koła w pozycji kucznej, z trzymaniem dłońmi za kostki, naśladowanie krasnoludków maszerujących do pracy.

Mała Syrenka – leżenie na plecach, równoczesne unoszenie do pionu i opuszczanie złączonych oraz wyprostowanych

w kolanach nóg, naśladowanie syrenki, która pluska ogonem.

Kubuś Puchatek – napinanie i rozluźnianie mięśni brzucha – jak Kubuś, który jest raz głodny, a innym razem najedzony.

Jaś i Małgosia – stanie w parach, z twarzami zwróconymi do siebie nawzajem, chwytanie się nawzajem za ramiona i wykonanie skłonu w przód, naśladowanie dzieci, które szukają na ścieżce kamyczków wyrzuconych przez Jasia z kieszeni.

Kot w butach – wykonanie kociego grzbietu (naprzemienne zaokrąglanie i prostowanie pleców w pozycji podpartej w klęku).

Królowa Śniegu – powolny spacer po obwodzie koła, nabieranie powietrza nosem, wypuszczanie ustami,

naśladowanie Królowej Śniegu, która mrozi świat swoim oddechem.


Temat tygodnia:

ODKRYWAMY ŚWIAT                    

 

Poniedziałek 27.04.2020

 1. Lornetka- zagadka słowna

Gdy patrzysz przez jej szkiełka,

Z bliska widzisz cały świat.

Ale gdy popatrzysz bez niej,

Szedłbyś tam i ze sto lat!

Magdalena Ledwoń 

 

 1. Do czego służy? rozmowa kierowana (rodzic opowiada w jaki sposób działa lornetka? Najlepiej pokazać )

 

   ƒ3. Patrzymy przez lornetkę – zabawa orientacyjno-porządkowa.

           Dzieci poruszają się po domu do rytmu wyklaskiwanego przez rodzica. W czasie          pauzy        zatrzymują się w miejscu, układają dłonie w lornetkę i rozglądają się na boki. Gdy rodzic znowu        zaklaszcze ponownie rozpoczynają wędrówkę.

——————————-

Wtorek 28.04.2020

 1. „Zagadka detektywistyczna” – słuchanie wiersza M. Ledwoń.

Dziś jest całkiem niewesoło!

Martwią się wszyscy wokoło,

bowiem dziś z naszego zoo

uciekł groźny lew.

Pan detektyw szuka lwa.

Wziął do pracy się raz dwa,

bo się na swej pracy zna!

I przeszukał… zlew?!

Wybrał się też do Fromborka

tam po plaży wciąż się błąkał,

i pod nosem ciągle bąkał:

„Wiślany za-lew”.

Wrócił na krakowskie Błonie,

Przysiadł z boku – na betonie.

„Gdzieś tu przecież są lewkonie”

– mruczał cały czas.

„Eureka! Mam już lwy!

Nie jednego, ale trzy”

– tak się cieszy pan detektyw.

Czy masz je też ty?

Podpowiem ci, mój czytelniku,

że ukryły się w wierszyku.

Odpowiedz na pytania:

Kogo szukał detektyw?

W jakie miejsca się udał żeby znaleźć ukrytego lwa?

 1. Zabawa słuchowa pt. „Lew odnaleziony”

Rodzic ponownie czyta wiersz a dziecko ryczy jak lew, gdy usłyszy wyraz w których ukrywa się słowo „lew”

——————————-

Środa 29.04.2020

 

 1. Jak lubisz spędzać wolny czas?

Proszę aby dziecko odpowiedziało na pytanie . Następnie proszę aby rodzic pokazał w internecie reprodukcję obrazu Petera Bruegla Starszego pod tytułem „Zabawy dziecięce” link:https://artsandculture.google.com/asset/children%E2%80%99s-games/CQEeZWQPOI2Yjg?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22B%22%3A9.116368697982091%2C%22z%22%3A9.116368697982091%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.6007730807470646%2C%22height%22%3A1.2374999999999992%7D%7D

Zadaniem dziecka jest wskazać zabawy jakimi bawiły się wtedy dzieci? Czy teraz też tak się bawią?

 1. Zabawa „Memory”- zagraj w grę z członkiem rodziny. Możesz wykonać memory własnoręcznie – odsyłam do zajęć na głównej stronie przedszkola z dnia 23.04. lub wykorzystaj te, które masz w domu.

——————————-

Czwartek 30.04.2020

Zestaw ćwiczeń: „Trening poszukiwacza przygód”

Dziwna wędrówka spacer po obwodzie koła najpierw na palcach, później na piętach. 

Grotołaz – chodzenie po obwodzie koła w pozycji kucznej, naśladowanie poruszania się w niskiej jaskini.

–  Zdobywca szczytów poruszanie się po obwodzie koła z unoszeniem kolan do wysokości bioder i jednoczesnym unoszeniem nad głowę na przemian jednej i drugiej ręki.

