Kontakt

tel: 34 351 14 08, e-mail: przedszkole8@vp.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Uchodźców 34

KOMUNIKAT!

Opublikowane przez przedszkole8 w dniu

Od dnia 29 marca 2021r.

Przedszkole Miejskie nr 8

będzie nieczynne.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. jest ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym rodzice, którzy spełniają powyższe kryterium „zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”,
a jednocześnie nie mogących zapewnić opieki dziecku zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. Na wniosku należy uwzględnić proponowane przez Państwa godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Kategorie: 2020/2021

Przejdź do treści Przejdź do menu