–  Przyrodnik łąkowy pozycja wyjściowa w klęku podpartym, ugięcie rąk i opuszczenie przedniej części tułowia, naśladowanie oglądania z bliska tego, co znajduje się przed twarzą; kilkukrotne powtórzenie ćwiczenia.

–  Odganiacz insektówwykonanie kilku pajacyków.

–  Podziwiacz panoramy wykonanie kilku skrętów tułowia na przemian w prawo i w lewo.

Łapacz chmur – wykonanie trzech niskich wyskoków i jednego wysokiego.

Mieszacz wody w stawie lekkie ugięcie kolan w pozycji wyprostowanej, wykonanie kilku kółek kolanami na ugiętych nogach.

– Łowca morskiej bryzyw czasie marszu po obwodzie koła wykonanie głębokich wdechów nosem i wydechów ustami.

 1. 2. Wykonanie lornetkipraca plastyczno-techniczna

    Aktywność twórcza własna: można wykorzystać rolki po papierze toaletowym, papiery kolorowe, mazaki, kredki…Proszę pochwalić się własnymi  pomysłami.

 


GRUPA 4-LATKÓW „NIEDŹWIADKI”

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wychowawca grupy: mgr Barbara Maj

Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca, mgr Karina Gambka

Pomoc nauczyciela: Sylwia Sitek

Robimy mydełka 06.03.2019r.

Pierwszy dzień po feriach – nareszcie wspólna zabawa i rozmowy. Nie mogliśmy nacieszy się sobą. Przed nami jeszcze przygotowanie i robienie kruchych ciasteczek. Mniam mniam…

Najlepsza jest wspólna zabawa przy konstruowaniu z klocków, wtedy powstają wspaniałe budowle.

Międzynarodowy Dzień Puzzli 29.01.2019r.

24.01.2019r. w grupie „Niedźwiadków” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przedstawiły program artystyczny  składający się z wierszyków, piosenek i tańców. Potem był wspólny poczęstunek, który przygotowały mamy. Spotkanie dostarczyło nam wszystkim wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

Ozdabiamy świąteczne pierniczki ;-).

Wizyta Świętego Mikołaja.

„Barbórka” – Święto górników. Dzieci pięknie zaśpiewały i zatańczyły.

Wspieramy „Akcję Góra Grosza”.

Uroczystość z okazji 11 listopada.

28.09.2018r. dzieci miały możliwość przygotować pyszną sałatkę owocową. Proszę spojrzeć w jaki sposób udało się ją zrobić ;-).

         GRUPA 4-LATKÓW

      „NIEDŹWIADKI”

       ROK 2017/2018

Wychowawca grupy: mgr Jolanta Skwarska

Nauczyciele wspomagający: mgr Barbara Gruca, mgr Danuta Pasieka,          mgr  Patrycja Przybyło

                                                                  pomoc nauczyciela: Justyna Jędrasik

                                                                  Liczba dzieci- 25 osób

Dnia 12.06.2018r. w grupie Niedźwiadki odbyły się warsztaty pt. „Stop – smog” prowadzone przez pracownika Urzędu Miasta i Staży Miejskiej w Lublińcu. Dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Przedszkolaki poznały właściwości powietrza, dzięki doświadczeniom zrozumiały co to jest SMOG i skąd się bierze. Dzieci dowiedziały się również jaki wpływ ma smog na zdrowie człowieka. Jak żyć żeby nie wytwarzać smogu oraz w jaki sposób przeciwdziałać powstawaniu chorobotwórczych gazów. Dzieci wzięły udział w konkursie przygotowanym przez pani prowadzące warsztaty. Wśród zwycięzców znaleźli się: Artur, Marta, Zosia. Gratulujemy !!!

Dziękujemy mamie Irminki za przeczytanie nam bajeczki i upieczenie pysznych babeczek z okazji urodzin naszej koleżanki. Irmince życzymy STO LAT!!!

WP_20180611_10_00_46_Pro WP_20180611_12_17_59_Pro WP_20180611_12_19_25_Pro WP_20180611_12_19_30_Pro

Wszystkiego najlepszego życzymy naszej koleżance Milence. Dziękujemy za pyszne babeczki 😉

Dnia 22.05 Niedźwiadki gościły w przedszkolu swoich kochanych rodziców. Hasło przewodnie uroczystości brzmiało „Z rodzinką jest wesoło” i tak właśnie było dzisiejszego dnia. Dzieci wcielając się w postać żabek i bocianów poradzili sobie świetnie. Dziękujemy rodzicom, że byliście.

Dziękujemy mamie Borysa, że znalazła dla nas czas i przyszła do przedszkola przeczytać nam bajeczkę.

WP_20180511_09_59_16_Pro WP_20180511_09_59_27_Pro WP_20180511_09_59_34_Pro WP_20180511_09_59_38_Pro

Dzisiaj 16 maja mieliśmy okazję świętować urodziny Michalinki – życzymy wszystkiego najlepszego ;-).

Dzisiaj 27.04.2018r. mieliśmy okazję gościć Panią Danutę – ratownika medycznego. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i zapoznanie nas z podstawowymi czynnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Dziękujemy Pani Michalinie – mamie Miłosza za zorganizowanie spotkania.

Serdecznie gratulujemy Marcie Nikolczuk za zajęcie III miejsca w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „PROJEKTANT WIOSENNEJ MODY 2018”.

Niedźwiadki bawią się w teatr ;-).

U „Niedźwiadków” też już wiosna.

Dzieci doczekały się wyjścia na nowy plac zabaw. Widać, że radość była ogromna ;-).

Dzisiaj 04.04.2018r. mieliśmy okazję świętować urodziny Bruna. Dziękujemy za pyszne babeczki i życzymy wszystkiego najlepszego !

Dzisiaj 27.03.2018r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Po części artystycznej i śniadanku dzieci w swoich salach znalazły niespodzianki, które zostawił dla nich zajączek.

Dziś śpiewaliśmy Sto lat!!! naszej koleżance Paulince, która skończyła 4 latka:)

WP_20171218_10_44_38_Pro WP_20171218_10_44_52_Pro

„ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…”

Podobny obraz

Dzisiaj w naszym przedszkolu mieliśmy odwiedziny wyjątkowego gościa, jakim był Święty Mikołaj. Dzieci otrzymały od Mikołaja cudowne paczki, a mama Amelki osłodziła nam dzień pysznym własnoręcznie upieczonym ciastem w kształcie choinki – serdecznie dziękujemy.

Dziś doskonale poradziliśmy sobie z wieloma zadaniami takimi jak dobieranie w pary skarpetek i wieszanie ich na sznurku przy użyciu klamerek.:)

WP_20171114_09_06_03_Pro WP_20171114_09_08_03_Pro WP_20171114_09_08_14_Pro

Kilka dni temu nasza koleżanka Amelka, obchodziła 4-te urodziny.                                                                               Wszystkiego najlepszego życzą Niedźwiadki i pani Jola

WP_20171110_10_42_29_Pro WP_20171110_10_42_52_Pro

Dziś obchodziliśmy podwójne urodziny naszych chłopców- Janka i Franka. Jeszcze raz życzymy STO LAT!!!

WP_20171107_10_49_39_Pro    WP_20171107_10_51_27_Pro

W tym tygodniu naszą grupę odwiedziła mama Bruna i przeczytała  wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Dzieci słuchały w skupieniu i oglądały ilustracje do wiersza, które mogły potem pokolorować. Dziękujemy za poświęcony czas.

WP_20171106_10_17_17_Pro      WP_20171106_10_12_55_Pro

Bardzo lubimy słuchać bajek i dziś odwiedziła nas kolejna mamusia, tym razem Amelki. Słuchaliśmy bajki o Czerwonym kapturku spacerującym po lesie i zostaliśmy poczęstowani „zaczarowanymi” grzybkami, które bardzo nam smakowały bo okazało się, że były z czekolady. Niespodziankom nie było końca, Amelka poczęstowała nas również babeczkami upieczonymi wspólnie z mamą. Dziękujemy!!!

WP_20171002_09_43_56_Pro WP_20171002_09_44_15_Pro WP_20171002_09_44_45_Pro WP_20171002_09_52_37_Pro WP_20171002_09_52_47_Pro WP_20171002_09_54_30_Pro WP_20171002_10_06_24_Pro

W piątek mama Marty zaszczyciła nas swoją obecnością wraz z braciszkiem Martusi i przeczytała nam dwie piękne bajeczki o Misi Marysi, ale mieliśmy również możliwość pooglądania wielu innych bajeczek z tej serii a na koniec dostaliśmy słodką niespodziankę.

WP_20170929_10_12_27_Pro WP_20170929_10_12_35_Pro WP_20170929_10_12_50_Pro WP_20170929_10_15_01_Pro

Nasza koleżanka Marta również we wrześniu obchodziła swoje 4-te urodzinki. Sto lat!!!

WP_20170929_09_47_15_Pro WP_20170929_09_47_36_Pro

W tym roku zaczęliśmy naszą przygodę z książką.                                                                                                                Będziemy pracować w oparciu o książki i karty pracy z wydawnictwa MAC

WP_20170915_09_24_05_Pro

WP_20170915_09_24_11_Pro

Po wakacjach odświeżaliśmy wiedzę zdobytą w 3-latkach, m.in.  przypominaliśmy sobie nazwy figur i ich kolory

WP_20170912_09_14_00_Pro WP_20170912_09_14_07_Pro

Przez  pierwsze tygodnie września oprócz nauki mieliśmy też sporo czasu na zabawę np. w basenie z kulkami

WP_20170918_11_09_03_Pro WP_20170918_11_10_04_Pro

15 września przyłączyliśmy się do akcji „Sprzątanie Świata”

WP_20170915_11_03_29_Pro WP_20170915_11_06_18_Pro WP_20170915_11_06_32_Pro WP_20170915_11_09_57_Pro

W tym miesiącu 4-te urodziny obchodziła nasza koleżanka Oliwia. Wszyscy śpiewaliśmy jej STO LAT!!!

WP_20170912_10_49_17_Pro WP_20170912_10_51_07_Pro

GRUPA 4 -5-LATKÓW

Rok szkolny 2016/2017

Wychowawca – mgr Bożena Anioł

Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Gruca, mgr Barbara Maj

Woźna – mgr Marta ŁachPOCZYTAJ MI MAMO!

20170529_090315_resized 20170529_090440_resized 20170529_090334_resized 20170529_090354_resized

Dziękujemy mamie Hanki J. za bajkę edukacyjną pt.”Tupcio Chrupcio. Dbamy o zęby”


„RODZINNY SPACER” – praca w grupach

20170526_093424_resized 20170526_093451_resized  20170526_093500_resized 20170526_093513_resized 20170526_093519_resized 20170526_114113_resized


„ZDROWA ŻYWNOŚĆ”

20170425_093304 20170425_093821_resized20170425_093846_resized 20170425_093802_resized


WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI

20170407_084213_resized_1 20170407_084147_resized 20170407_084050_resized 20170407_084236_resized


WIOSENNA TWÓRCZOŚĆ

20170324_093034_resized 20170324_093310_resized

20170324_102024_resized


POCZYTAJ MI MAMO !

 20170314_094214_resized 20170314_094334_resized 20170314_094233_resized 20170314_094250_resized

Dziękujemy Mamie Zosi za atrakcyjny sposób czytania bajek z wykorzystaniem slajdów oraz pyszne lizaczki 


„Choinko zostań wśród nas…”

20161216_101727_resized-crop 20161216_101739_resized-crop 20161216_102742_resized-crop

Bartosz, Leon i Olek ubierają choinkę w ozdoby zrobione przez przedszkolaków z rodzicami w domu


POCZYTAJ MI MAMO!

20161212_090626_resized 20161212_090543_resized 20161212_090533_resized

Dziękujemy mamie Dawida za bajkę o Żabce


„PIESEK”- ORIGAMI

20161117_112031_resized 20161117_113003_resized 20161117_113720_resized 20161117_104907_resized  20161117_110813_resized 20161117_110825_resized20161117_110757_resized 20161117_113731_resized


POCZYTAJ NAM MAMO!

20161021_100025_resized 20161021_100246_resized

Dziękujemy mamie Bartosza za wspólny czas

ZABAWA NA 102 !

20161024_104659_resized 20161024_104736_resized 20161024_104845_resized 20161024_104907_resized 20161024_104723_resized 20161024_104728_resized


„NA ULICY” – PRACA W GRUPACH

20161011_104254_resized 20161011_104312_resized 20161011_104318_resized 20161011_113006_resized 


NASZA SALA

 20160119_161916_resized-crop 20160119_161931_resized-crop 20161118_135508_resized


TO MY „WESOŁE NIEDŹWIADKI”

20161116_103116_resized


Rok szkolny 2015/2016

Wychowawca – mgr Ewa Monkos

Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Feliks, mgr Barbara Gruca, mgr Barbara Maj

Woźna – Halina Dudek


Rok szkolny 2014/2015

Wychowawca – mgr Karina Gambka
Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Feliks, mgr Barbara Gruca
Woźna – Marta Łach, Weronika Dudek

Jesteśmy Wesołe Niedźwiadki. Nasza grupa liczy 24 dzieci – 14 dziewczynek i 10 chłopców. Chętnie przychodzimy do przedszkola, bo lubimy spędzać razem czas i poznawać otaczający nas świat. W tym roku pracujemy w książeczkach i świetnie dajemy sobie radę. Lubimy poznawać nowe rzeczy, ale najbardziej lubimy się bawić!

Przygotowania do BALU KARNAWAŁOWEGO w „KRAINIE LODU”

20150127_082838 20150127_082847 20150127_082852 20150127_082856


DZIEŃ BABCI I DZIADKA 20.01.2015r.

Obraz 099 Obraz 100

DSC04126 DSC04127 DSC04128


SMACZNIE-ZDROWO-KOLOROWO

zajęcia kulinarne 14.01.2015r.

DSC_0432 DSC_0433 DSC_0436 DSC_0437 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0443 DSC_0444

Skip to content